gadict En-Ru+Uk dictionary

License: Public Domain

Africa [ˈæfrɪkə]
«n» continent
ru Африка (континент)
uk Африка (континент)
America [əˈmerɪkə]
«n» country
ru Америка (континент/страна)
uk Америка (континент/країна)
American [əˈmerɪkən]
«n» see: US; USA
ru американец
uk американець
«adj»
ru американский
uk американський
Antarctica [ænˈtɑːrktɪkə]
«n» continent
ru Антарктика
uk Антарктика
April [ˈeɪprəl]
«n» month
ru апрель
uk квітень
Arabic [ˈæɹəbˌɪk]
«adj»
ru арабский
uk арабський
Argentina [ˌɑːrdʒənˈtiːnə]
«n» country see: Argentinian
ru Аргентина
uk Аргентина
Argentinian [ˌɑːɹdʒɪntˈɪniən]
«n» nationality see: Argentina
ru аргентинец
uk аргентинець
«adj»
ru аргентинский
uk аргентинський
Asia [ˈeɪʒə]
«n» continent
ru Азия (континент)
uk Азія (континент)
August [ɔːɡəst]
«n» month
ru август
uk серпень
Australia [ɒˈstreɪliə]
«n» country
ru Австралия (континент/страна)
uk Австралія (континент/країна)
Brazil [brəˈzɪl]
«n» country
ru Бразилия
uk Бразилія
Britain [bɹˈɪtən]
«n» country see: British; UK
ru Британия
uk Британія
British [ˈbrɪtɪʃ]
«n» nationality see: Britain; UK
ru британцы; англичане
uk британці; англційці
«adj»
ru британский; английский
uk британський англційський
Canada [ˈkænədə]
«n» country
ru Канада
uk Канада
Chile [ʧˈɪli]
«n» country
ru Чили
uk Чілі
Chilean [ʧˈɪliən]
«n» nationality see: Chile
ru чилиец
uk чілієць
«adj»
ru чилийский
uk чілійський
China [ˈʧaɪnə]
«n» country see: Chinese
ru Китай
uk Китай
Chinese [tʃaɪnˈiːz]
«n» nationality see: China
ru китаец
uk китаець
«adj»
ru китайский
uk китайський
Colombia [kəlˈʌmbiə]
«n» country see: Colombian
ru Колумбия
uk Колумбія
Colombian [kəlˈʌmbiən]
«n» nationality see: Columbia
ru колумбиец
uk колумбієць
«adj»
ru колумбийский
uk колумбійський
DVD [diːviːˈdiː]
«n»
ru дивиди (диск)
uk дівіді (диск)
December [dɪsˈɛmbɚ]
«n» month
ru декабрь
uk грудень
Egypt [ˈiːdʒɪpt]
«n» country
ru Египет
uk Єгипет
England [ˈɪŋɡlənd]
«n» country
ru Англия
uk Англія
English [ˈɪŋɡlɪʃ]
«n»
ru английский язык
uk англійська мова
«n»
ru англичанин
uk англієць
Europe [ˈjʊərəp]
«n» continent
ru Европа
uk Європа
European [jˌʊərəpˈiːən]
«n»
ru европеец
uk європеєць
«adj»
ru европейский
uk європейський
February [fˈɛbɹuːɛɹi]
«n» month
ru февраль
uk лютий
France [fræns]
«n» country
ru Франция
uk Франція
French [frenʧ]
«n»
ru француз
uk француз
«adj»
ru французкий
uk французький
Friday [ˈfraɪdeɪ]
«n»
ru пятница
uk п'ятниця
German [ˈdʒɜːrmən]
«n»
ru немец
uk німець
«adj»
ru немецкий
uk німецький
Germany [ˈdʒɜːɹməni]
«n» country
ru Германия
uk Німеччина
Greece [ɡɹiːs]
«n» country
ru Греция
uk Греція
Hungary [ˈhʌŋɡəri]
«n» country
ru Венгрия
uk Угорщина
I [aɪ]
«pron» ant: you
ru я
uk я
I am happy to meet you [aɪ əm hæpɪ tuː miːt juː]
«phr»
ru приятно познакомиться
uk приємно познайомитись
I'd [aɪd]
«contr»
en I had / I would
I'll [aɪl]
«contr»
en I shall / I will
I'm [aɪm]
«contr»
en I am
I'm sorry [aɪm ˈsɔːri]
I am sorry [aɪ əm ˈsɔːri]
«phr»
ru простите; извините
uk пробачте; вибачте
I've [aɪv]
«contr»
en I have
IPA [ˌaɪ piː ˈeɪ]
«abbr»
en International Phonetic Alphabet
India [ˈɪndiə]
«n» country
ru Индия
uk Індія
Indian [ˈɪndiən]
«n» nationality see: India
ru индиец
uk індієць
«adj»
ru индийский
uk індійський
Internet [ˈɪntərnet]
«n»
ru интернет
uk інтернет
Ireland [ˈaɪərlənd]
«n» country see: Irish
ru Ирландия (остров/республика)
uk Ірландія (острів/республіка)
Irish [ˈaɪrɪʃ]
«n» nationality see: Ireland
ru ирландец
uk ірландець
«adj»
ru ирландский
uk ірландський
Israel [ˈɪzreɪl]
«n» country
ru Израиль
uk Ізраїль
Italian [ɪˈtæliən]
«n» nationality see: Italy
ru итальянец
uk італієць
«adj»
ru итальянский
uk італьянський
Italy [ˈɪtəli]
«n» country see: Italian
ru Италия
uk Італія
January [dʒˈæniuːɛɹi]
«n» month
ru январь
uk січень
Japan [dʒəˈpæn]
«n» country see: Japanese
ru Япония
uk Японія
Japanese [dʒˌæpənˈiːz]
«n» nationality
ru японец
uk японець
«adj»
ru японский
uk японський
July [dʒʊˈlaɪ]
«n» month
ru июль
uk липень
June [dʒuːn]
«n» month
ru июнь
uk червень
Korea [kɔɹˈiːə]
«n» country
ru Корея
uk Корея
March [mɑːrʧ]
«n» month
ru март
uk березень
May [meɪ]
«n» month
ru май
uk травень
Mexican [ˈmeksɪkən]
«n» nationality see: Mexico
ru мексиканец
uk мексиканець
«adj» see: Mexico
ru мексиканский
uk мексиканський
Mexico [mˈɛksɪkˌoʊ]
«n» country see: Mexican
ru Мексика
uk Мексика
Monday [ˈmʌndeɪ]
«n»
ru понедельник
uk понеділок
North America [nɔːrθ əˈmerɪkə]
«n» continent
ru Северная Америка (континент)
uk Північна Америка (континент)
November [nəʊˈvembɚ]
«n» month
ru ноябрь
uk листопад
OK [oʊkˈeɪ]
«int» syn: yes; okay
ru да; согласен
uk так; згоден
October [ɒkˈtəʊbɚ]
«n» month
ru октябть
uk жовтень
Peru [pəˈruː]
«n» country
ru Перу
uk Перу
Poland [ˈpəʊlənd]
«n» country see: Polish
ru Польша
uk Польша
Polish [ˈpəʊlɪʃ]
«n» nationality see: Poland
ru поляк
uk поляк
«adj»
ru польский
uk польський
Portuguese [pɔːrʧʊɡˈiːz]
«n»
ru португалец
uk португалець
«adj»
ru португальський
uk португальський
Russia [ˈrʌʃɐ]
«n» country see: Russian
ru Россия
uk Росія
Russian [ˈrʌʃən]
«n» nationality see: Russia
ru русский
uk російський
Saturday [ˈsætərdeɪ]
«n»
ru суббота
uk субота
Scotland [ˈskɑːtlənd]
«n» country
ru Шотландия
uk Шотландія
Scottish [ˈskɑːtɪʃ]
«n»
ru шотландец
uk шотландець
«n»
ru шотландский язык
uk шотландська мова
«adj»
ru шотландский
uk шотландський
September [sɛptˈɛmbɚ]
«n» month
ru сентябрь
uk вересень
South America [saʊθ əˈmerɪkə]
«n» continent
ru Южная Америка (континент)
uk Південна Америка (континент)
Spain [speɪn]
«n» country see: Spanish
ru Испания
uk Іспанія
Spanish [ˈspænɪʃ]
«n» nationality see: Spain
ru испанец
uk іспанець
«adj»
ru испанский
uk іспанський
Sunday [ˈsʌndeɪ]
«n»
ru воскресенье
uk неділя
T-shirt [ˈtiː ʃɜːrt]
«n»
ru футболка; майка
uk футболка; майка
TV [ˌtiːˈviː]
«n»
ru телевизор
uk телевізор
«n»
ru телевидение
uk телебачення
Taiwan [ˌtaɪˈwɑːn]
«n» country
ru Тайвань
uk Тайван
Thailand [ˈtaɪlənd]
«n»
ru Тайланд
uk Тайланд
Thursday [ˈθɜrzdeɪ]
«n»
ru четверг
uk четвер
Tuesday [ˈtjuːzdeɪ]
«n»
ru вторник
uk вівторок
Turkey [ˈtɜːki]
«n» country see: Turkish
ru Турция
uk Турція
Turkish [ˈtɜːrkɪʃ]
«n» nationality see: Turkey
ru турок
uk турок
«adj»
ru турецкий
uk турецкий
UK [juːkˈeɪ]
«n» country
ru Великобритания
uk Великобританія
US [jˌuːˈɛs]
«n» country syn: USA see: American; USA
ru Соединенные Штаты
uk Сполучені Штати
USA [juːɛsˈeɪ]
«n» country syn: US see: American; US
ru США
uk США
Ukraine [juːˈkreɪn]
«n» country
ru Украина
uk Україна
Uruguay [ˈjʊrəɡwaɪ]
«n» country
ru Уругвай
uk Уругвай
Wales [weɪlz]
«n» country
ru Уэльс
uk Уельс
Wednesday [ˈwenzdeɪ]
«n»
ru среда
uk середа
Welsh [welʃ]
«n»
ru валлийцы; уэльцы
uk валлійці; уельсці
«n»
ru валлийский/уэльский язык
uk валлійська/уельська мова
«adj»
ru валлийский; уэльский
uk валлійський; уельский
a [ə]
an [ən]
«det»
ru (неопределенный артикль)
uk (невизначений артикль)

GSL,NGSL,VOA

a bit of [ə bɪt əv]
«phr» ant: a lot of
ru немного
uk декілька
a lot of [ə lɒt ev]
«phr» ant: a bit of; a few
ru много; множество
uk багато
abbreviation [ɐbɹˌiːviˈeɪʃən]
abbr «abbr»
«n» syn: acronym
ru сокращение; аббревиатура
uk скорочення; абревіатура
abide [ɐbˈaɪd] «v1»
abode [ɐbˈoʊd] «v2», «v3»
«v» syn: undergo
ru вынести; перенести (трудности); терпеть; пережить; вытерпеть
uk знести; перенести (складнощі); терпіти; пережити

TSL

ability [əbˈɪlɪti]
«n»
ru способность; умение; талант; дарование
uk здібність; вміння; талант; обдаровання

GSL,NGSL

able [ˈeɪbəl]
«adj»
ru способный
uk здібний; здатний

GSL,NGSL,VOA

about [ɐbˈaʊt]
«adv»
ru приблизительно; близко; почти
uk приблизно; близько; майже
«prep»
ru кругом; вокруг
uk навкруги; навколо

GSL,NGSL,VOA

above [əˈbʌv]
«adv» ant: below
ru вверху; наверху
uk зверху
«prep» ant: below
ru выше
uk вище

GSL,NGSL,VOA

abroad [əˈbrɔːd]
«adv»
ru за границей
uk за кордоном

GSL,NGSL

absolutely [ˌæbsəlˈuːtli]
«int»
ru безусловно!
uk безумовно!

NGSL

abstract [əbstˈrækt]
«v» syn: summarize; sum up
ru абстрагировать(ся); обобщать; суммировать; резюмировать
uk абстрагувати(ся); узагальнювати; підсумовувати; резюмувати

AWL,NGSL

abstract [ˈæbstrækt]
«n»
ru абстракция; абстрактное понятие
uk абстракція; абстрактне поняття
«adj»
ru абстрактный; отвлечённый (от реальности)
uk абстрактний; відірваний (від дійсності)

AWL,NGSL

academic [ˌækədˈɛmɪk]
«adj»
ru академический
uk академічний

NGSL

accept [əkˈsept]
«v»
ru соглашаться
uk погоджуватись
«v»
ru принимать; признавать
uk приймати; визнавати

GSL,NGSL,VOA

access [ˈækses]
«v»
ru доступаться (к информации)
uk доступатися (до інформації)
«n»
ru доступ
uk доступ

AWL,NGSL

accident [ˈæksɪdənt]
«n»
ru несчастный случай; авария; инцидент
uk нещасний випадок; аварія; інцидент

GSL,NGSL,VOA

accomplish [ɐkˈɑːmplɪʃ]
«v»
ru выполнить
uk виконувати

NGSL

according to [əˈkɔːrdɪŋ tuː]
«prep»
ru согласно; в соответствии с
uk згідно; відповідно до
account [əˈkaʊnt]
«n»
ru счет
uk рахунок

GSL,NGSL

accountant [əˈkaʊntənt]
«n»
ru бухгалтер; финансовый работник
uk бухгалтер; фінансовий робітник

BSL,TSL

ache [eɪk]
«v»
ru болеть; испытывать боль
uk боліти; відчувати біль
«n»
ru боль
uk біль

GSL

achieve [əˈʧiːv]
«v»
ru достигать
uk досягати

AWL,NGSL

achievement [əˈʧiːvmənt]
«n»
ru достижение; успех
uk досяг; успіх

NGSL

acre [ˈeɪkər]
«n»
ru акр
uk акр
en 4047 m²

BSL

acronym [ˈækrənɪm]
«n» syn: abbreviation
ru сокращение; аббревиатура
uk скорочення; абревіатура
across [əˈkrɒs]
«prep»
ru через
uk через

GSL,NGSL,VOA

act [ækt]
«v»
ru действовать; поступать
uk діяти; поводитись
«n»
ru поступок; действие
uk вчинок; дія

GSL,NGSL,VOA

action [ˈækʃən]
«n»
ru действие; поступок
uk дія; вчинок

GSL,NGSL

activate [ˈæktɪvˌeɪt]
«v»
ru активировать; включать; приводить в действие
uk активувати; вмикати; приводити у дію

NAWL,TSL

activity [ækˈtɪvɪti]
«n»
ru активность; деятельность
uk активніть; діяльність

NGSL

actor [ˈæktɚ] «male»
actress [ˈæktrəs] «female»
«n»
ru актер/актриса
uk актор/акторка

GSL,NGSL,VOA

adapter [ədˈæptɚ]
«n»
ru адаптер
uk адаптер

TSL

add [æd]
«v» ant: subtract
ru добавлять; прибавлять; складывать
uk додавати

GSL,NGSL,VOA

addition [ədˈɪʃən]
«n»
ru сложение
uk додавання
«n»
ru дополнение; прибавление
uk доповнення; додаток

NGSL

additional [əˈdɪʃənəl]
«adj» syn: extra; supplementary
ru дополнительный
uk додатковий

NGSL

address [əˈdres]
«n»
ru адрес
uk адреса

GSL,NGSL

adjective [ˈædʒɪktɪv]
adj «abbr»
«n»
ru прилагательное
uk прикметник
adjourn [ədʒˈɜːn]
«v»
ru откладывать; отсрочивать; переносить; прерывать
uk відкладати; відстрочувати; перенесити; переривати
administration [ədˌmɪnɪˈstreɪʃən]
«n»
ru администрация; управление
uk адміністрація; управління

NGSL,VOA

adolescent [ˌædəˈlesənt]
«n» syn: youth
ru подросток; юноша; девушка; молодой человек
uk підліток; юнак; дівчина
en a young person (usually between 12 and 18) who is developing into an adult
«adj» syn: youthful; young
ru подростковый; юный; молодой; юношеский
uk підлітковий; юний; дівочий; юнацький

NAWL

advantage [ədˈvɑːntɪdʒ]
«n»
ru преимущество
uk перевага

GSL,NGSL

adventure [ədˈvenʧər]
«n»
ru приключение
uk пригода

GSL,NGSL

adverb [ˈædvɜːrb]
adv «abbr»
«n»
ru наречие
uk прислівник
advertising [ˈædvərtaɪzɪŋ]
«n» syn: advertisement
ru реклама
uk реклама
advice [ədˈvaɪs]
«n» hyper: proposal hypo: recommendation
ru совет
uk порада

GSL,NGSL

affect [ɐfˈɛkt]
«v» hypo: influence
ru плиять
uk впливати

AWL,NGSL,VOA

afraid [ɐfɹˈeɪd]
«adj» feeling syn: scared
ru испуганный; напуганный
uk зляканий; переляканий

GSL,NGSL,VOA

after [ˈɑːftər]
«prep» ant: before
ru после
uk після

GSL,NGSL,VOA

after all [ˈɑːftər ɔːl]
«adv»
ru в конце концов; тем не менее; несмотря на все; всё же
uk в кінці кінців; тим не менш; не дивлячись на все; все ж
afternoon [ˌɑːftəˈnuːn]
«n»
ru время после полудня
uk післяобідній час

GSL,NGSL

afterwards [ˈæftɚwɚdz]
«adv» ant: beforehand
ru позднее; после; потом; позже
uk пізні́ше; після; потім; згодом
again [ɐɡˈɛn]
«adv»
ru снова
uk знову; знов

GSL,NGSL,VOA

against [əˈɡenst]
«prep» syn: versus
ru против
uk проти

GSL,NGSL,VOA

age [eɪdʒ]
«n»
ru возраст
uk вік

GSL,NGSL,VOA

agent [ˈeɪdʒənt]
«n»
ru агент
uk агент

GSL,NGSL

aggressive [əˈɡresɪv]
«adj»
ru агрессивный; задиристый
uk агресивний; задирливий

NGSL

agree [əˈɡriː]
«v»
ru соглашаться
uk погоджуватись

GSL,NGSL,VOA

agreement [əɡrˈiːmənt]
«n»
ru договор
uk угода

NGSL

ahead [əˈhed]
«adv»
ru вперед
uk вперед
«adj»
ru будущий; предстоящий; грядущий
uk майбутній
en What are you expecting in years ahead?
en He has a difficult time ahead of him.
«prep»
ru впереди
uk попереду; спереду

GSL,NGSL

aide [ˈeɪd]
«n»
ru помошник; советник; консультант
uk помічник; радник; консультатн
aim [eɪm]
«v»
ru целиться; прицеливаться
uk цілитися; прицілюватися
«n»
ru цель; намеренье
uk мета; намір

GSL,NGSL,VOA

air [ɛɹ]
«n»
ru воздух
uk повітря

GSL,NGSL,VOA

air conditioning [ɛɹ kəndˈɪʃənɪŋ]
«n»
ru кондиционер
uk кондиціонер
airline [ˈɛɹlaɪn]
«n»
ru авиалиния; авиокомпания
uk авіалінія; авіокомпанія

NGSL

airplane [ˈeəpleɪn] «Am»
aeroplane [ˈeərəpleɪn] «Br»
«n» syn: plane
ru самолет
uk літак

GSL,NAWL,VOA,TSL

airport [ˈɛrpɔːrt]
«n»
ru аэропорт
uk аеропорт

VOA,BSL,TSL

alcohol [ˈælkəhɒl]
«n»
ru алкоголь
uk алкоголь

NGSL,VOA

algebra [ˈældʒɪbɹə]
«n»
ru алгебра
uk алгебра

NAWL

alive [əˈlaɪv]
«adj» syn: living
ru живой
uk живий

GSL,NGSL,VOA

all [ɔːl]
«pron» ant: some; none syn: everybody; everyone; everything
ru все
uk усі

GSL,NGSL,VOA

all over [ɔːl ˈəʊvər]
«prep»
ru повсюду
uk повсюди
all right [ɔːl ɹaɪt]
«phr» syn: it's OK
ru хорошо; верно; все в порядке
uk добре; вірно; все гаразд
all the time [ɔːl ðə taɪm]
«adv»
ru все время; постоянно
uk весь час; постійно
all-night [ɔːl naɪt]
«adj»
ru ночной; работающий всю ночь
uk нічний; працюючий всю ніч
en lasting through all night
alligator [ˈælɪɡeɪtər]
«n» see: crocodile
ru аллигатор
uk алігатор
alliterate [əlˈɪɾɚɹˌeɪt]
«v»
en to use same sounds in the beginning of words in literature/poetry
ru аллитерировать
uk алітерувати
alliteration [əlˌɪɾɚɹˈeɪʃən]
«n»
en a use of same sounds in the beginning of words in literature/poetry
ru аллитерация
uk алітерація
allow [əˈlaʊ]
«v» ant: deny; forbid syn: let; permit
ru разрешать
uk дозволяти

GSL,NGSL

ally [ˈælaɪ]
«n»
ru союзник; пособник
uk союзник; спільник

NGSL,VOA

almost [ˈɒːlməʊst]
«adv»
ru почти
uk майже

GSL,NGSL,VOA

alone [əˈləʊn]
«adv» syn: solely
ru сам; самостоятельно
uk сам; самостійно
«adj» syn: lonely
ru одинокий
uk самотній

GSL,NGSL,VOA

along [əˈlɒːŋ]
«prep»
ru вдоль; по
uk вздовж; по

GSL,NGSL,VOA

alphabet [ˈælfəbet]
«n»
ru алфавит; азбука
uk алфавіт; абетка
already [ɔːlˈredi]
«adv»
ru уже
uk вже

GSL,NGSL,VOA

also [ˈɔːlsəʊ]
«adv»
ru тоже; также; к тому же
uk теж; також; до того ж

GSL,NGSL,VOA

alternative [ɔːlˈtɜːrnətɪv]
alt «abbr»
«adj»
ru альтернативный
uk альтернативний

AWL,NGSL

although [ɒːlˈðəʊ]
«conj» syn: even if; even though; though
ru хотя; несмотря на то, что
uk хоча; не дивлячись на те, що

GSL,NGSL,VOA

always [ˈɔːlweɪz]
«adv»
ru всегда
uk завжди

GSL,NGSL,VOA

amazed [əmˈeɪzd]
«adj»
ru удивленный
uk здивований
amazing [əˈmeɪzɪŋ]
«adj» syn: awesome
ru удивительный: поразительный; изумительный
uk дивовижний; разючий
ambulance [ˈæmbjʊləns]
«n»
ru скорая
uk швидка
among [əˈmʌŋ]
«prep»
ru между; среди; посреди
uk між; серед; посеред

GSL,NGSL,VOA

amount [əˈmaʊnt]
«n»
ru количество
uk кількість

GSL,NGSL,VOA

analyse [ˈænəlaɪz] «Br»
analyze [ˈænəlaɪz] «Am»
«v»
ru анализировать; проанализировать
uk аналізувати; проаналізувати

AWL

analysis [əˈnælɪsəs] «s»
analyses [əˈnælɪsiːs] «pl»
«n»
ru анализ
uk аналіз

NGSL

ancestor [ˈænsɛstɚ]
«n»
ru предок; прародитель
uk предок; прабатько

NAWL,VOA

ancient [ˈeɪnʃənt]
«adj»
ru древний; старинный
uk стародавній; старовинний

GSL,NGSL,VOA

and [ænd]
«conj»
ru и; а
uk і; а; й; та

GSL,NGSL,VOA

anger [ˈæŋɡər]
«v»
ru злить(ся); сердить(ся); визивать гнев
uk злити(ся); сердити(ся); визивати лють
«n»
ru злость; гнев; ярость
uk злість; гнів; лють

GSL,NGSL,VOA

angry [ˈæŋɡri]
«adj» feeling
ru сердитый; разгневаный
uk сердитий; розгнываний; роздратований

GSL,NGSL

animal [ˈænɪməl]
«n»
ru животное
uk тварина

GSL,NGSL,VOA

announce [əˈnaʊns]
«v»
ru оглашать
uk оголошувати

NGSL,VOA

announcer [ənˈaʊnsɚ]
«n»
ru ведущий; конферансье
uk ведучий; конферансьє

TSL

annoy [əˈnɔɪ]
«v» syn: bother; irritate
ru досаждать; донимать; надоедать; злить; сердить
uk досаждати; надокучати; набридати; злити; сердити

GSL,TSL

annual [ˈænjuəl]
«adj»
ru ежегодный
uk щорічний
en occurring every year

AWL,NGSL

annually [ˈænjuəli]
«adv» syn: yearly
ru ежегодно
uk щорічно
en every year

BSL,TSL

another [əˈnʌðər]
«pron»
ru другой
uk інший

GSL,NGSL,VOA

answer [ˈɑːnsər]
«v» ant: ask syn: respond
ru отвечать
uk відповідати
«n» ant: question syn: respond
ru ответ
uk відповідь

GSL,NGSL,VOA

ant [ænt]
«n»
ru муравей
uk мураха
anteater [ˈæntˌiːtər]
«n»
ru муравьед
uk мурахоїд
antenna [ænˈtenə] «s»
antennae [ænˈteniː] «pl»
«n»
ru антенна
uk антена
«n»
ru усик; щупальце (насекомых)
uk вусик; щупальце (комах)
antibiotic [ˌæntɪbaɪˈɒtɪk]
«n»
ru антибиотик
uk антибіотик

NAWL

antler [ˈæntlər]
«n» zoo hyper: horn see: deer
ru олений рог
uk оленячий ріг
antonym [ˈæntənɪm]
ant «abbr»
«n» ant: synonym
ru антоним
uk антонім
anxiety [æŋzˈaɪəɾi]
«n»
ru беспокойство; тревога
uk занепокоєння; тривога

GSL,NGSL

any [ˈeni]
«pron»
ru любой
uk будь-який
«adj»
ru любой
uk будь-який

GSL,NGSL,VOA

anybody [ˈænɪˌbɒdɪ]
«pron» syn: anyone; someone
ru кто-нибудь
uk хто-небудь; хто завгодно
«pron»
ru любой; произвольный
uk любий; довільний

GSL,NGSL

anyone [ˈenɪwʌn]
«pron» syn: anybody; someone
ru кто-нибудь
uk хто-небудь; хто завгодно
«pron»
ru никто (в отрицательних предложениях)
uk ніхто (в заперечних реченнях)
«pron»
ru каждый; произвольный; любой
uk кожний; довільний

GSL,NGSL

anything [ˈenɪθɪŋ]
«pron»
ru что-нибудь
uk що-небудь
«pron»
ru ничто (в отрицательних предложениях)
uk нічого (в заперечних реченнях)
«pron»
ru что угодно
uk що завгодно

GSL,NGSL

anywhere [ˈeniwer]
«adv»
ru где угодно; где-небудь; куда-нибудь
uk де завгодно; де-небудь; куди-небудь

GSL,NGSL

apart [əˈpɑːrt]
«adv»
ru на куски; на части
uk на шматки; на частини

GSL,NGSL

apart from [əˈpɑːrt frɒm]
«prep»
ru кроме; не считая
uk окрім; не враховуючи
apartment [əˈpɑːrtmənt]
«n»
ru квартира (в большом здании)
uk квартира (у великому будинку)

NGSL

apologize [ɐpˈɑːlədʒˌaɪz]
«v»
ru извинять(ся)
uk вибачати(сь)

NGSL,VOA

appear [ɐpˈɪɹ]
«v» ant: disappear
ru показываться; появляться (в поле зрения)
uk показуватися; з'являтися (в полі зору)
en to come into sight

GSL,NGSL,VOA

apple [æpl]
«n» food, fruit
ru яблоко
uk яблуко

GSL,NAWL,BSL,TSL

appliance [əˈplaɪəns]
«n»
ru устройство; прибор
uk пристрій; прилад
en Women have more time since invention of domestic appliances.

BSL,TSL

applicant [ˈæplɪkənt]
«n» job
ru кандидат (на вакансию); претендент; соискатель
uk кандидат (на вакансію); претендент

BSL,TSL

application [ˌæplɪˈkeɪʃən]
«n» job
ru заявление (на поступление); просьба; обращение
uk заява (на вступ); прохання; звернення; клопотання
«n»
ru применение; использование; употребление
uk застосування; використання; вживання
«n»
ru приложение (компьютерное)
uk застосунок (комп'ютерне)

GSL,NGSL

apply [əˈplaɪ]
«v»
ru применять
uk застосовувати
«v» job
ru обращаться (с просьбой/за разрешением); подавать (заявку)
uk завертатись (з проханням/за дозволом); подавати (заявку)

GSL,NGSL

appointment [əˈpɔɪntmənt]
«n» job
ru (договоренная) встреча; визит
uk (домовлена) зустріч; візит

NGSL

appreciate [əpɹˈiːʃɪˌeɪt]
«n»
ru ценить; быть признательным
uk цінувати; бути вдячним

AWL,NGSL

apprentice [əˈprentɪs]
«n» syn: trainee
ru ученик; стажер
uk учень

TSL

apprenticeship [əˈprentɪsʃɪp]
«n»
ru работа/обучение учеником/стажером
uk робота/навчання учнем
en employment as an apprentice
«n»
ru период/срок обучения
uk період/термін навчання
approach [əˈprəʊʧ]
«v»
ru приближаться; подходить
uk наближатися; підходити
«n»
ru подход (к решению проблемы)
uk підхід (до вирішення проблеми)

AWL,NGSL

appropriate [əpɹˈoʊpɹɪət]
«v»
ru присваивать
uk привласнювати
«adj»
en suitable for a particular time, situation, or purpose
ru подобающий; подходящий; соответствующий
uk доречний; відповідний; підходящий

AWL,NGSL

approximately [əˈprɒksɪmətli]
«adv»
ru приблизительно
uk приблизно

NGSL

apricot [ˈeɪprɪkɒt]
«n»
ru абрикос
uk абрикоса
apron [ˈaɪprən]
«n»
ru фартук
uk фартух
aptitude [ˈæptɪtjuːd]
«n»
ru склонность (к физике); способность
uk схильність (до фізики); здібність
aquarium [ɐkwˈɛriəm]
«n»
ru аквариум
uk акваріум
archaic [ɑːrˈkeɪɪk]
«adj»
ru архаичный; устаревший
uk архаїчний; застарілий
archeology [ˌɑːrkɪˈɑːlədʒi]
«n»
ru археология
uk археологія

VOA

architect [ˈɑːkɪtekt]
«n»
ru архитектор
uk архітектор

NAWL,BSL,TSL

area [ˈeəriə]
«n»
ru район; местность; зона
uk район; местность; зона
«n»
ru сфера; отрасль
uk сфера; галузь
«n»
ru месторасположение
uk місцерозташування; місцезнаходження

AWL,NGSL,VOA

aren't [ɑːrnt]
«contr»
en are not
argument [ˈɑːrɡjʊmənt]
«n»
ru спор; конфликт; дисскусия
uk суперечка; конфлікт; дискусія
«n»
ru аргумент; аргументация; доказательство; довод
uk аргумент; аргументація; доказ

NGSL

arise [ɐɹˈaɪz] «v1»
arose [ɐɹˈoʊz] «v2»
arisen [ɚɹˈɪzən] «v3»
«v»
ru возникнуть; возникать; появиться (вопрос/сложность)
uk виникнути; виникати; з'явитися (питання/ускладнення)

GSL,NGSL

arithmetic [ɐrˈɪθmətɪk]
«n» see: mathematics
ru арифметика
uk арифметика
arithmetic [ˌærɪθˈmɛtɪk]
«n»
ru арифметический
uk арифметичний
arm [ɑːrm]
«n»
ru рука (человека)
uk рука (людини)
«n»
ru ручка (стула)
uk ручка (стула)

GSL,NGSL

armchair [ˈɑːɹmʧɛɹ]
«n»
ru кресло
uk крісло
army [ˈɑːrmi]
«n»
ru армия
uk армія

GSL,NGSL,VOA

around [ɐrˈaʊnd]
«prep»
ru вокруг; поблизости; около
uk навколо; поблизу; близько

GSL,NGSL,VOA

around the corner [əɹˈaʊnd ðə kˈɔːɹnɚ]
«phr»
ru за углом
uk за кутом
arousal [əɹˈaʊsəl]
«n»
ru возбуждение (сексуальное)
uk збудження (сексуальне)
arrange [ɐɹˈeɪndʒ]
«v»
ru организовать; договориться; дать распоряжения
uk організовувати; домовлятися; давати розпорядження

GSL,NGSL

arrest [ɐrˈɛst]
«v»
ru арестовывать
uk арештовувати

GSL,NGSL,VOA

arrival [ɐɹˈaɪvəl]
«n» ant: departure
ru прибытие
uk прибуття

NGSL

arrive [əˈraɪv]
«v»
ru прибывать; приежать
uk прибувати; приїджати

GSL,NGSL,VOA

arrow [ˈærəʊ]
«n» see: bow
ru стрела
uk стріла

GSL,NAWL

art [ɑːrt]
«n»
ru искусство
uk мистецтво

GSL,NGSL,VOA

article [ˈɑːrtɪkl]
«n»
ru статья
uk стаття

GSL,NGSL

artist [ˈɑːrtɪst]
«n»
ru творец; художник
uk митець; художник
«n»
ru артист; актер; художник
uk артист; актор; художник

NGSL

as [əz]
«prep»
ru как; в качестве
uk як; у якості
en As a teacher he was too strict.
«conj»
ru как
uk як

GSL,NGSL,VOA

as a consequence [əz ə ˈkɒnsɪkwəns]
«adv»
ru как следствие
uk як наслідок
as a result [əz ə rɪˈzʌlt]
«adv» syn: consequently; therefore
ru в резутьтате; как результат; как следствие
uk в результаті; як резльтат; як наслідок
as a rule [əz ə ruːl]
«phr» syn: generally; usually
ru как правило; обычно
uk як правило; зазвичай
as if [əz ɪf]
«conj» syn: as though
ru как будто; как если; словно
uk ніби; неначе; немов
as long as [əz lɒŋ əz]
«conj» syn: until
ru пока; до тех пор пока; так долго, пока
uk поки; до тих пір поки; так довго, поки
as much [əz mʌʧ]
«phr» syn: the same
ru столько же; настолько же
uk стільки ж; настільки же
en He likes football but he likes tennis as much.
as much as [əz mʌʧ əz]
«phr»
ru столь много; столько же
uk стільки; стільки ж
as soon as [əz suːn əz]
«conj»
ru как только, так и; так быстро как
uk як тільки, так і; так швидко, як
as though [əz ðəʊ]
«conj» syn: as if
ru как если; как будто
uk ніби; неначе; немов
as usual [əz ˈjuːʒuəl]
«phr»
ru как обычно
uk як завжди
as well as [əʒ wel əz]
«prep»
ru также как; также как и
uk так само як; там само як і
en in addition to
ash [æʃ]
«n»
ru зола; пепел
uk зола; попіл

GSL,VOA

ask [æsk]
«v» ant: answer
ru спрашивать; задавать/ставить (вопрос)
uk питати; задавати/ставити (питання); запитувати

GSL,NGSL,VOA

aspirin [ˈæspɹɪn]
«n»
ru аспирин
uk аспірин
assassination [əˌsæsɪˈneɪʃən]
«n»
ru убийство
uk вбивство
assistant [ɐsˈɪstənt]
«n»
ru помощник
uk помічник

NGSL

association [ɐsˈoʊsɪˈeɪʃən]
«n»
ru асоциация; общество; сообщество; союз
uk асоціація; товариство; співтовариство; союз

GSL,NGSL

assume [əˈsjuːm]
«v»
ru предполагать; допускать
uk припускати

AWL,NGSL

at [ət]
«prep»
ru около
uk біля

GSL,NGSL,VOA

at all cost [ət ɔːl kɒst]
«phr» syn: at any cost
ru любой ценой; не смотря ни на что
uk не дивлячись ні на що
at any cost [ət ˈeni kɒst]
«phr» syn: at all cost
ru любой ценой; не смотря ни на что
uk не дивлячись ні на що
at every step [ət ˈevri step]
«phr»
ru на каждом шагу
uk на кожному кроці
at first [ət fɜːrst]
«phr» syn: firstly; first of all
ru во-первых
uk по-перше
at that rate [ət ðet reɪt]
«phr»
ru такими темпами; при таких условиях
uk такими темпами; при таких умовах
en At that rate we will be bankrupt soon.
athlete [ˈæθliːt]
«n»
ru атлет
uk атлет

NGSL

atom [ˈæɾəm]
«n»
ru атом
uk атом

NAWL,VOA,BSL

attack [əˈtæk]
«v»
ru атаковать; нападать
uk атакувати; нападати
«v»
ru критиковать; нападать с критикой
uk критикувати; нападати з критикою
«n»
ru атака; нападение
uk атака; напад

GSL,NGSL,VOA

attempt [əˈtempt]
«v»
ru пытаться
uk пробувати; намагатися
«n»
ru попытка
uk спроба

GSL,NGSL,VOA

attendant [əˈtendənt]
«n» hyper: assistant; helper
ru обслуживающий работник/персонал
uk обслуговуючий працівник/персонал
en someone whose job to be in place and help customers, especially in public places

TSL

attention [əˈtenʃən]
«n»
ru внимание
uk увага

GSL,NGSL,VOA

attic [ˈætɪk]
«n»
ru чердак
uk горище
attitude [ˈætɪtjuːd]
«n»
ru отношение; позиция
uk ставлення; позиція; відношення

AWL,NGSL

attractive [ətɹˈæktɪv]
«adj»
ru привлекательный
uk привабливий

GSL,NGSL

audience [ˈɔːdiəns]
«n» see: public
ru публика; аудитория; зрители; слушатели
uk публіка; аудиторія; глядачі; слухачі

GSL,NGSL

auditorium [ˌɔːdɪtˈoːɹiəm]
«n»
ru аудитория; зрительный зал
uk аудіторія; зал для глядачів

TSL

aunt [ɑːnt]
«n»
ru тетя
uk тітка

GSL,NGSL

author [ɒːθər]
«n»
ru автор
uk автор

AWL,NGSL

automatic [ˌɔːtəˈmætɪk]
«adj»
ru автоматический
uk автоматичний

BSL,TSL

autumn [ˈɔːtəm]
«n» ant: spring syn: fall
ru осень
uk осінь

GSL,NGSL,VOA

available [əˈveɪləbəl]
«adj»
ru доступный; имеющийся в наличии/распоряжении
uk доступний; наявний; який є у разпорядженні

AWL,NGSL,VOA

avenue [ˈævənjuː]
«n»
ru проспект
uk проспект

GSL

average [ˈævərɪdʒ]
«n»
ru среднее арифметическое
uk середне арифметичне
«adj» syn: normal; usual
ru обычный; средний
uk звичайний; середній

GSL,NGSL,VOA

avoid [əˈvɔɪd]
«v»
ru избегать
uk уникати

GSL,NGSL,VOA

awake [əˈweɪk] «v1»
awoke [əˈwəʊk] «v2», «v3»
«v» syn: wake
ru будить
uk будити
«v» syn: wake
ru просыпаться
uk прокидатись

GSL,VOA

award [əˈwɔːrd]
«n»
ru награда
uk нагорода

NGSL,VOA

away [əˈweɪ]
«adv»
ru далеко
uk далеко

GSL,NGSL,VOA

awesome [ˈɔːsəm]
«adj» syn: amazing; awful
ru потрясающий; фантастический
uk приголомшливий; фантастичний
awkward [ˈɔːkwɚd]
«adj»
ru неуклюжий; неловкий
uk незграбний; невправний; недоладний

GSL,BSL

axle [ˈæksəl]
«n» see: wheel
ru ось; вал
uk вісь; вал
baby [ˈbeɪbi]
«n»
ru дитё
uk немовля

GSL,NGSL,VOA

baby carrier [bˈeɪbi kˈæɹɪɚ]
«n»
ru детская носилка
uk дитячі носилки
back [bæk]
«n»
ru спина; позвоночник
uk спина; хребет
«n»
ru зад (задняя часть/сторона)
uk зад (задня частина/сторона)
«adv»
ru сзади
uk ззаду
«adj»
ru задний
uk задній

GSL,NGSL,VOA

back and forth [bˈæk ænd fˈɔːɹθ]
«phr»
ru туда и назад; туда и обратно
uk туди і назад
back up [bæk ʌp]
«phr.v» syn: support
ru поддерживать
uk підтримувати
en My wife backed me up over my decision to quit my job.
backpack [ˈbækpæk]
«n»
ru рюкзак
uk рюкзак

TSL

backslide [ˈbækslaɪd] «rare», «v1»
backslid [ˈbækslɪd] «v2», «v3»
«v»
ru отступать (от веры); отказываться (от убеждений)
uk відступати (від віри); відмовлятися (від поглядів)
backstage [bˈæksteɪdʒ]
«adv»
ru за кулисами
uk за лаштунками
backward [ˈbækwərd]
«adv» ant: forward
ru назад
uk назад

GSL,NAWL,BSL

bacon [ˈbeɪkən]
«n»
ru бекон
uk бекон
bacteria [bækˈtɪriə]
«n»
ru бактерия
uk бактерія

NAWL,VOA,TSL

bad [bæd]
worse [wɜːrs] «comp»
worst [wɜːrst] «super»
«adj» ant: good
ru плохой
uk поганий

GSL,NGSL,VOA

badge [bædʒ]
«n»
ru значок; эмблема
uk значок; позначка

TSL

badly [bˈædli]
worse [wɜːrs] «comp»
worst [wɜːst] «super»
«adv» ant: well
ru плохо
uk погано

NGSL

bag [bæɡ]
«n»
ru сумка; пакет; кулёк
uk сумка; пакет; мішечок

GSL,NGSL

bagel [bˈeɪɡəl]
«n»
ru бублик; рогалик; баранка
uk бублик; рогалик; баранка
baker [bˈeɪkɚ]
«n»
ru пекарь; булочник
uk пекар; булочник

TSL

bakery [ˈbeɪkəri]
«n»
ru пекарня; булочная
uk пекарня; булочна

TSL

balcony [ˈbælkəni]
«n»
ru балкон
uk балкон

TSL

ball [bɔːl]
«n»
ru мячь
uk м'яч

GSL,NGSL,VOA

balloon [bəˈluːn]
«n»
ru воздушный шар
uk повітряна куля

VOA,TSL

bamboo [ˌbæmˈbuː]
«n»
ru бамбук
uk бамбук
banana [bɐnˈɑːnə]
«n»
ru банан
uk банан
band [bænd]
«n»
ru группа; оркестр
uk група; гурт; оркестр
«n»
ru лента; повязка
uk стрічка; зав'язка

GSL,NGSL

bangle [ˈbæŋɡəl]
«n»
ru браслет
uk браслет
bank [bæŋk]
«n»
ru банк
uk банк
«adj»
ru банковский
uk банківський

GSL,NGSL,VOA

banker [ˈbæŋkər]
«n»
ru банкир
uk банкір

BSL,TSL

bar [bɑːr]
«n»
ru бар
uk бар

GSL,NGSL,VOA

barbecue [bˈɑːɹbɪkjˌuː]
«n»
ru барбекю
uk барбекю

TSL

barbershop [ˈbɑːrbərʃɑːp]
«n»
ru парикмахерская
uk перукарня
bargain [ˈbɑːrɡɪn]
«v»
ru торговаться
uk торгуватись
«n»
ru дешевая покупка
uk дешева покупка

GSL,NAWL,BSL,TSL

bark [bɑːɹk]
«v»
ru лаять
uk гавкати
«v» syn: skin
ru сдирать кору
uk здирати кору
«n»
ru лай
uk гавкіт
«n»
ru кора (дерева)
uk кора (дерева)
base [beɪs]
«v»
ru обосновать
uk обгрунтувати
«n»
ru база (военная)
uk база (військова)

GSL,NGSL,VOA

baseball [ˈbeɪsbɔːl]
«n» sport
ru бейсбол
uk бейсбол

BSL,TSL

basin [ˈbeɪsən]
«n»
ru раковина
uk раковина

GSL,NAWL

basket [bˈæskɪt]
«n»
ru корзина
uk кошик

GSL,BSL,TSL

basketball [ˈbɑːskɪtbɔːl]
«n» sport
ru баскетбол
uk баскетбол

TSL

bath [bɑːθ]
«n»
ru ванна
uk ванна

GSL,NGSL

bathe [beɪð]
«v»
ru купать(ся)
uk купати(сь)

GSL

bathroom [ˈbɑːθrʊm]
«n»
ru ванная комната; ванная
uk ванна кімната; ванна

TSL

battery [ˈbætəri]
«n»
ru батарейка
uk батарейка

BSL,TSL

battle [ˈbætl]
«v»
ru сражаться; бороться
uk битись; боротись
«n»
ru битва; бой; сражение
uk битва; бій

GSL,NGSL,VOA

be [bi] «v1»
am [əm] «v1»
are [ɑːr] «v1»
is [ɪz] «v1»
were [wɜːr] «v2»
was [wɒz] «v2»
been [biːn] «v3»
«v»
ru быть
uk бути

GSL,NGSL,VOA

be able to [biː eɪbl tuː]
«phr.v» syn: can
ru мочь; уметь; быть в состоянии
uk могти; вміти; бути спроможним
be afraid [bi əˈfreɪd]
«phr.v»
ru боятся
uk боятися
be angry [biː ˈæŋɡɹi]
«v»
ru сердиться
uk сердитись
be bored [biː bˈoːɹd]
«phr.v»
ru скучать
uk скучати
be good at [bi ɡʊd ət]
«phr.v»
ru быть способным/сильным/хорошим в
uk бути здатним/сильним/хорошим у/в
en He is good at math.
be in a hurry [biː ɪn ə ˈhɜːri]
«phr.v»
ru торопиться; спешить
uk квапитись; спішити; поспішати
be jealous [biː dʒˈɛləs]
«v»
ru ревновать
uk ревнувати
be lost [biː lɔst]
«v»
ru заблудиться
uk заблукати
be out [biː aʊt]
«phr.v»
ru отсутствовать; не быть дома
uk бути відсутнім; не бути вдома
be over [biː ˈoʊvɚ]
«v»
ru заканчиваться (запасы)
uk закінчуватись (запаси)
beach [biːʧ]
«n»
ru пляж
uk пляж

NGSL

bead [biːd]
«n»
ru бусина; шарик
uk намистина; кулька
beak [biːk]
«n» zoo
ru клюв
uk дзьоб

GSL

bean [biːn]
«n»
ru фасоль; боб
uk квасоля; біб (боби)

GSL,TSL

bear [ber] «v1»
bore [bɔːr] «v2»
borne [bɔːrn] «v3»
«v»
ru родить; рождать
uk родити; народити; народжувати
«n» see: paw
ru медведь
uk ведмідь

GSL,NGSL

beat [biːt] «v1», «v2»
beaten [biːtn] «v3»
«v»
ru бить
uk бити
«v»
ru побить (рекорд); выиграть
uk побити (рекорд); перемогти

GSL,NGSL,VOA

beautiful [ˈbjuːtɪfəl]
«adj»
ru восхитительный; красивый
uk чудовий; красивий; вродливий; гарний

NGSL

beauty [ˈbjuːti]
«n»
ru красота
uk краса

GSL,NGSL,VOA

beauty shop [ˈbjuːti ʃɑːp]
«n»
ru косметический салон; женская парикмахерская
uk косметичний салон; жіноча перукарня
beaver [ˈbiːvər]
«n» zoo
ru бобёр; бобр
uk бобер
because [bɪˈkʌz]
«conj»
ru потому что
uk тому що

GSL,NGSL,VOA

because of [bɪˈkʌz ʌv]
«prep»
ru из-за; по причине (того, что)
uk із-за; в наслідок (того, що)
become [bɪˈkʌm] «v1», «v3»
became [bɪˈkeɪm] «v2»
«v»
ru стать; сделаться
uk ставати; робитися

GSL,NGSL,VOA

bed [bed]
«n»
ru кровать
uk ліжко

GSL,NGSL,VOA

bed and breakfast [bˈɛd ænd bɹˈɛkfəst]
«phr»
ru маленькая гостиница (ночлег и завтрак)
uk маленький готель (нічліг і сніданок)
bedroom [ˈbedrʊm]
«n»
ru спальная комата; спальня
uk спальна кімната; спальня

GSL,NGSL

bee [biː]
«n»
ru пчела
uk бджола
beef [biːf]
«n»
ru говядина
uk яловичина

BSL

beer [bɪr]
«n»
ru пиво
uk пиво

NGSL

beet [biːt]
«n» botanic
ru свекла
uk буряк
beetle [biːtl]
«n» zoo
ru жук
uk жук
befall [bɪˈfɔːl] «v1»
befell [bɪˈfel] «v2»
befallen [bɪˈfɔːlən] «v3»
«v» syn: happen
ru случаться; совершаться; происходить
uk траплятися; статися; відбуватися
before [bɪˈfɔːr]
«prep» ant: after
ru перед; до того, как
uk перед; перед тим, як; раніше; поперед

GSL,NGSL,VOA

beforehand [bɪˈfɔːrhænd]
«adv» ant: afterwards
ru заранее; наперёд; заблаговременно
uk заздалегідь; наперед

TSL

beget [bɪˈɡet] «v1»
begot [bɪˈɡɑːt] «v2»
begotten [bɪˈɡɑːtn] «v3»
«v»
ru порождать; вызывать (эффект)
uk породжувати; викликати (ефект)
en to cause an effect
en Poverty begets crimes.
begin [bɪˈgɪn] «v1»
began [bɪˈgæn] «v2»
begun [bɪˈgʌn] «v3»
«v»
ru начать
uk починати; розпочинати

GSL,NGSL,VOA

behave [bɪhˈeɪv]
«v»
ru вести себя
uk поводити себе

GSL,NGSL

behavior [bɪˈheɪvjər]
«n»
ru поведение
uk поведінка
en the way in which person/animal/nature acts

GSL,NGSL,VOA

behind [bɪˈhaɪnd]
«prep» ant: in front of
ru сзади; позади
uk сзаду; позаду

GSL,NGSL,VOA

behold [bɪˈhəʊld] «v1»
beheld [bɪˈheld] «v2», «v3»
«v» hyper: see
ru смотреть; наблюдать; видеть; замечать; созерцать; зреть
uk дивитись; споглядати; бачити; помічати
en to see with attention
believe [bɪˈliːv]
«v»
ru верить; поверить
uk вірити; повірити
«v»
ru думать; считать; полагать
uk думати; вважати; гадати
en I believe it's true.

GSL,NGSL,VOA

bell [bel]
«n»
ru звонок
uk дзвоник; дзвін

GSL,NGSL

belly [bˈɛli]
«v»
ru надувать(ся) (паруса)
uk надувати(сь) (паруса)
«n»
ru живот; пузо; брюхо
uk живіт; пузо
«n»
ru желудок; чрево
uk шлунок; черево
belong [bɪˈlɒːŋ]
«v»
ru принадлежать
uk належати

GSL,NGSL,VOA

below [bɪˈləʊ]
«adv» ant: above
ru снизу
uk знизу
«prep» ant: above
ru ниже
uk нижче

GSL,NGSL,VOA

belt [belt]
«n»
ru ремень; пояс
uk ремінь; пояс

GSL,NGSL

bench [benʧ]
«n»
ru скамейка; скамъя
uk лавочка; лава

TSL

bend [bend] «v1»
bent [bent] «v2», «v3»
«v»
ru гнуть; согнуть(ся); изгибать(ся); сгибать(ся)
uk гнути; згинати(ся); вигинати(ся)
«n»
ru поворот (дороги); изгиб; сгиб
uk поворот (дороги); вигін; згин

GSL,NGSL

beneath [bɪnˈiːθ]
«adv»
ru внизу; ниже
uk унизу; нижче
«prep»
ru ниже; под
uk нижче; під

GSL,NGSL

benefit [ˈbenɪfɪt]
«n»
ru выгода; польза; преймущество
uk вигода; користь; перевага

AWL,NGSL

bereave [bɪˈriːv] «rare», «v1»
bereaved [bɪˈriːvd] «v2», «v3»
bereft [bɪˈreft] «v2», «v3»
«v»
ru лишать; отбирать; отнимать
uk позбавляти; відбирати
berry [ˈberi]
«n»
ru ягода
uk ягода

GSL

beseech [bɪˈsiːʧ] «v1»
beseeched [bɪˈsiːʧt] «v2», «v3»
besought [bɪˈsɔːt] «v2», «v3»
«v»
ru просить; умолять; упрашивать
uk просити; благати
beset [bɪsˈɛt] «v1», «v2», «v3»
«v» syn: surround
ru осаждать (вопросати); окружать (крепость)
uk облягати (питаннями); оточувати (фортецю)
beside [bɪsˈaɪd]
«prep» syn: next to
ru рядом с; около
uk біля; поруч

GSL,NGSL

besides [bɪˈsaɪdz]
«adv» syn: moreover; furthermore
ru кроме того; более того; также; к тому же
uk крім того; більш того; також; до того ж
«prep»
ru кроме; за исключением; исключая
uk крім; за виключенням; окрім

GSL,NGSL

bespeak [bɪˈspiːk] «rare», «v1»
bespoke [bɪˈspəʊk] «v2»
bespoken [bɪˈspəʊkən] «v3»
«v» hypo: ask; order
ru заказывать; договариваться (заранее)
uk заказувати; домовлятися (заздалегідь)
en to order or to reserve in advance
best wishes [bɛst wɪʃəz]
«phr» syn: regards
ru с наилучшими пожеланиями
uk з найкращим побажанням
bestride [bɪˈstraɪd] «rare», «v1»
bestrode [bɪˈstrəʊd] «v2»
bestridden [bɪˈstrɪdən] «v3»
«v»
ru садиться верхом; сидеть верхом
uk сідати верхи; сидіти верхи
bet [bet] «v1», «v2», «v3»
betted [betɪd] «Am», «v2», «v3»
«v»
ru держать пари; бится об заклад
uk тримати парі
«n»
ru пари
uk парі; заклад
«n»
ru ставка
uk ставка

NGSL

betray [bɪtɹˈeɪ]
«v»
ru изменять; выдавать; предавать; продавать
uk зраджувати; видавати; виказати; продавати

VOA

between [bɪˈtwiːn]
«prep»
ru между
uk між; проміж

GSL,NGSL,VOA

beverage [bˈɛvɚɹɪdʒ]
«n»
ru напиток
uk напій

BSL,TSL

beyond [bɪjˈɑːnd]
«prep»
ru за; за пределами
uk поза; за межами

GSL,NGSL

bicycle [ˈbaɪsɪkəl]
«n» syn: bike
ru велосипед
uk велосипед

GSL,TSL

bid [bɪd] «v1»
bade [beɪd] «v2»
bidden [bɪdn] «v3»
«v»
ru предлагать цену
uk пропонувати ціну
«v»
ru (заявленая) цена; заявка (на торгах)
uk (запропонована) ціна; заявка (на торгах)

NGSL

big [bɪɡ]
bigger [bɪɡər] «comp»
biggest [bɪɡəst] «super»
«adj» ant: small syn: huge; great; large
ru большой
uk великий

GSL,NGSL,VOA

bike [baɪk]
«n» syn: bicycle
ru велосипед
uk велосипед

NGSL

bilingual [baɪˈlɪŋɡwəl]
«adj»
ru двуязычный
uk двомовний

NAWL

billion [ˈbɪlɪən]
«num»
ru миллиард; биллиард
uk мільярд; більйон
bind [baɪnd] «v1»
bound [baund] «v2», «v3»
«v»
ru связывать; привязывать; завязывать; связать; вязать
uk зв'язувати; прив'язувати; зав'язувати; зв'язати; пов'язать
«n»
ru связь (химическая)
uk зв'язок (хімічний)

GSL,NGSL

biology [baɪˈɒlədʒi]
«n»
ru биология
uk біологія

NAWL,VOA,TSL

bird [bɜrd]
«n» zoo
ru птица
uk птах

GSL,NGSL,VOA

birth [bɜrθ]
«n»
ru рождение
uk народження

GSL,NGSL

birthday [ˈbɜːrθdeɪ]
«n»
ru день рождения
uk день народження

TSL

biscuit [bˈɪskɪt]
«n» syn: cookie
ru печенье
uk печиво
bison [bˈaɪsən]
«n» zoo
ru бизон
uk бізон
bit [bɪt]
«adv» ant: many; much syn: few
ru немного
uk трохи

GSL,NGSL

bite [baɪt] «v1»
bit [bɪt] «v2», «v3»
bitten [bɪʔn] «v3»
«v»
ru кусать
uk кусати

GSL,NGSL,VOA

bitter [bˈɪɾɚ]
«adj»
ru горький
uk гіркий

GSL,BSL

black [blæk]
«adj» color ant: white
ru черный
uk чорний

GSL,NGSL,VOA

blackboard [ˈblækbɔːrd]
«n» ant: whiteboard
ru классная доска (для мела)
uk класна дошка (для крейди)
blame [bleɪm]
«v»
ru винить; осуждать; обвинять
uk винити; засуджувати; обвинувачувати; звинувачувати
«n» syn: fault
ru вина
uk провина

GSL,NGSL,VOA

blanket [blˈæŋkɪt]
«n» see: duvet
ru шерстяное одеяло
uk вовняна ковдра

TSL

bleed [bliːd] «v1»
bled [blɛd] «v2», «v3»
«v»
ru кровоточить
uk кровоточити

GSL,NAWL,VOA

blender [ˈblendər]
«n»
ru блендер
uk блендер
bless [bles]
«v»
ru благословлять; освячивать; перекрестить
uk сбагословляти; освячувати; перектестити

GSL,NGSL

bling [blɪŋ]
«n»
ru брюлики; цацки (броские драгоценности)
uk брюлики; цацки (помітні коштовності)
en fashionable expensive shiny objects
blink [blɪŋk]
«v»
ru моргать; мигать; мерцать
uk моргати; кліпати; мерехтіти
blizzard [ˈblɪzərd]
«n»
ru снежная буря; буран
uk завірюха; хуртовина
block [blɑːk]
«n»
ru блок; квартал
uk блок; квартал

GSL,NGSL,VOA

block of flats [blɒk əv flæts]
«n»
ru многоэтажка
uk багатоповерхівка
blond [blɑːnd]
«n» syn: blonde
ru блондин; белокурый
uk блондин; білявий
blonde [blɑːnd]
«n» syn: blond
ru блондинка
uk білявка
«adj»
ru белокурый; светлый; светловолосый
uk білявий; світлий
blood [blʌd]
«n»
ru кровь
uk кров

GSL,NGSL,VOA

bloom [blˈuːm]
«v» syn: blossom
ru цвести; расцвести; расцветать
uk цвісти; розквітати
«n» syn: blossom
ru цвет; цветение
uk цвіт; цвітіння
blossom [blˈɑːsəm]
«v» syn: bloom
ru цвести; расцвести; расцветать; распускаться
uk цвісти; розцвітати; розквітати; розпукуватися
«v»
ru преуспеть; добиться успеха
uk процвітати; досягати успіху
«n» syn: bloom
ru цвет; цветение
uk цвіт; цвітіння
blouse [blaʊz]
«n»
ru блузка; кофта
uk блузка
blow [bloʊ] «v1»
blew [bluː] «v2»
blown [bloʊn] «v3»
«v»
ru дуть
uk дути; дмухати

GSL,NGSL,VOA

blue [bluː]
«adj» color
ru синий; голубой
uk синій; блакитний

GSL,NGSL,VOA

board [bɔːrd]
«n»
ru доска
uk дошка
«n»
ru совет (директоров)
uk рада (директорів)

GSL,NGSL

boat [bəʊt]
«n» see: ship
ru пароход; лодка
uk пароплав; човен

GSL,NGSL,VOA

body [ˈbɑːdi]
«n» syn: flesh
ru тело
uk тіло

GSL,NGSL,VOA

bold [bˈoʊld]
«adj»
ru жирный (шрифт)
uk жирний (шрифт)

GSL,BSL

bone [boʊn]
«n»
ru кость
uk кістка

GSL,NGSL,VOA

book [bʊk]
«n»
ru книга
uk книга

GSL,NGSL,VOA

bookcase [ˈbukkeɪs]
«n» see: bookshelf
ru книжный шкаф; книжная полка
uk книжкова шафа; книжкова полиця

TSL

bookshelf [ˈbʊkʃelf]
«n» see: bookcase
ru книжная полка
uk книжкова полиця
bookstore [ˈbʊkstɔːr]
«n»
ru книжный магазин
uk книжковий магазин; книгарня

TSL

boot [buːt]
«v» computer
ru загружать(ся) (программу в память); запускать
uk завантажувати (програму у пам'ять); запускати
«n»
ru ботинок; сапог
uk черевик

NGSL

border [ˈbɔːrdər]
«n»
ru граница
uk кордон

GSL,NGSL,VOA

bore [bɔːr]
«v»
ru наскучать; надоедать
uk набридати; надокучати
«v»
ru сверлить; бурить; высверливать
uk сверлити; бурити; висверлювати

NGSL

bored [boːɹd]
«adj»
ru скучающий; (мне) нудно/скучно
uk нудьгуючий; (мені) нудно/набридло
boredom [ˈbɔːrdəm]
«n»
ru скука
uk нудьга
boring [ˈbɔːrɪŋ]
«adj» ant: interesting
ru скучный; неинтересный; надоедливый
uk нудний; нецікавий; докучливий
born [bɔːɹn]
«n»
ru рожденный
uk народжений

VOA,BSL,TSL

borrow [ˈbɔːrəʊ]
«v»
en get temporarily
ru занимать; одалживать
uk позичати
«v»
ru заимствовать; перенимать
uk запозичати; переймати

GSL,NGSL,VOA

boss [bɒs]
«n»
ru начальник
uk начальник

NGSL

botany [ˈbɒtəni]
«n»
ru ботаника
uk ботаника
en the science of studying plants
both [bəʊθ]
«pron»
ru оба; обе; обое
uk обидва

GSL,NGSL,VOA

bother [bˈɑːðɚ]
«n»
ru беспокоить
uk турбувати

NGSL

bottle [bˈɑːɾəl]
«n»
ru бутылка
uk пляшка

GSL,NGSL,VOA

bottom [bˈɑːɾəm]
«n» ant: top
ru низ
uk низ

GSL,NGSL,VOA

bough [baʊ]
«n» see: stump; tree, leaf; branch
en main branch of tree
ru ветка
uk гілка
bounce [baʊns]
«v»
ru подпрыгивать; подскакивать (как мяч/собака); отскакивать
uk підстрибувати; підскакувати (як м'яч/собака); відскакувати
«n»
ru прыжок; отскок
uk стрибок; відскок

BSL

boundary [ˈbaʊndəri]
«n»
ru граница; черта
uk кордон; межа

GSL,NGSL

bow [baʊ]
«n» see: arrow
ru лук (оружие)
uk лук (зброя)

GSL

bowl [bəʊl]
«n»
ru миска
uk миска

GSL,NGSL

box [bˈɑːks]
«n»
ru коробка; ящик
uk коробка; ящик

GSL,NGSL,VOA

boxing [ˈbɒksɪŋ]
«n» sport
ru бокс
uk бокс
boy [bɔɪ]
«n» syn: girl
ru мальчик
uk хлопчик

GSL,NGSL,VOA

boyfriend [ˈbɔɪfrend]
«n» ant: girlfriend
ru парень
uk хлопець
brain [breɪn]
«n»
ru мозг
uk мозок

GSL,NGSL,VOA

brake [bɹeɪk]
«v» hyper: stop hypo: skid
ru тормозить; останавлисать(ся)
uk гальмувати; зупиняти(ся)
«n»
ru тормоз
uk гальмо

TSL

branch [brænʧ]
«v»
ru ветвится; отвлетвляться
uk розгалуджуватись
«n»
ru ветка (дерева/власти)
uk гілка (дерева/влади)
«n»
ru филиал; отделение
uk філіал; відділення

GSL,NGSL

brand [brænd]
«n»
ru бренд; торговая марка
uk бренд; торгівельна марка

NGSL

brave [breɪv]
«adj»
ru храбрый; смелый; отважный
uk хоробрий; сміливий; відважний

GSL,VOA,BSL

bread [bred]
«n» food
ru хлеб
uk хліб

GSL,NGSL,VOA

break [breɪk] «v1»
broke [brəʊk] «v2»
broken [brəʊkən] «v3»
«v» syn: crash; ruin
ru ломать; сломать
uk ломати; зломати

GSL,NGSL,VOA

break down [breɪk daʊn]
«phr.v»
ru (с)ломаться
uk (з)ломатися
en to stop working
en Our car broke down on the highway in the snowstorm.
«phr.v»
ru не выдерживать; расплакаться; сорваться (о нервном срыве)
uk не витримувати; розплакатися; зірватися (про нервовий зрив)
en The woman broke down when the police told her that her son had died.
break up [breɪk ʌp]
«phr.v»
ru расстаться; прекращать близкие отношения
uk розлучатися; припиняти близькі відносини
en My boyfriend and I broke up yesterday.
breakfast [ˈbrekfəst]
«n»
ru завтрак
uk сніданок

GSL,NGSL

breast [bɹɛst]
«n»
ru грудь (женская)
uk груди (жіночі)

NGSL

breath [bɹɛθ]
«n»
ru дыхание; вздох
uk дихання; подих

GSL,NGSL

breathe [briːð]
«v»
ru дышать
uk дихати

GSL,NGSL,VOA

breathing [briːðɪŋ]
«n»
ru дыхание
uk подих
breed [briːd] «v1»
bred [bred] «v2», «v3»
«v»
ru выращивать (только животных)
uk вирощувати (тыльки тварин)

NGSL

breeze [briːz]
«v»
ru веять; слабо дуть
uk віяти; слабо дути
«n»
ru ветерок; бриз
uk вітерець; бриз
breezy [ˈbriːzi]
«adj»
ru ветренный (погода)
uk вітряний (погода)
bribe [braɪb]
«v»
ru давать взятку; подкупать
uk давати хабар; підкупати
«n»
ru взятка; подкуп
uk хабар; підкуп

GSL,BSL

brick [brɪk]
«n»
ru кирпич
uk цегла
«adj»
ru кирпичный
uk цегляний

GSL,BSL

bride [braɪd]
«n» ant: groom
ru невеста
uk наречена
bridge [brɪdʒ]
«n»
ru мост
uk міст

GSL,NGSL,VOA

briefcase [bɹˈiːfkeɪs]
«n»
ru портфель
uk портфель

TSL

briefly [ˈbriːfli]
«adv» syn: in short; shortly
ru коротко; сжато; кратко
uk коротко; стисло

NGSL

bright [braɪt]
«adj» ant: dark syn: fair
ru светлый; ясный
uk світлий; ясний
«adj» syn: colorful
ru блестящий; яркий
uk блискучий; яскравий

GSL,NGSL,VOA

bring [brɪŋ] «v1»
brought [brɔːt] «v2», «v3»
«v»
ru приносить; принести
uk приносити; принести

GSL,NGSL,VOA

bring up [brɪŋ ʌp]
«phr.v»
ru растить; воспитывать (ребенка)
uk ростити; виховувати (дитину)
en My grandparents brought me up after my parents died.
«phr.v»
ru заводить разговор
uk заводити розмову
en My mother walks out of the room when my father brings up sports.
broad [bɹɔːd]
«n» syn: wide
ru широкий
uk широкий

GSL,NGSL

broadcast [ˈbrɒːdkæst] «v1», «v2», «v3»
«v»
ru транслировать; передавать; вещать (телевиденье/радио)
uk транслювати; передавати (телебачення/радіо)
«v»
ru распространять (информацию)
uk розповсюджувати; поширювати (інформацію)

GSL,NGSL,VOA

broccoli [ˈbrɒkəli]
«n»
ru брокколи; спаржевая капуста
uk броколі; спаржева капуста
broken [ˈbrəʊkən]
«adj»
ru сломанный; поломанный
uk зломаний
broom [bruːm]
«n» see: brush; dustpan
ru веник; метла
uk віник; мітла

TSL

brother [ˈbrʌðər]
«n» ant: sister
ru брат
uk брат

GSL,NGSL,VOA

browbeat [ˈbraʊbiːt] «rare», «v1», «v2»
browbeaten [ˈbraʊbiːtn] «v3»
«v»
ru запугивать; пугать; наводить страх
uk залякувати; лякати
brown [braun]
«adj» color
ru коричневый; карий (цвет глаз)
uk коричневий; карий (колір очей)

GSL,NGSL,VOA

brush [brʌʃ]
«n» see: broom; dustpan
ru щетка
uk щітка
«n»
ru кисточка
uk пензлик

GSL,NGSL

brute [bruːt]
«adj»
ru грубый
uk грубий
«adj»
ru жестокий; бездушный; бесчеловечный
uk жорстокий; бездушний
bubble [ˈbʌbl]
«v»
ru пузыриться; булькать
uk пузитирись; булькати
«n»
ru пузырь
uk бульбашка

NAWL,BSL

bubble gum [bˈʌbəl ɡʌm]
«n» syn: gum
ru жевачка; жевательная резинка
uk жуйка; жувальна гумка
bucket [ˈbʌkɪt]
«n»
ru ведро
uk відро

GSL,NAWL

budget [ˈbʌdʒət]
«n»
ru бюджет
uk бюджет

NGSL,VOA

budgie [bˈʌdʒi]
«n»
ru волнистый попугай
uk хвиляста папуга
bug [bʌɡ]
«n»
ru клоп
uk клоп
«n»
ru жук; мелкое насекомое; букашка
uk жук; невелика комаха
«n»
ru ошибка в программе
uk помилка у програмі

BSL,TSL

build [bɪld] «v1»
built [bɪlt] «v2», «v3»
«v» ant: destroy syn: construct; make
ru строить; сооружать
uk будувати; споруджувати

GSL,NGSL,VOA

building [ˈbɪldɪŋ]
«n» syn: construction
ru здание; сооружение
uk будинок; будівля; споруда

VOA

bull [bʊl]
«n»
ru бык
uk бик

BSL

bullet [ˈbʊlɪt]
«n»
ru пуля
uk пуля

NAWL,VOA,BSL

bumblebee [bˈʌmbəlbˌiː]
«n»
ru шмель
uk ждміль
bump [bʌmp]
«v»
ru ударять(ся); толкать; натолкнуться; врезаться
uk ударяти(ся); штовхати; наштовхнутися; стукати(ся)
«n»
ru удар; столкновение
uk удар; зіткнення
«n»
ru вмятина; вздутие; изгиб; округлость
uk вмятина; опуклість; вигін; округлість
bunch [bʌnʧ]
«n»
ru связка; пучок; пачка; гроздь
uk в'язка; пучок; пачка; низка; пакунок; жмут

GSL,NGSL

bunk [bʌŋk]
«n»
ru койка
uk ліжко
burger [bˈɜːɡɚ]
«n» syn: hamburger
ru гамбургер
uk гамбургер
burglar [bˈɜːɡlɚ]
«n» syn: housebreaker
ru взломщик; грабитель
uk зломщик; грабіжник
burglarize [bˈɜːɡlɚɹˌaɪz]
«v»
ru взламывать и воровать
uk зламувати і красти
burglary [bˈɜːɡlɚɹi]
«n»
ru кража со взломом
uk крадіжка зі зломом
buried [bˈɛɹɪd]
«adj»
ru похороненый
uk похоронений
burn [bɜːrn] «v1»
burned [bɜːrnd] «v2», «v3»
burnt [bɜːrnt] «v2», «v3»
«v»
ru палить; спалить; гореть; сгореть; сжигать; жечь
uk палити; спалити; горіти; згоріти; спалювати

GSL,NGSL,VOA

burst [bɜːrst] «v1», «v2», «v3»
«v» syn: explode
ru взорваться (мина)
uk вибухнути (міна)
«v»
ru разорваться (сосуд); лопаться (шланг)
uk розірватись (судина); лопатись (шланг)
«n» syn: explosion
ru взрыв
uk вибух

GSL,NGSL,VOA

bus [bʌs]
«n» syn: coach
ru автобус
uk автобус

GSL,NGSL,VOA

bus station [bʌs ˈsteɪʃən]
«n»
ru автобусная станция
uk автобусна станція
bush [bʊʃ]
«n»
ru куст; кустарник
uk кущ

GSL

business [ˈbɪznəs]
«n»
ru бизнес; предприятие
uk бізнес; підприемство

GSL,NGSL,VOA

businessman [ˈbɪznəsmən] «male»
businesswoman [ˈbɪznəsˌwʊmən] «female»
«n»
ru бизнесмен; предпримематель
uk бізнесмен; підприємець

GSL,BSL,TSL

bust [bʌst] «Br», «v1», «v2», «v3»
busted [bʌstɪd] «Am», «v2», «v3»
«v»
ru (с)ломать; разрушать
uk (з)ламати; розбити
en ruin completely
«n»
ru бюст (скульптура до пояса)
uk бюст (скульптура до поясу)
«n»
ru грудь (женская)
uk груди (жіночі)

BSL

busy [ˈbɪzi]
«adj»
ru занятый
uk зайнятий; заклопотаний

GSL,NGSL,VOA

but [bʌt]
«conj»
ru но
uk але
«prep»
ru кроме; за исключением
uk окрім; за винятком

GSL,NGSL,VOA

butter [ˈbʌɾɚ]
«n» food
ru масло
uk масло

GSL,TSL

butterfly [ˈbʌtərflaɪ]
«n» zoo see: antenna; wing
ru бабочка
uk метелик
buy [baɪ] «v1»
bought [bɔːt] «v2», «v3»
«v» ant: sell
ru покупать; купить
uk купувати; купити

GSL,NGSL,VOA

by [baɪ]
«prep»
ru при помощи
uk за допомогою

GSL,NGSL,VOA

by the time [baɪ ði taɪm]
«phr»
ru к тому времени как
uk до того часу як
bye [baɪ]
bye-bye [baɪbaɪ]
«int»
ru пока; до свиданья
uk бувайте; до побачення

TSL

cabbage [kˈæbɪdʒ]
«n» food
ru капуста качанная
uk капуста качанна
cabinet [ˈkæbɪnət]
«n»
ru шкаф (кухонный)
uk шафа (кухонна)

VOA,BSL,TSL

cache [kæʃ]
«v»
ru прятать про запас
uk ховати про запас
«v»
ru сохранять/сохранить в кеше
uk зберегти у кеші
«n»
ru тайник
uk схованка
«n»
ru кеш (для быстрого доступа)
uk кеш (для швидкого доступу)
cafe [kæˈfeɪ]
«n» syn: cafeteria
ru кафе
uk кафе
cafeteria [ˌkæfɪˈtɪriə]
«n» syn: cafe
ru кафе; кафетерий
uk кафе

TSL

cage [keɪdʒ]
«n»
ru клетка
uk клетка

GSL,TSL

cake [keɪk]
«n»
ru торт; кекс; пирожоное
uk торт; кекс; тістечко

GSL,NGSL

calculate [ˈkælkjʊˌleɪt]
«v»
ru вычислять; считать
uk рахувати

GSL,NGSL

calculator [ˈkælkjʊleɪtər]
«n»
ru калькулятор
uk калькулятор

GSL,NAWL,BSL,TSL

calendar [kˈæləndɚ]
«n»
ru календарь
uk календар

BSL,TSL

call [kɔːl]
«v»
ru называть
uk називати
«v»
ru звонить
uk дзвонити
«v»
ru звать; кричать
uk гукати; кричати
«n»
ru звонок
uk дзвін; дзвоник

GSL,NGSL,VOA

call off [kɔːl ɒf]
«phr.v»
ru отменять
uk відміняти
en The boss called the meeting off because he was tired.
calm [kɑːm]
«v»
ru успокаивать
uk заспокоювати
«n»
ru спокойствие
uk спокій
«adj»
ru спокойный
uk спокійний

GSL,NGSL,VOA

calorie [ˈkæləri]
«n»
ru калория
uk калорія
camera [kˈæmrə]
«n»
ru фотоаппарат
uk фотоапарат

GSL,NGSL,VOA

camp [kæmp]
«v»
ru разбить лагерь
uk розьити табір
«n»
ru лагерь; стоянка; кемпинг
uk табір; стоянка; кемпінг

GSL,NGSL,VOA

campaign [kæmˈpeɪn]
«n»
ru кампания
uk кампанія

NGSL,VOA

camping [kˈæmpɪŋ]
«n»
ru отдых на природе
uk відпочинок на природі
can [kæn] «v1»
could [kud] «v2»
«v»
ru мочь; уметь
uk могти; вміти
«n»
ru банка (жестяная)
uk бакна (жерстяна)

GSL,NGSL,VOA

can't [kænt]
«contr»
en cannot
cancel [kˈænsəl]
«v»
ru отменять; отказываться
uk відміняти; відмовлятися

NGSL,VOA

cancer [kˈænsɚ]
«n»
ru рак (болезнь)
uk рак (хвороба)

NGSL,VOA

candidate [ˈkændɪdət]
«n» job
ru кандидат (на получение рабочего места или награды)
uk кандидат (на отримання робочого місця або нагороди)

NAWL,VOA,BSL,TSL

candle [ˈkændl]
«n»
ru свеча
uk свічка
candy [ˈkændi]
«n» syn: sweet
ru леденец; конфета
uk льодяник; цукерка

TSL

cap [kæp]
«n»
ru кепка; фуражка; шапка
uk кепка; шапка; картуз; чепець

GSL,NGSL

capital [ˈkæpɪtəl]
«n»
ru столица
uk столиця
«n»
ru капитал; богатство
uk капітал; богатство
«adj»
ru заглавная/большая (буква)
uk велика (літера)

GSL,NGSL,VOA

capital letter [kˈæpɪɾəl lˈɛɾɚ]
«n»
ru прописная/заглавная буква
uk велика літера
cappuccino [ˌkæpʊˈtʃiːnəʊ]
«n»
ru капучино (кофе с молоком и какао)
uk капучино (кава з молоком і какао)
captain [kæptən]
«n»
ru капитан
uk капітан

GSL,BSL,TSL

car [kɑːr]
«n» see: vehicle
ru автомобиль; машина
uk автомобіль; машина

GSL,NGSL,VOA

care [ker]
«v»
ru заботиться; беспокоится; волноваться
uk дбати; турбуватися

GSL,NGSL,VOA

career [kəˈrɪr]
«n»
ru карьера
uk кар'єра

NGSL,VOA

carpenter [kˈɑːɹpəntɚ]
«n»
ru столяр; плотник
uk столяр; тесляр

TSL

carpet [ˈkɑːrpɪt]
«n» syn: rug
ru ковер
uk килим

NGSL

carriage [ˈkærɪdʒ]
«n»
ru вагон; экипаж; карета; повозка
uk вагон; екіпаж; карета; візок

GSL

carrot [kˈæɹət]
«n» food
ru морковка
uk морквина; морква
carry [ˈkærɪ]
«v»
ru нести; переность
uk нести; переносити

GSL,NGSL,VOA

carry on [ˈkærɪ ɒn]
«phr.v»
ru продолжать делать
uk продовжувати робити
en Sorry I interrupted, carry on takling!
case [keɪs]
«n»
ru случай; дело (судебное)
uk випадок; справа (судова)

GSL,NGSL,VOA

cash [kæʃ]
«n»
ru деньги (в форме купюр/монет); наличка
uk грощі (у вигляді купюр/монет)

NGSL

cash machine [kæʃ məˈʃiːn]
«n» syn: ATM
ru банкомат
uk банкомат
cast [kɑːst] «v1», «v2», «v3»
«v» syn: fling; throw
ru бросать; кидать; метать; закидывать; сбрасывать
uk бросати; кидати; жбурляти; закидувати; збрасувати

NGSL

castle [ˈkɑːsəl]
«n»
ru замок
uk замок

GSL,NGSL

casual [kˈæʒuəl]
«adj»
ru повседневный; ежедневный; каждодневный
uk повсякденний; щоденний

BSL,TSL

cat [kæt]
«n» see: kitten
ru кот
uk кіт

GSL,NGSL,VOA

catch [kæʧ] «v1»
caught [kɔːt] «v2», «v3»
«v»
ru ловить; поймать
uk ловити; спіймати

GSL,NGSL,VOA

category [ˈkætɪɡəri]
«v»
ru категория
uk категорія

AWL,NGSL

cauliflower [kˈɑːliflaʊɚ]
«n»
ru цветная капуста
uk цвітна капуста
cause [kɔːz]
«v»
ru вызывать; являться причиной
uk спричиняти; викликати
«n» syn: ground; reason
ru причина; основание
uk справа; процес
«n»
ru дело
uk справа; процес

GSL,NGSL,VOA

ceiling [ˈsiːlɪŋ]
«n»
ru потолок
uk стеля

BSL,TSL

celebrate [sˈɛləbɹˌeɪt]
«v»
ru празновать
uk святкувати

NGSL,VOA

celebration [sˌɛləbɹˈeɪʃən]
«n»
ru празднование
uk святкування

NGSL

cell [sel]
«n»
ru клетка (организма)
uk клітина (організму)

NGSL,VOA

cellar [ˈselər]
«n»
ru подвал
uk підвал; льох
cellphone [ˈselfəʊn]
«n» syn: phone; telephone
ru сотовый телефон; телефон; мобилка
uk сотовий телефон; телефон; мобілка

TSL

cement [sɪmˈɛnt]
«n»
ru цемент
uk цемент
«adj»
ru цементный
uk цементний
cent [sɛnt]
«n»
ru цент
uk цент

GSL,NGSL

center [ˈsentər] «Am»
centre [ˈsentə] «Br»
«n»
ru центр
uk центр

GSL,NGSL,VOA

century [ˈsenʧəri]
«n»
ru столение
uk століття

GSL,NGSL,VOA

cereal [ˈsɪriəl]
«n»
ru злак; изделия из зерна
uk злак; вироби із зерна
«adj»
ru хлебный; зерновой; злаковый
uk хлібний; зерновий; злаковий
certainly [ˈsɜːrtənli]
«adv»
ru безусловно; несомненно; конечно
uk безумовно; неодмінно; звичайно

NGSL

chain [ʧeɪn]
«n»
ru цепь
uk цеп

GSL,NGSL

chair [ʧer]
«n»
ru кресло; стул
uk крісло; стілець

GSL,NGSL

chalk [ʧɔːk]
«n»
ru мел
uk крейда

GSL

championship [ˈʧæmpiənʃɪp]
«n»
ru чемпионат
uk чемпіонат

NGSL

chance [ʧæns]
«n»
ru шанс; возможность
uk шанс; можливість

GSL,NGSL,VOA

change [ʧeɪndʒ]
«v»
ru менять(ся); изменять(ся)
uk міняти(ся); змінювати(ся)
«n»
ru здача; мелкие деньги; мелочь
uk здача; мілкі гроші

GSL,NGSL,VOA

channel [ʧˈænəl]
«n»
ru канал
uk канал

AWL,NGSL

chaos [kˈeɪɑːs]
«n» ant: order
ru хаос
uk хаос

BSL

chapter [ʧˈæptɚ]
«n»
ru раздел (книги)
uk розділ (книги)

AWL,NGSL

character [ˈkærəktər]
«n»
ru характер; нрав; темперамент
uk характер; вдача
«n»
ru личность; фигура
uk особистість; фігура

GSL,NGSL

characterize [kˈæɹɪktɚɹˌaɪz] «Am»
characterise [kˈæɹɪktɚɹˌaɪz] «Br»
«v» syn: qualify
ru характеризовать; изображать; описывать
uk характеризувати; зображувати; описувати

NGSL

charge [ʧɑːɹdʒ]
«v» hyper: provide; supply hypo: recharge
ru заряжать (аккумулятор)
uk заряджати (акумулятор)
«v» syn: accuse hypo: blame; incriminate
ru обвинять
uk обвинувачувати
«v» syn: bill hypo: invoice
en demand payment
ru требовать/взымать плату
uk вимагати/стягувати плату
«v» syn: appoint hypo: accredit; assign; authorize; deligate; nominate; empower
en assign a duty or responsibility
ru ставить ответственным
uk ставити відповідальним
«n»
ru заряд (электрический)
uk заряд (електричний)
«n»
ru обвинение
uk обвинувачення

GSL,NGSL,VOA

charger [tʃˈɑːɹdʒɚ]
«n»
ru зарядка; зарядное устройтсво
uk зарядка; зарядний пристрій
charity [ˈʧærɪti]
«n»
ru благотворительность
uk добродійність

NGSL

charm [ʧɑːrm]
«v»
ru очаровывать; околдовывать
uk зачаровувати; полонити
«n»
ru шарм; очарование
uk шарм; чарівність

GSL,NGSL

chase [tʃeɪs]
«v» hyper: follow
ru приследовать; гнаться; доганять (с целью поймать)
uk переслідувати; наздоганяти (з метою зловити)
«n»
ru преследование; погоня; охота
uk переслідування; погоня; полювання

NGSL,VOA

chat [ʧæt]
«v»
ru беседовать; чатиться
uk теревенити; базікати; чатитись
«n»
ru беседа; разговор
uk бесіда; розмова
«n»
ru чат
uk чат

NGSL

cheap [ʧiːp]
«adj» ant: expensive
ru дешевый
uk дешевий

GSL,NGSL

check [ʧek]
«v»
ru проверять; сверять
uk перевіряти; звіряти

GSL,NGSL

check out [ʧek aʊt]
«phr.v»
ru проверять
uk перевіряти
en The company checks out all new employees.
«phr.v»
ru ознакомится; оценить
uk ознайомитись; оцінити
en Check out my new jeans. I bought then in New York.
cheek [ʧiːk]
«n»
ru щека
uk щока

NGSL

cheerful [ʧˈɪɹfəl]
«adj»
ru веселый; радостный; бодрый
uk веселий; радісний; бадьорий
cheese [ʧiːz]
«n»
ru сыр
uk сир

GSL,NGSL

chef [ʃˈɛf]
«n» job see: cook
ru шеф-повар; главный повар
uk шеф-кухар; головний кухар

TSL

chemical [ˈkemɪkəl]
«n»
ru химическое вещество/продукт; химикат
uk хімічна речовина/продукт; хімікат
«adj»
ru химический
uk хімічний

AWL,NGSL

chemist [ˈkemɪst]
«n»
ru химик
uk хімік
chemistry [ˈkemɪstri]
«n»
ru химия
uk хімія

NAWL,VOA,TSL

cheque [ʧɛk]
«n»
ru (банковский) чек
uk (банківський) чек

BSL

cherry [ʧeri]
«n»
ru вишня
uk вишня
chess [ʧes]
«n» sport
ru шахматы
uk шахи

NAWL

chest [ʧest]
«n»
ru грудь; грудная клетка
uk груди; грудна клітка
«n»
ru ящик; сундук
uk ящик; скриня

GSL,NGSL

chest of drawers [ʧɛst əv drɒːɹz]
«n»
ru комод
uk комод
chew [ʧjˈuː]
«v»
ru жевать; пережевывать; разжевывать
uk жувати: пережовувати; розжовувати
chewy [ʧjˈuːi]
«adj»
ru жевательный
uk жувальний
chicken [ʧɪkən]
«n»
ru курица; цыпленок
uk курка; курча

GSL,NGSL

chide [ʧaɪd] «rare»
«v»
ru ругать; винить; бранить
uk лаяти; докоряти
child [ʧaɪld] «s»
children [ʧˈɪldrən] «pl»
«n» syn: kid
ru ребенок
uk дитина

GSL,NGSL,VOA

chill [tʃɪl]
«v»
ru охлаждать(ся); остужать; замораживать
uk охолоджувати(ся); студити; заморожувати
«n»
ru простуда; застуда; озноб
uk простуда; застуда; озноб
«n»
ru холод; охлаждение
uk холод; охолодження
«adj» syn: cold
ru холодный
uk холодний
chime [ʧaɪm]
«v»
ru звонить; бить (в колокол, про часы)
uk дзвонити; бити (дзвони, про годинник)
chimney [ˈʧɪmni]
«n»
ru дымоход; труба (дымовая/вытяжная)
uk димохід; труба (димова/витяжна); димар

GSL

chimp [ʧɪmp]
«n» syn: chimpanzee
ru шимпанзе
uk шимпанзе
chimpanzee [ʧˌɪmpənzˈiː]
«n» syn: chimp
ru шимпанзе
uk шимпанзе
chin [tʃɪn]
«n»
ru подбородок
uk підборіддя
chip [ʧɪp]
«v»
ru откалывать; отбивать (эмаль); отламывать
uk відколювати; відбивати (емаль); відламувати

NGSL

chipped [ʧɪpt]
«adj»
ru отбитый; отколотый
uk відбитий; відколотий
chocolate [ˈʧɑːklət]
«n»
ru шоколад
uk шоколад
«adj»
ru шоколадный
uk шоколадний

NGSL

choice [ʧɔɪs]
«n» syn: option
ru выбор
uk вибір

GSL,NGSL

choir [kwaɪr]
«n» music
ru хор
uk хор
choose [ʧuːz] «v1»
chose [ʧəʊz] «v2»
chosen [ˈʧəʊzən] «v3»
«v»
ru выбрать
uk вибирати

GSL,NGSL,VOA

chopstick [tʃˈɑːpstɪk]
«n»
en sticks held in one hand and used in East Asian cultures for eating food
ru палочка для еды
uk паличка для їжі
church [ʧɜːrʧ]
«n»
ru церковь
uk церква

GSL,NGSL

cigarette [sˌɪɡɚɹˈɛt]
«n»
ru сигарета
uk сигарета

NGSL

cinema [ˈsɪnɪmə]
«n»
ru кинотеатр
uk кінотеатр
«n»
ru кино
uk кіно

NAWL,BSL,TSL

cinnamon [sˈɪnəmən]
«n»
ru корица
uk кориця
circle [sɜːrkl]
«v»
en to draw a circle around something
ru обводить
uk обводити
«v»
ru двигаться по кругу
uk рухатись по колу
«n» hyper: ellipse; oval
ru круг
uk круг; коло

GSL,NGSL,VOA

circus [sɜːɹkəs]
«n»
ru цирк
uk цирк

TSL

cite [saɪt]
«v»
ru ссылаться; цитировать
uk посилатись; цитувати

AWL,NGSL

citizen [ˈsɪtɪzən]
«n»
ru гражданин
uk громадянин

GSL,NGSL,VOA

city [ˈsiti]
«n» ant: country; village
ru город
uk місто
en larger then town

GSL,NGSL,VOA

civilisation [ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃən] «Br»
civilization [ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃən] «Am»
«n»
ru цивилизация
uk цивілізація
claim [kleɪm]
«v»
en to say something as fact
ru утверждать
uk стверджувати
«n»
en a statement that something is true
ru утверждение
uk ствердження

GSL,NGSL,VOA

clarification [klˌæɹɪfɪkˈeɪʃən]
«n»
ru пояснение
uk пояснення
clarinet [klˌærənˈɛt]
«n» music
ru кларнет
uk кларнет
class [klæs]
«n»
ru класс (в обществе/школе);
uk клас (в суспільстві/школі)
«n» syn: lesson
ru занятие; урок; курс
uk заняття; урок; курс

GSL,NGSL,VOA

classical [klˈæsɪkəl]
«adj»
ru классический
uk класичний

NGSL

classmate [klˈæsmeɪt]
«n»
ru однокласник; школьный товарищь
uk однокласник; шкільний товариш

TSL

classroom [klˈæsɹuːm]
«n»
ru класс; классная комната
uk клас; класна кімната

NAWL,BSL

claw [klɔː]
«n» see: paw
ru коготь
uk пазур; кіготь
clay [kleɪ]
«n»
ru глина
uk глина

GSL,NAWL

clean [kliːn]
«v» syn: clean up
ru убирать; чистить
uk прибирати; чистити
«adj» ant: durty syn: pure
ru чистый
uk чистий

GSL,NGSL,VOA

clean up [kliːn ʌp]
«phr.v» syn: clean
ru убирать; чистить
uk прибирати; чистити
cleaner [kliːnər]
«n» job
ru уборщица
uk прибиральниця

BSL,TSL

clear [klɪər]
«adj»
ru очевидный; ясный
uk очевидний; прозорий

GSL,NGSL,VOA

clearly [ˈklɪrli]
«adv»
ru ясно; чётко; очевидно
uk ясно; чітко; очевидно

NGSL

cleave [kliːv] «v1»
clove [kləʊv] «v2»
cloven [ˈkləʊvən] «v3»
cleft [kleft] «v2», «v3»
«v» syn: split
ru раскалывать
uk розколювати
clever [klˈɛvɚ]
«adj» ant: stupid syn: smart see: intelligent
ru умный; сообразительный
uk розумний; кмітливий

GSL,NAWL,BSL

client [ˈklaɪənt]
«n» syn: customer
ru клиент; заказчик
uk клієнт; замовник

NAWL,BSL,TSL

climate [ˈklaɪmət]
«n»
ru климат
uk клімат

NGSL,VOA

climb [klaɪm]
«v»
ru взбираться; карабкаться; вылезать; подниматься
uk лі́зти; де́ртися (вгору); вила́зити; підійма́тися

GSL,NGSL,VOA

climbing [ˈklaɪmɪŋ]
«n»
ru подьем; восхождение (на гору)
uk підьйом; сходження (на гору)
cling [klɪŋ] «v1»
clung [klʌŋ] «v2», «v3»
«v»
ru цепляться; прилипать; крепко держать; льнуть
uk чеплятись; прилипати; міцно тримати
clinic [ˈklɪnɪk]
«n»
ru поликлиника
uk полікліника

NAWL,BSL,TSL

clock [klɑːk]
«n»
ru часы (настенные/настольные)
uk годинник (настінний/настольний)

GSL,NGSL,VOA

close [kləʊz]
«v» ant: open syn: shut
ru закрывать
uk зачиняти

GSL,NGSL,VOA

cloth [klɒθ]
«n»
ru ткань
uk тканина

GSL,VOA,TSL

clothe [kləʊð]
«v»
ru одевать
uk одягати

GSL

clothes [kləʊz]
«n»
ru одежда; платье
uk одяг; убрання

NGSL,VOA

clothing [ˈkləʊðɪŋ]
«n»
ru одежда
uk одяг

NGSL

cloud [klaʊd]
«n»
ru облако
uk хмара

GSL,NGSL,VOA

cloudy [ˈklaʊdi]
«adj» ant: sunny
ru тучный; затянутый тучами
uk хмарний; затягнутий хмарами

TSL

clown [klaʊn]
«n»
ru клоун
uk клоун
club [klʌb]
«n»
ru клуб
uk клуб

GSL,NGSL

co-worker [kˈoʊwˈɜːkɚ]
«n» syn: colleague
ru колега; сотрудник
uk колега; співробітник
coach [kəʊʧ]
«v» syn: train
ru тренеровать
uk тренувати
«n» syn: trainer
ru тренер
uk тренер
«n» syn: bus
en a large bus with comfortable seating that is used for long trips in Br
ru автобус
uk автобус

NGSL

coal [kəʊl]
«n»
ru уголь
uk вугілля

GSL,NGSL,VOA

coast [kəʊst]
«n»
ru берег; побережье
uk берег; узбережжя

GSL,NGSL,VOA

coat [kəʊt]
«n» clothes
ru пальто
uk пальто
«n»
ru мех
uk хутро

GSL,NGSL

cockroach [kˈɑːkɹoʊʧ]
«n» zoo syn: roach
ru таракан
uk тарган
coffee [ˈkɒfɪ]
«n»
ru кофе
uk кава

GSL,NGSL,VOA

coffee maker [kˈɔfi mˈeɪkɚ]
«n»
ru кофеварка
uk кавоварка
coin [kɔɪn]
«n»
ru монета
uk монета

GSL,NGSL

cola [ˈkəʊlə]
«n»
ru кола; сладкий газированый напиток с вкусом колы
uk кола; солодкий газований напій зі смаком коли
cold [kəʊld]
«adj» ant: hot
ru холодный
uk холодний

GSL,NGSL,VOA

collapse [kəˈlæps]
«v»
ru обрушатся (рынок); разрушаться (здание)
uk обвалюватися (ринок); руйнуватися (будівля); звалюватися

AWL,NGSL,VOA

collar [kˈɑːlɚ]
«n»
ru воротник
uk комір; комірець
«n»
ru ошейник
uk нашийник

GSL,BSL

colleague [kˈɑːliːɡ]
«n» syn: co-worker
ru колега; сотрудник
uk колега; співробітник

AWL,NGSL

collect [kəˈlekt]
«v»
ru собирать(ся); коллекционировать
uk збирати(ся); колекціонувати
«v»
ru сосредотачиваться; собираться с мыслями
uk зосереджуватися; збиратися з думками

GSL,NGSL,VOA

collection [kəˈlekʃən]
«n»
ru колекция
uk колекція

GSL,NGSL

college [ˈkɒlɪdʒ]
«n»
ru коледж
uk коледж

GSL,NGSL,VOA

colon [kəʊlən]
«n»
ru двоеточие
uk двокрапка
colorful [ˈkʌlərfəl] «Am»
colourful [ˈkʌləfl] «Br»
«adj» syn: bright
ru яркий
uk яскравий
en having bright colors or different colors

TSL

colour [ˈkʌlə] «Br»
color [ˈkʌlər] «Am»
«n»
ru цвет
uk колір
comb [kəʊm]
«v»
ru расчесывать
uk розчесувати
«n»
ru расческа
uk гребінець

GSL,TSL

come [kʌm] «v1», «v3»
came [keɪm] «v2»
«v»
ru приходить; дойти; приежать
uk приходити; дойти; приїджати

GSL,NGSL,VOA

come across [kʌm əˈkrɒs]
«phr.v»
ru (случайно) натолкнуться; пересекаться; сталкиваться; повстречаться; натыкаться; попадаться
uk (випадково) наштовхнутись; пересікатися; зіштовхуватися; побачитись
en Luis was leaving the fruit shop and he came across Tom.
en You will come across this rule more than once.
come back [kʌm bæk]
«phr.v»
ru возвращаться
uk повертатись
come in [kʌm ɪn]
«phr.v» ant: exit syn: enter
ru входить; вступать
uk входити; вступати
en Come in! Door is open!
come up with [kʌm ʌp wɪð]
«phr.v»
ru придумать
uk придумати
en We finally came up with a solution to the problem!
comedy [kˈɑːmədi]
«n»
ru комедия
uk комедія

NGSL

comfortable [ˈkʌmfərtəbl]
«adj»
ru комфортый; удобный
uk комфортний; зручний

NGSL

comma [ˈkɑːmə]
«n»
ru запятая
uk кома

NAWL

comment [ˈkɒment]
«v»
ru комментировать
uk коментувати
en to express an opinion about something
«n»
ru коментарий
uk коментар

AWL,NGSL,VOA

commission [kəˈmɪʃən]
«v»
ru уполномачивать; поручать
uk уповноважувати; доручати
«n»
ru комисcия; комитет
uk комісія; комітет

AWL,NGSL

commit [kəmˈɪt]
«v»
ru совершать; делать
uk здійснювати; робити

AWL,NGSL

committee [kəˈmɪti]
«n»
ru комитет
uk комітет

GSL,NGSL,VOA

common [ˈkɑːmən]
«adj»
ru общий; всеобщий
uk спільний; загальний
«adj»
ru обыкновенный; простой; обычный
uk звичайний; простий
«adj»
ru распространённый
uk розповсюдженний

GSL,NGSL,VOA

community [kəmjˈuːnɪɾi]
«n»
ru сообщество; община
uk громада

AWL,NGSL,VOA

company [ˈkʌmpəni]
«n»
ru компания
uk компанія

GSL,NGSL,VOA

compare [kəmˈper]
«v»
ru сравнивать
uk порівнювати

GSL,NGSL,VOA

comparison [kəmpˈæɹɪsən]
«n»
ru сравнение
uk порівняння

GSL,NGSL

competition [ˌkɒmpɪˈtɪʃən]
«n» syn: contest
ru соревнование
uk змагання

GSL,NGSL

completely [kəmˈpliːtli]
«adv»
ru полностью; целиком
uk повністю; цілком

NGSL

comprehension [ˌkɒmprɪˈhenʃən]
«n»
ru понимание
uk розуміння
en the ability to understand

NAWL,TSL

computer [kəmˈpjuːtər]
«n»
ru компьютер
uk комп'ютер

NGSL,VOA

concept [ˈkɒnsept]
«n» syn: idea
ru идея; понятие; концепция; общее представление
uk ідея; поняття; концепція; загальне уявлення
en an idea of how something is or how something should be done

AWL,NGSL

concerning [kənsˈɜːnɪŋ]
«prep» syn: regarding
ru касательно; относительно
uk стосовно; відносно; щодо
concert [ˈkɒnsərt]
«n»
ru концерт
uk концерт

NGSL

concise [kənˈsaɪs]
«adj» syn: short; compact
ru краткий; лаконичный; сжатый
uk стислий; лаконічний
conclusion [kənˈkluːʒən]
«n» syn: deduction; inference
ru вывод; заключение; умозаключение
uk висновок; умовивід
«n»
ru завершение; окончание
uk завершення; закінчення
en in conclusion

NGSL

condensation [kɑːndɪnˈseɪʃən]
«n» ant: evaporation
ru конденсация; сгущение
uk конденсація; згущення
condition [kənˈdɪʃən]
«n»
ru состояние
uk стан

GSL,NGSL,VOA

conference [ˈkɒnfərəns]
«n»
ru конференция
uk конференція

NAWL,VOA,BSL,TSL

confident [kˈɑːnfɪdənt]
«adj»
ru уверенный
uk впевнений

GSL,NGSL

configure [kənfˈɪɡjɚ]
«v»
ru конфигурировать; настраивать
uk конфігурувати; настроювати
conflict [ˈkɒnflɪkt]
«n»
ru конфликт
uk конфлікт

AWL,NGSL,VOA

confused [kənfjˈuːzd]
«adj»
ru растерянный; запутавшийся
uk розгублений; заплутаний
confusing [kənfjˈuːzɪŋ]
«adj»
ru сбивающий с толку; сложный; запутанный
uk що збиває з пантелику; складний; запутаний
congratulate [kənˈɡræʧʊleɪt]
«v»
ru поздравлять
uk поздоровляти; вітати

GSL,VOA,TSL

congratulation [kənɡɹˈætʃʊlˈeɪʃən]
«n»
ru поздравление
uk поздоровлення; вітання

GSL,TSL

congress [ˈkɒŋɡres]
«n»
ru конгресс; сьезд
uk конгрес; з'їзд

VOA

conjunction [kənˈdʒʌŋkʃən]
conj «abbr»
«n»
ru союз
uk сполучник

BSL

connect [kəˈnekt]
«n» ant: disconnect
ru соединять
uk з'єднувати

GSL,NGSL,VOA

connection [kəˈnekʃən]
«n»
ru соединение; связь (сигнальная, между людьми/событиями); сообщение (дорог)
uk з'єднання; зв'язок (сигнальний, між людьми/подіями); сполучення (доріг)

GSL,NGSL

consequence [kˈɑːnsɪkwəns]
«n» syn: effect; result
ru следствие; результат; последствие
uk наслідок; результат

NGSL

consequently [ˈkɒnsɪkwəntli]
«adv» syn: as a result; therefore
ru поэтому; в результате; вследствие; следовательно
uk тому; в результаті; вніслідок; отже; отож

NGSL

consider [kənˈsɪdər]
«v»
ru считать; полагать
uk вважати
«v»
ru рассматривать (возможность); обдумывать; принимать во внимание
uk розглядати (можливість); обмірковувати; брати до уваги

GSL,NGSL,VOA

considering [kənˈsɪdərɪŋ]
«prep»
ru учитывая; принимая во внимание
uk враховуючи; беручи до уваги; з огляду на
consist [kənsˈɪst]
«v»
ru состоять
uk складатись

AWL,NGSL

constantly [ˈkɒnstəntli]
«adj»
ru постоянно
uk постійно

NGSL

construction [kənˈstrʌkʃən]
«n» syn: building
ru здание; конструкция; сооружение
uk будівля; конструкція; споруда
«n»
ru строительство; стройка
uk будівництво

NGSL

construction company [kənstɹˈʌkʃən kˈʌmpəni]
«n»
ru строительная компания
uk будівельна компанія
contact [kˈɑːntækt]
«v»
ru связываться; устанавливать контакт
uk зв'язуватись; встановлювати контакт
«n»
ru контакт; соприкосновение
uk контакт; зіткнення
«adj»
ru контактая (информация)
uk контактна (інформація)

AWL,NGSL,VOA

contain [kənˈteɪn]
«v» syn: include
ru содержать
uk містити

GSL,NGSL,VOA

container [kənˈteɪnər]
«n»
ru контейнер
uk контейнер

NAWL,VOA,BSL,TSL

content [ˈkɒntent]
«v»
ru содержание
uk зміст

GSL,NGSL

contest [ˈkɒntest]
«n» syn: competition
ru конкурс; соревнование
uk конкурс; змагання

NGSL

continent [ˈkɒntɪnənt]
«n»
ru континент
uk континент

NAWL,VOA,BSL

continue [kənˈtɪnjuː]
«v»
ru продолжать
uk прожовжувати

GSL,NGSL,VOA

contract [ˈkɒntrækt]
«n»
ru договор; контракт; соглашение
uk договір; контракт

AWL,NGSL

contractor [kənˈtræktər]
«n»
ru подрядчик
uk підрядник

BSL,TSL

contribution [ˌkɒntrɪˈbjuːʃən]
«n»
ru вклад; пожертвование
uk вклад; пожертвування; внесок

NGSL

control [kənˈtrəʊl]
«v»
ru управляить; контролировать
uk управляти; контролювати
«n»
ru управление; контроль
uk управління; контроль

GSL,NGSL,VOA

controller [kənˈtrəʊlər]
«n»
ru контролёр
uk контролер

BSL

convenient [kənˈviːniənt]
«adj»
ru удобный
uk зручний

GSL,BSL,TSL

convention [kənˈvenʃən]
«n»
ru собрание; сьезд
uk зібрання; з'їзд
«n»
ru соглашение; договоренность; конвенция
uk угода; договір; конвенція

NGSL,VOA

conversation [kaːnvɚsˈeɪʃən]
«n» syn: discussion
ru разговор; беседа
uk розмова; бесіда

GSL,NGSL

cook [kʊk]
«v»
ru готовить; варить (еду)
uk готувати; варити (їжу)
«n» job see: chef
ru повар
uk кухар

GSL,NGSL,VOA

cookie [kˈʊki]
«n» syn: biscuit
ru печенье
uk печиво

TSL

cooking [kˈʊkɪŋ]
«n»
ru готовка еды
uk приготування їжі
cool [kuːl]
«adj» ant: warm see: cold
ru прохладный
uk прохолодний

GSL,NGSL,VOA

copy [ˈkɒpɪ]
«v»
ru копировать
uk копіювати
«n»
ru копия
uk копія

GSL,NGSL,VOA

cord [koːɹd]
«n»
ru шнур
uk шнур

NAWL,TSL

corn [kɔːrn]
«n» botany
ru зерно (злаков); кукуруза
uk зерно (злаків); кукуруза

GSL,VOA,BSL

corner [ˈkɔːrnər]
«n»
ru угол (комнаты/улицы)
uk кут (кімнати); ріг (вулиці)
en where two lines/edges meet

GSL,NGSL

correct [kəˈrekt]
«v»
ru исправлять; поправлять
uk виправляти; корегувати
«adj» ant: incorrect
ru правильный
uk вірний

GSL,NGSL,VOA

correctly [kəˈrektlɪ]
«adv» ant: wrong syn: right
ru верно; правильно
uk вырно; правильно

NAWL,BSL,TSL

corridor [ˈkɒrɪdɔːr]
«n» syn: hall hyper: room
ru коридор
uk коридор
cost [kɒst] «v1», «v2», «v3»
«v»
ru стоить
uk коштувати
«n»
ru стоимость
uk вартість

GSL,NGSL,VOA

costly [ˈkɒstli]
«adj» syn: expensive; valuable
ru дорогой; ценный
uk дорогий; цінний; коштовний

BSL,TSL

costume [ˈkɑːstuːm]
«n»
ru костюм; платье; одежда
uk костюм; плаття; одяг

TSL

cotton [kˈaːtən]
«n»
ru хлопок
uk бавовна

GSL,VOA,BSL

cougar [kˈuːɡɚ]
«n» zoo
ru пума
uk пума
cough [kɒːf]
«v»
ru кашлять
uk кашляти
«n»
ru кашель
uk кашель

GSL,NGSL

couldn't [ˈkʊdənt]
«contr»
en could not
count [kaʊnt]
«v»
ru считать
uk рахувати
«v»
ru разчитывать; полагаться
uk розраховувати; покладатися
«n»
ru количество; число
uk кількість; чисельність

GSL,NGSL,VOA

count on [kaʊnt ɒn]
«phr.v»
ru расчитивать (на кого-то)
uk розраховувати (на когось)
counter [ˈkaʊntər]
«n»
ru прилавок (магазина); стойка (бара)
uk прилавок (магазина); стійка (бару)

NGSL

country [ˈkʌntri]
«n»
ru страна
uk країна
«n» ant: city; town syn: village
ru деревня; сельская местность
uk село; сільська місцевість

GSL,NGSL,VOA

countryside [ˈkʌntɹɪˌsaɪd]
«n»
ru сельская местность
uk сільська місцевість

BSL,TSL

couple [ˈkʌpəl]
«v»
ru соединять; сцеплять
uk з'єднувати; зчепляти
«n»
ru пара; двое
uk пара; подружжя

AWL,NGSL

course [kɔːrs]
«n» syn: direction
ru курс; направление
uk курс; напрямок
«n»
ru курс (учебный)
uk курс (учбовий)
«n»
ru (первое/второе) блюдо
uk (перша/друга) страва
«n»
ru поле (для гольфа/гонок)
uk поле (для гольфу/перегонів)

GSL,NGSL

coursebook [kˈɔːɹsbʊk]
«n»
ru учебник
uk підручник
en a textbook designed for use on a particular course
court [kɔːrt]
«n»
ru суд
uk суд

GSL,NGSL,VOA

cousin [ˈkʌzən]
«n»
ru двоюродный брат/сестра; кузен
uk двоюрідний брат/сестра; кузен

GSL,NGSL

cover [ˈkʌvər]
«v» syn: overlay
ru покрывать
uk покривати
«v»
ru освещать (тему)
uk висвітлювати (тему)
«n»
ru крышка; колпачек; обложка; футляр; чехол
uk кришка; ковпак; обхортка; футляр; чохол

GSL,NGSL,VOA

cow [kaʊ]
«n»
ru корова
uk корова

GSL,NGSL,VOA

cowboy [kˈaʊbɔɪ]
«n»
ru ковбой; пастух
uk ковбой; пастух
crab [cræb]
«n»
ru краб
uk краб
craft [kɹæft]
«v»
ru изготавливать (вручную)
uk виготовляти (вручну)
«n»
ru ремесло
uk ремесло

NGSL

crane [kɹeɪn]
«n»
ru кран; подьемный кран
uk кран; підйомний кран

TSL

crash [kræʃ]
«v» syn: break; ruin
ru разбивать; потерпеть аварию
uk розбивати; зазнати аварії

GSL,NGSL,VOA

crazy [kɹˈeɪzi]
«adj»
ru сумашедший; безумный
uk божевільний; скажений

NGSL

crazy about [kɹeɪzi əˈbaʊt]
«adj»
ru помешаный на (чем-то); увлеченный
uk схиблений на (чомусь); захоплений
create [kriˈeɪt]
«v»
ru создавать
uk створювати

AWL,NGSL,VOA

creative [kriˈeɪtɪv]
«adj»
ru творческий; креативный
uk творчий; креативний

NGSL

credit [ˈkrɛdɪt]
«n»
ru доверие; вера; репутация
uk довіра; віра; репутація
«adj»
ru кредитный
uk кредитний

AWL,NGSL,VOA

credit card [krˈɛdɪt kɑːɹd]
«n»
ru кредитная карта
uk кредитна карта
creep [kriːp] «v1»
crept [krept] «v2», «v3»
«v»
ru ползти
uk повзти

GSL

crew [kɹuː]
«n»
ru команда; экипаж; бригада (рабочих)
uk команда; екіпаж; бригада (працівників)

NGSL,VOA

cricket [kɹˈɪkɪt]
«n»
ru сверчек
uk цвіркун
crime [kraɪm]
«n»
ru преступление
uk злочин

GSL,NGSL,VOA

criminal [kɹˈɪmɪnəl]
«n»
ru преступник
uk злочинець; злодій

GSL,NGSL,VOA

crisis [ˈkraɪsɪs]
«n» hypo: emergency
ru кризис
uk криза

NGSL,VOA

crisp [krɪsp]
«n»
ru чипс(ы)
uk чипс(и)
«adj»
ru хрустящий (еда)
uk хрусткий (їжа)
criticize [ˈkrɪtɪsaɪz] «Am»
criticise [ˈkrɪtəsaɪz] «Br»
«v»
ru критиковать
uk критикувати

NGSL,VOA

croak [krəʊk]
«v» zoo
ru квакать
uk квакати
crocodile [ˈkrɒkədaɪl]
«n» see: alligator
ru крокодил
uk крокодил
crop [krɒp]
«n»
ru урожай
uk урожай

GSL,NGSL

cross [krɒs]
«v»
ru пересекать
uk перетинати
«n»
ru крест
uk крест

GSL,NGSL,VOA

crossword [kɹˈɔswɜːd]
«n» syn: crossword puzzle
ru кроссворд
uk кросворд
crossword puzzle [kɹˈɔswɜːd pˈʌzəl]
«n» syn: crossword
ru кроссворд
uk кросворд
crow [krəʊ]
«v»
ru кричать/петь (о петухе); кукарекать
uk кричати/співати (про півня); кукурікать
«n»
ru ворона
uk ворона
crowded [kɹˈaʊdɪd]
«adj»
ru переполненный; набитый битком
uk переповнений
crown [kraʊn]
«v»
ru короновать; венчать
uk коронувати; вінчати
«n»
ru корона; венец; венок
uk корона; вінець; вінок

GSL

crucial [kɹˈuːʃəl]
«adj» syn: essential; important
ru ключевой; решающий; критический
uk ключовий; вирішальний; критичний

AWL,NGSL

crumb [krʌm]
«v»
ru крошить; делать крошки
uk кришити; робити крихту
«v»
ru обсыпать крошками; обваливать в сухарях
uk обсипати крихтами; обкачувати в сухарях
«n»
ru крошка; кроха (хлеба)
uk крихта (хліба)
crush [kɹʌʃ]
«v»
ru раздавливать
uk роздушувати

GSL,VOA,BSL

cry [kraɪ]
«v»
ru плакать; рыдать; кричать
uk плакати; ридати; кричати
«n»
ru плач; крик
uk плач; крик

GSL,NGSL,VOA

cucumber [ˈkjuːkʌmbər]
«n»
ru огурец
uk огурець
culture [ˈkʌlʧər]
«n»
ru культура
uk культура

AWL,NGSL,VOA

cup [kʌp]
«n»
ru чашка
uk чашка

GSL,NGSL

cupboard [ˈkʌbɚd]
«n»
ru буфет; сервант; шкаф для посуды
uk буфет; шафа; комірка

GSL

curfew [kˈɜːfjuː]
«n»
ru комендантский час
uk комендантська година

VOA

curly [ˈkɜːrli]
«adj»
ru вьющийся; волнистый (волос)
uk кучерявий; хвилястий (волосся)
«adj» ant: straight
ru изогнутый
uk вигнутий
currency [ˈkʌrənsi]
«n»
ru валюта
uk валюта

AWL,NGSL

currently [kˈɜːɹəntli]
«adv» syn: now; presently
ru сейчас
uk зараз; наразі

NGSL

curtain [kˈɜːtən]
«n»
ru занавеска; штора
uk завіса; штора

GSL,NGSL

custom [ˈkʌstəm]
«n» syn: tradition
ru традиция; обычай
uk традиція; звичай

GSL,NGSL,VOA

customer [kˈʌstəmɚ]
«n» syn: client
ru клиент; заказчик; посетитель; покупатель
uk клієнт; замовник; відвідувач; покупець

GSL,NGSL

cut [kʌt] «v1», «v2», «v3»
«v» hypo: slice; slit
ru резать; разрезать
uk різати; розрізати
«v»
ru порезать (палец)
uk порізати (палець)
«v» syn: trim
ru стричь; подстригать
uk стригти

GSL,NGSL,VOA

cut back on [kʌt bæk ɒn]
«phr.v»
ru сокращать (потребление/траты)
uk скорочувати (споживання/витрати)
en My doctor wants me cut back on sweets and fatty foods.
cutting board [ˈkʌtɪŋ bɔːrd]
«n»
ru разделочная доска
uk стільничка
cycle [ˈsaɪkəl]
«n»
ru цикл
uk цикл

AWL,NGSL

dad [dæd]
«n» syn: daddy; father
ru папочка (ласкательное)
uk татусь

NGSL

daddy [dædɪ]
«n» syn: dad; father
ru папочка (ласкательное)
uk татусь
daily [ˈdeɪli]
«adv»
ru ежедневно; каждый день
uk щоденно; кожного дня; щодень
en every day
«adj»
ru ежедневный; каждодневный
uk щоденний
en occurring every day

GSL,NGSL

dairy [dˈɛɹi]
«n»
ru молочные продукты
uk молочні продукти
«n» hyper: farm
ru молочное хозяйство; маслодельня; сыроварня
uk молочне господарство; маслоробня; сироварня; молочарня
dam [dˈæm]
«n»
ru дамба
uk дамба

VOA

damage [ˈdæmɪdʒ]
«v»
ru повреждать, портить; наносить ущерб
uk пошкоджувати; псувати; завдавати шкоди; ушкоджувати
«n»
ru повреждение; ущерб; убыток; вред
uk пошкодження; збиток; ушкодження

GSL,NGSL,VOA

damaged [ˈdæmɪdʒd]
«adj» syn: defective; faulty
ru поврежденный
uk ушкоджений
damselfly [dˈæmsɪlflˌaɪ]
«n» ant: dragonfly
ru равнокрылая стрекоза
uk рівнокрила бабка
dance [dæns]
«v»
ru танцевать
uk танцювати
«n»
ru танец
uk танець

GSL,NGSL,VOA

danger [ˈdeɪndʒər]
«n»
ru опасность
uk небезпека

GSL,NGSL,VOA

dangerous [dˈeɪndʒɚɹəs]
«adj» ant: safe
ru опасный
uk небезпечний

NGSL

dare [der]
«v»
ru осмелиться; отваживаться; сметь
uk насмілитись; наважитись; сміти

GSL,NGSL

dark [dɑːrk]
«n» syn: darkness
ru темнота
uk темрява
«adj» ant: fair; light; bright
ru темный
uk темний

GSL,NGSL,VOA

darkness [dˈɑːɹknəs]
«n» syn: dark
ru темнота
uk темрява

NGSL

date [deɪt]
«n»
ru дата
uk дата

GSL,NGSL,VOA

daughter [ˈdɔːtər]
«n» ant: son
ru дочь
uk донька

GSL,NGSL,VOA

dawn [dɔːn]
«n»
ru рассвет
uk світанок
day [deɪ]
«n» ant: night
ru день
uk день

GSL,NGSL,VOA

deadline [ˈdedlaɪn]
«n»
ru срок окончания; конечный термин
uk кінцевий термін
en the time by which some project must be finished

NAWL,BSL,TSL

deaf [def]
«adj»
ru глухой
uk глухий
en not able to hear

GSL,VOA

deal [diːl] «v1»
dealt [delt] «v2», «v3»
«v»
ru распределять; раздавать (милостыню/карты)
uk розподіляти; роздавати (милостиню/карти)
«v»
ru иметь дело
uk мати справу
«n»
ru сделака; договор; соглашение
uk угода; договір

GSL,NGSL,VOA

dear [dɪr]
«adj»
ru дорогой; уважаемый; любимый (в письме)
uk дорогий; шановний; любий (у листі)

GSL,NGSL

death [dɛθ]
«n»
ru смерть
uk смерть

GSL,NGSL

debt [det]
«n»
ru долг
uk борг

GSL,NGSL,VOA

decade [deˈkeɪd]
«n»
ru десятилетие
uk десятиліття

AWL,NGSL

decide [dɪˈsaɪd]
«v»
ru решать; принимать решение
uk вирішувати; приймати рішення

GSL,NGSL,VOA

decision [dɪˈsɪʒən]
«n» hyper: choise, opinion
ru решение
uk рішення

GSL,NGSL

deck [dɛk]
«n»
ru палуба (корабя)
uk палуба (корабля)

TSL

declare [dɪklˈɛɹ]
«v» syn: proclaim
ru заявлять; обьявлять; провозглашать
uk заявляти; оголошувати; проголошувати

GSL,NGSL,VOA

decorate [dˈɛkɚɹˌeɪt]
«v»
ru украшать; декорировать
uk прикрашати; декорувати

TSL

decrease [dɪˈkriːs]
«v» syn: increase
ru уменьшать
uk зменшувати

GSL,NGSL,VOA

deep [diːp]
«adj» ant: shallow
ru глубокий
uk глибокий

GSL,NGSL,VOA

deer [dɪr] «pl», «s»
«n» zoo see: antler
ru олень
uk олень

GSL

defeat [dɪˈfiːt]
«v»
ru разгромить; одержать победу; выиграть
uk розгромити; завдати поразки; виграти

GSL,NGSL,VOA

defend [dɪˈfend]
«v»
ru защищять; оборонять; охранять
uk захищати; обороняти; охороняти

GSL,NGSL,VOA

defendant [dɪfˈɛndənt]
«n» ant: plaintiff
ru ответчик; подсудимый; обвиняемый
uk відповідач; підсудний; обвинувачуваний

GSL,BSL

defense [dɪfˈɛns] «Am»
defence [dɪfɛns] «Br»
«n»
ru защита; оборона
uk захист; оборона

GSL,NGSL

define [dɪˈfaɪn]
«v»
ru определять
uk визначати

AWL,NGSL,VOA

definitely [ˈdefɪnɪtli]
«adv»
ru точно; несомненно; определенно
uk точно; напевно

NGSL

definition [ˌdefɪˈnɪʃən]
«n»
ru определение
uk визначення

NGSL

degree [dɪˈɡriː]
«n»
ru степень (научная)
uk ступінь (наукова)
«n»
ru градус (температера)
uk градус (температура)

GSL,NGSL,VOA

delegate [dˈɛlɪɡeɪt]
«v»
ru делигировать; уполномочивать; передавать полномочия
uk делегувати; уповноважувати; передавати повноваження
en to choose someone as representative of a group to take a decision

VOA,BSL,TSL

delegate [dˈɛlɪɡət]
«n»
en a person acting for another or representing another
ru делегат; представитель
uk делегат; представник

VOA,BSL,TSL

deliberate [dɪˈlɪbəreɪt]
«v»
ru обдумывать; размышлять
uk обдумувати; обмірковувати
en think about carefully

BSL

deliberate [dɪˈlɪbərət]
«adj»
ru преднамеренный; умышленный
uk навмисний; умисний

BSL

delicate [dˈɛlɪkət]
«adj»
ru деликатный; непростой (ситуация); щекотливый
uk делікатний; непростий (ситуація)
«adj»
ru утонченный; изысканный
uk витончений; вишуканий
«adj»
ru нежный; магкий; слабый; чувствительный; хрупкий
uk ніжний; м'який; слабкий; тендітний; крихкий; ламкий
«adj»
ru чуствительный (устройство); точный; тонкий, острый (слух)
uk чутливий (прилад); точний; гострий (слух)

GSL,TSL

delicious [dɪlˈɪʃəs]
«adj»
ru очень вкусный
uk дуже смачний

TSL

delight [dɪlˈaɪt]
«v»
ru наслаждать(ся); восхищать(ся); доставлять наслаждение
uk насолоджувати(ся); захоплювати(ся); приносити насолоду
«n»
ru наслаждение; восхищение; восторг
uk насолода; захоплення; захват

GSL,NGSL

deliver [dɪˈlɪvər]
«v»
ru доставлять; разносить
uk доставляти; розносити

GSL,NGSL

delivery [dɪˈlɪvəri]
«n»
ru доставка
uk доставка

GSL,NGSL

demand [dɪˈmænd]
«v»
ru требовать
uk вимагати
«n»
ru требование; спрос
uk вимога; попит

GSL,NGSL,VOA

demonstrate [ˈdemənstˌreɪt]
«v» syn: show
ru показывать; демонстирровать
uk показувати; демонструвати

AWL,NGSL,VOA

demonstration [ˌdemənˈstreɪʃn]
«n»
ru демонстрация (уличная)
uk демонстрація (вулична)

NGSL

demure [dɪmjˈʊɹ]
«adj»
ru сдержанный; скромный
uk стриманий; скромний
denote [dɪˈnəʊt]
«v»
ru показывать; указывать (на факт)
uk вказувати (на факт)
«v»
ru отмечать; обозначать
uk відмічати; позначати

AWL,NAWL,BSL

dentist [dˈɛntɪst]
«n»
en tooth doctor
ru зубной врач; дантист
uk зубний лікар; дантист

TSL

department [dɪˈpɑːrtmənt]
«n»
ru отдел; факультет; департамент
uk відділ; факультет; департамент

GSL,NGSL

department store [dɪˈpɑːrtmənt stɔːr]
«n»
ru универсальный магазин
uk універсальний магазин
departure [dɪˈpɑːrʧər]
«n» ant: arrival
ru отправление; отьезд; вылет; отбытие
uk відправлення; від'їзд; відліт; відхід

BSL,TSL

depend [dɪˈpend]
«v»
ru зависить
uk залежати

GSL,NGSL,VOA

depend on [dɪˈpend ɒn]
«phr.v»
ru зависить от
uk залежати від
depressed [dɪpɹˈɛst]
«adj»
ru подавленный; унылый
uk пригнічений; засмучений
depth [depθ]
«n»
ru глубина
uk глибина

GSL,NGSL

describe [dɪˈskraɪb]
«v»
ru описывать; изображать
uk описувати; зображати

GSL,NGSL,VOA

description [dɪˈskrɪpʃən]
«n»
ru описание
uk опис

GSL,NGSL

desert [ˈdezərt]
«n»
ru пустыня
uk пустеля

GSL,NGSL,VOA

design [dɪˈzaɪn]
«v»
ru проектировать
uk проєктувати
«n»
ru дизайн
uk дизайн

AWL,NGSL,VOA

designer [dɪˈzaɪnər]
«n»
ru дизайнер
uk дизайнер

NGSL

desire [dɪˈzaɪər]
«v» syn: want
ru очень хотеть/желать/жаждать
uk дуже хотіти/бажати
«n» syn: wish
ru (страстное) желание; страсть
uk (плалке) бажання; пристрасть

GSL,NGSL,VOA

desk [dɛsk]
«n»
ru письменный стол
uk письмовий стіл

GSL,NGSL

despite [dɪˈspaɪt]
«prep» syn: in spite of
ru не смотря на; впопреки
uk не дивлячись на; всупереч

AWL,NGSL

dessert [dɪˈzɜːrt]
«n»
ru дисерт
uk дисерт

TSL

destroy [dɪˈstrɔɪ]
«v» ant: build; construct; make
ru уничтожать; разрушать
uk винищувати; руйнувати

GSL,NGSL,VOA

detail [dɪtˈeɪl]
«n»
ru подробности; детали
uk подробиці; деталі

GSL,NGSL,VOA

determine [dɪˈtɜːrmɪn]
«v»
ru определять; устанавливать
uk визначати; встановлювати

GSL,NGSL

detoxify [ˌdiːˈtɒksɪfaɪ]
«v»
ru устранять токсическое действие; обезвредить яд
uk ліквідувати токсичну дію; знешкодити отруту
en remove dangerous chemicals or poison from sth
develop [dɪˈveləp]
«v»
ru развивать(ся); совершенствовать(ся)
uk розвивати(ся); вдосконалювати(ся)
«v»
ru разрабатывать (программу/решение)
uk розробляти (програму/рішення)

GSL,NGSL,VOA

devote [dɪˈvəʊt]
«v»
ru посветить; посвящать; отдаваться целиком; уделять
uk присвятити; присвячувати; віддаватися цілком

AWL,NGSL

dial [daɪəl]
«v»
ru набирать номер (на телефоне)
uk набирати номер (на телефоні)

TSL

dialog [ˈdaɪəˌlɒɡ]
dialogue [ˈdaɪəˌlɒɡ]
«n»
ru диалог
uk діалог

NGSL

diary [ˈdaɪəri]
«n»
ru дневник
uk щоденник

NAWL,BSL

dictation [dɪkˈteɪʃən]
«n»
ru диктант
uk диктант
dictionary [ˈdɪkʃənəri]
«n» syn: vocabulary
ru словарь
uk словник

GSL,NAWL

didn't [ˈdɪdənt]
«contr»
en did not
die [daɪ] «s»
dice [daɪs] «pl»
«v»
ru умирать
uk помирати
«n»
ru игральная кость
uk гральна кістка

GSL,NGSL,VOA

diet [ˈdaɪət]
«n»
ru диета
uk дієта

NGSL,VOA

difference [ˈdɪfərəns]
«n» ant: sum
ru разница; отличие; различие
uk різниця; відмінність; розбіжність

GSL,NGSL

different [ˈdɪfərənt]
«adj» ant: like; same; similar syn: unlike
ru другой; отличный; разный; иной
uk інший; відмінний; різний

GSL,NGSL,VOA

difficult [ˈdɪfɪkəlt]
«adj» ant: easy; simple syn: hard
ru сложный (задача/времена); тяжелый (для понимания/воспитывания); трудный
uk складний (задача/часи); тяжкий (для розуміння/виховання)

GSL,NGSL,VOA

difficulty [ˈdɪfɪkəlti]
«n»
ru сложность; препятствие
uk складність; перешкода

GSL,NGSL

dig [dɪɡ] «v1»
dug [dʌɡ] «v2», «v3»
«v»
ru копать
uk копати

GSL,NGSL,VOA

dim [dɪm]
«n»
ru темнота; сумерки
uk темрява; сутінки
«adj»
ru тусклый; неяркий
uk тьмяний; неяскравий
«adj»
ru неотчётливый; неясный; смутный
uk невиразний; неясний; туманний
dime [daɪm]
«n»
en a coin worth ten cents
ru монета в 10 центов
uk монета у 10 центів
dining room [dˈaɪnɪŋ ɹuːm]
dining-room
«n»
ru столовая
uk їдальня
dinner [dˈɪnɚ]
«n» syn: supper
ru ужин
uk вечеря

GSL,NGSL,VOA

direct [dɪˈrekt]
«v» syn: aim; focus
ru направлять
uk спрямовувати
«v» syn: control; guide; order
ru руководить; управлять
uk керувати
«adj»
ru прямой
uk прямий

GSL,NGSL,VOA

direction [dɪˈrekʃən]
«n» syn: course
ru направление
uk напрямок

GSL,NGSL,VOA

director [dɪˈrektər]
«n»
ru директор
uk директор

GSL,NGSL

directory [dɪɹˈɛktɚɹi]
«n»
ru директория; каталог
uk директорія; каталог

BSL,TSL

dirty [dˈɜːɾi]
«adj» ant: clean
ru грязний
uk брудний

NGSL

disappear [dɪsɐpˈɪɹ]
«v» ant: appear
ru исчезать; пропадать; скрываться; теряться (из виду)
uk зникати; зникнути; щезати; щезнути; губитися (з виду)

GSL,NGSL,VOA

disaster [dˌɪsˈæstɚ]
«n»
ru бедствие; катастрофа
uk лихо; катастрофа

NGSL,VOA

disconnect [ˌdɪskəˈnekt]
«v» ant: connect
ru рассоединять
uk роз'єднувати

TSL

discount [ˈdɪskaʊnt]
«n»
ru скидка
uk знижка

NGSL

discover [dɪsˈkʌvər]
«v»
ru открыть (местность/знание); выявить; узнать
uk відкрити (місцевість/знання); виявити; взнати

GSL,NGSL,VOA

discovery [dɪsˈkʌvəri]
«n»
ru открытие
uk відкриття

GSL,NGSL

discussion [dɪˈskʌʃən]
«n» syn: conversation
ru дискуция; обсуждение
uk дискусія; обговорення

GSL,NGSL

disease [dɪˈziːz]
«n» syn: illness; sickness
ru болезнь; заболевание
uk хвороба; захворювання

GSL,NGSL,VOA

dish [dɪʃ]
«v»
ru подавать (на стол); ложить (на блюдо)
uk подавати (на стіл); класти (на блюдо)
«n»
ru блюдо (посуда)
uk блюдо (посуд)
«n»
ru блюдо (как еда)
uk страва (як їжа)

GSL,NGSL

dishwasher [ˈdɪʃˌwɒʃər]
«n»
ru посудомоечная машина
uk посудомийна машина

TSL

dismiss [dɪsˈmɪs]
«v»
ru отвергать
uk відкидати
en to refuse to accept that sth true

GSL,NGSL,VOA

disorganize [dɪsˈɔːrɡənaɪz]
«v» ant: organize
ru дезорганизовывать; расстраивать; вносить беспорядок; срывать
uk дезорганізовувати; розладнувати; вносити безлад
disrespect [ˌdɪsrɪˈspekt]
«n» ant: respect
ru неуважение
uk неповага

GSL

distance [ˈdɪstəns]
«n»
ru расстояние; дистанция
uk відстань; дистанція

GSL,NGSL,VOA

distinguish [dɪstˈɪŋɡwɪʃ]
«v»
ru отличать(ся); различать(ся); находить отличия
uk розрізняти(ся); відрізняти(ся); знаходити відмінності

GSL,NGSL

distraction [dɪstˈrækʃən]
«n»
ru то, что отвлекает внимание
uk те, що відволікає увагу

TSL

district [ˈdɪstrɪkt]
«n»
ru район
uk район

GSL,NGSL

disturb [dɪstˈɜːb]
«v»
ru беспокоить; отвлекать; тревожить
uk турбувати; відволікати

GSL,NGSL

dive [daɪv] «v1»
dove [dʌv] «Am», «v2»
dived [daɪvd] «v2», «v3»
«v»
ru прыгать в воду; заныривать; погружаться; нырять
uk стрибати у воду; занурюватися; заглиблюватися

GSL,VOA,TSL

divide [dɪˈvaɪd]
«v» syn: split
ru делить; разделять
uk ділити; розділяти
«v» ant: multiply
ru делить
uk ділити

GSL,NGSL,VOA

divorce [dɪˈvɔːrs]
«v»
ru разводить(ся)
uk розлучати(сь)
«n»
ru развод
uk розлучення

NGSL

divorced [dɪˈvɔːrst]
«adj»
ru разведенный
uk розлучений
do [duː] «v1»
does [dʌz] «v1»
did [dɪd] «v2»
done [dʌn] «v3»
«v» syn: make
ru делать
uk робити

GSL,NGSL,VOA

do apologize [duː əpˈɑːlədʒˌaɪz]
«phr»
ru прошу прощения
uk прошу вибачення
doctor [dɑːktɚ]
«n»
ru доктор; врач
uk доктор; лікар

GSL,NGSL,VOA

document [dˈɑːkjʊmənt]
«v»
ru документировать
uk документувати
«n»
ru документ
uk документ

AWL,NGSL,VOA

doesn't [ˈdʌzənt]
«contr»
en does not
dog [dɒg]
«n»
ru собака
uk собака

GSL,NGSL,VOA

doll [dɒl]
«n»
ru кукла
uk лялька
dollar [ˈdɑːlər]
«n»
ru долар
uk долар

GSL,NGSL,VOA

dolphin [ˈdɒlfɪn]
«n»
ru дельфин
uk дельфін
domestic [dəˈmestɪk]
«adj» ant: wild
ru домашний
uk домашній

AWL,NGSL

don't [dəʊnt]
«contr»
en do not
don't mention it [dˈoʊnt mˈɛnʃən ɪt]
«phr»
ru ничего
uk нічого
don't worry [doʊnt wʌɹi]
«phr»
ru не беспокойтесь
uk не хвилюйтесь
door [dɔːr]
«n»
ru дверь
uk двері

GSL,NGSL,VOA

doorway [ˈdɔːrweɪ]
«n»
ru дверной проём
uk двірний отвір
«n»
ru вход в помещение
uk вхід до приміщення
dormitory [ˈdɔːrmətɔːri]
«n»
ru общежитие
uk гуртожиток
dose [dəʊs]
«n»
ru доза; порция
uk доза; порція
en measured amounts of something for one time

NAWL,BSL,TSL

dot [dɒt]
«n» syn: point
ru точка
uk крапка

GSL,BSL

double [dˈʌbəl]
«adj» ant: single
ru двойной
uk подвійний

GSL,NGSL,VOA

doubt [daʊt]
«v»
ru сомневаться; быть неуверенным
uk сумніватись; бути невпевненим
«n» ant: certainty; confidence syn: uncertainty
ru сомнение; колебание; нерешительность
uk сумнів; вагання; нерішучість

GSL,NGSL

dough [doʊ]
«n»
ru тесто
uk тісто
doughnut [dˈoʊnʌt]
«n»
ru пончик
uk пончик
down [daʊn]
«prep» ant: up
ru вниз
uk вниз

GSL,NGSL,VOA

downstairs [ˌdaʊnˈsterz]
«adv» ant: upstairs
ru вниз (по лестнице)
uk вниз (по сходах)

TSL

downtown [ˌdaʊnˈtaʊn]
«adv»
ru центр города
uk центр міста
«adv»
ru в центре города
uk в центрі міста
«adj»
ru центральногородской
uk центральноміський

TSL

doze [dəʊz]
«v» syn: snooze hyper: nap
ru кунять; дремать
uk куняти; дрімати
«n»
ru дремота; сонливость
uk дрімота
dozen [ˈdʌzən]
«num»
ru дюжина
uk дюжина

GSL,NGSL

dragon [dɹˈæɡən]
«n»
ru дракон
uk дракон
dragonfly [dɹˈæɡənflˌaɪ]
«n» ant: damselfly
ru разнокрылая стрекоза
uk різнокрила бабка
drastic [dɹˈæstɪk]
«adj» syn: extreme; sudden; severe
ru радикальный; коренной; решительный
uk радикальний; корінний; рішучий
draw [drɔː] «v1»
drew [druː] «v2»
drawn [drɔːn] «v3»
«v»
ru рисовать
uk малювати
«v»
ru тащить; перевозить
uk тягти; перевозити

GSL,NGSL

drawer [drɒːɹ]
«n»
ru ящик (стола/комода)
uk ящик; шухляда (столу/комоду)

GSL,TSL

drawing [ˈdrɔːɪŋ]
«n» syn: painting; picture
ru рисунок
uk малюнок
dream [dɹiːm] «v1»
dreamed [dɹiːmd] «Am», «v2», «v3»
dreamt [dɹɛmpt] «Br», «v2», «v3»
«v»
ru мечтать; грезить
uk мріяти
«n»
ru мечта
uk мрія
«n»
ru сон
uk сон

GSL,NGSL,VOA

dress [dres]
«v» syn: put on
ru одевать(ся)
uk одягати(ся)
«n» clothes
ru платье; одежда (только женская)
uk сукня; одяг (тільки жіночий)
«adj» syn: formal
ru нарядный; парадный; вечерний (одежда)
uk нарядний; парадний; вечірній (одяг)
en You should put dress shirt up to meet with President.

GSL,NGSL

drill [dɹɪl]
«v»
ru сверлить; бурить; высверливать
uk свкрлити; бурити; висвердлювати
«v»
ru упражняться; натаскиваться
uk натаскуватись
«n»
ru сверло; бур
uk свердло; бур
«n»
ru дрель; перфоратор
uk свердел; перфоратор
«n»
ru тренеровка
uk тренування

BSL,TSL

drink [dɹɪŋk] «v1»
drank [dɹæŋk] «v2»
drunk [dɹʌŋk] «v3»
«v»
ru пить; выпить; выпивать
uk пити; випити; випивати
«n»
ru напиток
uk напій

GSL,NGSL,VOA

drip [drɪp]
«v» syn: drop
ru капать
uk капати
drive [draɪv] «v1»
drove [drəʊv] «v2»
driven [ˈdrɪvən] «v3»
«v»
ru водить; ехать; гнать
uk водити; їхати; гнати; кермувати

GSL,NGSL,VOA

drive crazy [draɪv kɹˈeɪzi]
«phr.v»
ru выводить из себя
uk виводити з себе
driver [ˈdraɪvər]
«n»
ru водитель
uk водій

NGSL

drop [drɒp]
«v»
ru упускать; ронять (чашку)
uk упускати (чашку)
«v»
ru падать (яблоко); выпадать (кошелек)
uk падати (яблуко); випадати (гаманець)
«v»
ru бросать (якорь); сбрасывать (бомбы)
uk бросати (якыр); збрасувати (бомби)
«v» syn: drip
ru капать
uk крапати
«n»
ru капля
uk крапля

GSL,NGSL,VOA

droplet [dɹˈɑːplət]
«n»
ru капелька
uk капелька
en a tiny drop
drug [drʌɡ]
«n»
ru лекарство
uk ліки
«n»
ru наркотик
uk наркотик

NGSL,VOA

drum [drʌm]
«n» music
ru барабан
uk барабан

GSL,TSL

drummer [dɹˈʌmɚ]
«n»
ru барабанщик
uk барабанщик
dry [draɪ]
«v» ant: wet
ru сушить; высушивать
uk сушити; висушувати
«adj» ant: wet
ru сухой
uk сухий
en without water or liquid

GSL,NGSL,VOA

dryer [dɹaɪɚ]
«n»
ru сушилка; сушильная машина
uk сушарка; сушильна машина
duck [dʌk]
«n»
ru утка
uk качка

GSL

due to [djuː tuː]
«prep»
ru благодаря; вследствие; в результате; из-за того что
uk завдяки; внаслідок; в результаті; з-за того що
due to the fact that [djuː tuː ðə fækt ðæt]
«phr»
ru согласно тому факту, что
uk згідно тому факту, що
dull [dʌl]
«adj»
ru скучный
uk нудний
«adj» ant: sharp
ru тупой
uk тупий
«adj»
ru тупой; глупый
uk тупий; нетямущий
«adj»
ru пасмурный; хмурый
uk хмарний; похмурий

GSL,TSL

dumb [dʌm]
«adj»
ru немой
uk німий
duration [dʊˈreɪʃən]
«n»
ru длительность; продолжительность
uk тривалість

AWL,NAWL,BSL,TSL

during [ˈdjuərɪŋ]
«prep»
ru во время; пока; в течении
uk під час; поки; впродовж

GSL,NGSL,VOA

dusk [dʌsk]
«n»
ru сумерки
uk сутінки
dust [dʌst]
«n»
ru пыль
uk пил

GSL,NGSL,VOA

duster [ˈdʌstər]
«n»
ru тряпка для уборки
uk ганчірка для прибирання
dustpan [ˈdʌstpæn]
«n» see: broom; brush
ru совок (для мусора)
uk совок (для сміття)
duty [ˈdjuːtɪ]
«n»
ru обязанность; долг
uk обов'язок
«n»
ru налог; пошлина
uk налог; мито

GSL,NGSL,VOA

duvet [ˈduːveɪ]
«n» see: blanket
ru пуховое одеяло
uk пухова ковдра
dwell [dwel] «v1»
dwelt [dwelt] «v2», «v3»
«v»
ru жить; проживать; обитать; пребывать
uk жити; проживати; мешкати; перебувати
en to live in particular place
e.g.
«abbr»
en for example; for instance
la exempli gratia
each [iːʧ]
«pron»
ru каждый; всякий
uk кожний; кожен

GSL,NGSL,VOA

each other [iːʧ ˈʌðər]
«pron» syn: one another
ru друг другу (обычно про пару)
uk один кожному (звичайно про пару)
en Mike and Ted help each other.
eagle [ˈiːɡəl]
«n»
ru орел
uk орел
ear [ɪr]
«n»
ru ухо
uk вухо
«n»
ru колос (злаковых); початок (кукурузы)
uk колос (злакових); початок (кукурудзи)

GSL,NGSL

early [ˈɜːrli]
«adv» ant: late
ru рано; ранее
uk рано; раніше
«adj» ant: late
ru ранний
uk ранній

GSL,NGSL,VOA

earn [ɜːrn]
«v»
ru заработать
uk заробити

GSL,NGSL,VOA

earphones [ˈɪɹfoʊnz]
«n»
ru наушники
uk навушники
earring [ˈɪrɪŋ]
«n»
ru серьга; сережка
uk сережка
earth [ɜːrθ]
«n»
ru земля
uk земля

GSL,NGSL,VOA

earwig [ˈɪɹwɪɡ]
«n»
ru уховертка
uk щипавка
easily [ˈiːzɪli]
«adv»
ru легко
uk легко

NGSL

east [iːst]
«n» ant: west
ru восток
uk схід
«adj» ant: west
ru восточный
uk східний

GSL,NGSL,VOA

eastern [ˈiːstɚn]
«adj»
ru восточный
uk східний

GSL,NGSL

easy [ˈiːzi]
«adj» ant: difficult; hard; heavy
ru лёгкий
uk легкий

GSL,NGSL,VOA

eat [iːt] «v1»
ate [eɪt] «v2»
eaten [iːtən] «v3»
«v»
ru кушать; есть
uk їсти

GSL,NGSL,VOA

eat out [iːt aʊt]
«phr.v»
ru есть (вне дома/в ресторане)
uk їсти (не вдома/у ресторані)
en I don't feel like cooking tonight. Let's eat out.
ecology [ɪˈkɑlədʒi]
«n»
ru экология
uk екологія

NAWL,VOA

economy [ɪˈkɒnəmi]
«n»
ru экономика
uk економіка

AWL,NGSL,VOA

edge [edʒ]
«n»
ru край; кромка; грань
uk край; вістря

GSL,NGSL,VOA

edition [ɪˈdɪʃən]
«n»
ru издание
uk видання

NGSL

education [ˌedjʊˈkeɪʃən]
«n»
ru образование
uk освіта

GSL,NGSL,VOA

educational [ˈedʒuːˈkeɪʃənəl]
«adj»
ru образовательный; воспитательный; учебный
uk освітній; виховний; учбовий

NGSL

effect [ɪˈfek]
«n» syn: consequence; outcome; result; impact hypo: influence
ru эфект; влияние; воздействие
uk ефект; вплив

GSL,NGSL,VOA

effective [ɪˈfektɪv]
«adj» ant: ineficient; ineffective syn: efficient
ru эфективный
uk ефективний

GSL,NGSL

efficient [ɪˈfɪʃənt]
«adj» ant: ineficient; ineffective syn: effective
ru эфективный
uk ефективний

GSL,NGSL

effort [ˈefərt]
«n»
ru усилие
uk зусилля

GSL,NGSL,VOA

egg [eɡ]
«n»
ru яйцо
uk яйце

GSL,NGSL,VOA

eight [eɪt]
«num»
ru восемь
uk вісім
eighteen [eɪtˈiːn]
«num»
ru восемнадцать
uk вісімнадцять
eighteenth [eɪtiˈːnθ]
«num»
ru восемнадцатый
uk вісімнадцятий
eighth [eɪtθ]
«num»
ru восьмой
uk восьмий
eightieth [ˈeɪtɪəθ]
«num»
ru восьмидесятый
uk восімдесятий
eighty [ˈeɪti]
«num»
ru восемдесят
uk восімдесят
either [ˈiːðər]
«pron» ant: neither
ru любой/один (из двух); оба
uk любий/один (з двух); обидва
«adv»
ru также; тоже
uk також
«conj» ant: neither
ru также
uk також

GSL,NGSL,VOA

either way [ˈiːðər weɪ]
«phr»
ru так или иначе
uk так и інакше
elder [ˈɛldɚ]
«adj»
ru старший (родственник)
uk старший (родич)

GSL

election [ɪˈlekʃən]
«n»
ru выборы
uk вибори

GSL,NGSL

electric [ɪlˈɛktɹɪk]
«adj»
ru электрический
uk електричний

GSL,NGSL

electrical [ɪlˈɛktɹɪkəl]
«adj»
ru электрический
uk електричний

BSL,TSL

electricity [ɪˌlekˈtrɪsɪti]
«n»
ru электричество
uk електрика

NGSL,VOA

electronic [ˌelɪkˈtrɒnɪk]
«adj»
ru электронный; электрический
uk електронний; електричний

NGSL

electronics store [ˌelɪkˈtrɒnɪks stɔːr]
«n»
ru магазин электроники
uk магазин електроніки
element [ˈɛlɪmənt]
«n»
ru элемент
uk елемент

AWL,NGSL,VOA

elementary [ˌelɪˈmentəri]
«adj»
ru начальный; первичный
uk початковий; первісний

NAWL

elephant [ˈelɪfənt]
«n» zoo see: trunk
ru слон
uk слон

GSL,TSL

elevator [ˈɛlɪvˌeɪɾɚ]
«n» syn: lift
ru лифт
uk ліфт

TSL

eleven [ɪˈlevən]
«num»
ru одинадцать
uk одинадцять
eleventh [ɪˈlevənθ]
«num»
ru одиннадцатый
uk одинадцятий
ellipse [ɪˈlɪps]
«n» syn: oval hypo: circle
ru эллипс; овал
uk еліпс; овал
else [els]
«adv»
ru еще
uk ще

GSL,NGSL

email [ˈiːmeɪl]
«n»
ru отправлять емейл
uk відправляти ємейл
«n»
ru емейл
uk ємейл

NGSL

emergency [ɪˈmɜːrdʒənsi]
«n» hyper: crisis
ru чрезвычайная ситуация/положение; авария
uk надзвичайна ситуація/стан; аварія
en an unexpected and dangerous situation demanding quick action
«adj»
ru аварийный
uk аварійний

NGSL,VOA

employee [ɛmplˈɔɪiː]
«n» job ant: employer
ru работник; служащий (тот кто нанятый работать)
uk робітник; службовець (той хто найнятий працювати)

GSL,NGSL

employer [ɪmˈplɔɪɚ]
«n» job ant: employee
ru работодатель; наниматель; хазяин
uk роботодавець; наймач; хазяїн

NGSL

employment [ɪmˈplɔɪmənt]
«n»
ru найом; друдоустройство
uk наймання; працевлаштування
«n»
ru (рабочая) занятость
uk (робоча) занятість
«n»
ru работа; служба
uk робота; служба; праця

NGSL

empty [ˈɛmpti]
«v»
ru опорожнять/осушить/выпить/вылить (стакан); освобождать (место от мебели)
uk спорожняти/осушити/випити/вилити (стакан); звільнити (місце від мебелі)
«adj» ant: full
ru пустой
uk пустий; порожній

GSL,NGSL,VOA

end [end]
«v» ant: start; begin
ru завершать; заканчивать
uk завершувати; закінчувати
«n» ant: start
ru конец; окончание
uk кінець; завершення; завершення

GSL,NGSL,VOA

enemy [ˈɛnəmi]
«n» ant: friend; ally
ru враг
uk ворог

GSL,NGSL,VOA

energy [ˈenərdʒi]
«n»
ru энергия
uk енергія

AWL,NGSL,VOA

engine [ˈendʒɪn]
«n»
ru двигатель; устройство; машина
uk двигун; пристрій; машина

GSL,NGSL,VOA

engineer [ˌɛndʒɪˈnɪɹ]
«n»
ru инженер; конструктор
uk інженер; конструктор

GSL,NGSL,VOA

engineering [ˌendʒɪˈnɪrɪŋ]
«n»
ru инжинерия
uk інженерія
en Genetic engineering is most promising field of science.
enjoy [ɪnˈdʒɔɪ]
«v»
ru наслаждаться; получать удовольствие
uk насолоджуватись; отримувати насолоду

GSL,NGSL,VOA

enormous [ɪnˈoːɹməs]
«adj» syn: huge; tremendous
en very big in size or in amount
ru огромный; громадный; обширный
uk величезний; здоровенний; широкий; чисельний

AWL,NGSL

enough [ɪˈnʌf]
«adv»
ru достаточно
uk достатньо

GSL,NGSL,VOA

ensure [ɪnˈʃur]
«v»
ru гарантировать; обеспечивать
uk гарантувати; забезпечити

AWL,NGSL

enter [ˈentər]
«v» ant: exit syn: come in
ru входить; проникать
uk входити; проникати
«v»
ru вступать (в организацию)
uk вступати (в організанію)

GSL,NGSL,VOA

entertain [ˌɛntɚtˈeɪn]
«v»
ru развлекать
uk розважати

GSL,NGSL

entertainment [ˌɛntɚtˈeɪnmənt]
«n»
ru развлечение
uk розвага

NGSL

entrance [ˈɛntɹəns]
«n» ant: exit syn: entry
ru вход
uk вхід

GSL,NGSL

entropy [ˈɛntɹəpi]
«n»
ru энтропия
uk ентропія
entry [ˈɛntri]
«n» ant: exit syn: entrance
ru вход
uk вхід

NGSL

environment [ɪnˈvaɪrənmənt]
«n»
ru окружение; среда (окружающая/обитания)
uk оточення; середовище (навколишне)

AWL,NGSL,VOA

environmental [ɪnˌvaɪrənˈmentl]
«adj»
ru относящийся к окружающей среде
uk що стосується навколишнього середовища

NGSL

epoch [ˈepək]
«n»
ru эпоха; век; эра; пора
uk епоха; вік; ера; століття
equal [ˈiːkwəl]
«adj»
ru равный; одинаковый
uk рівний; однаковий

GSL,NGSL,VOA

equality [ɪˈkwɒlɪti]
«n»
ru равенство; равноправие
uk рівніть; рівноправність

NAWL,BSL

equation [ɪkwˈeɪʒən]
«n»
ru уравнение
uk рівняння

NGSL

equator [ɪkwˈeɪɾɚ]
«n»
ru экватор
uk екватор
equip [ɪˈkwɪp]
«v»
ru снаряжать; оборудовать; оснащать; экипировать; снабжать; вооружать
uk споряджати; обладнувати; оснащувати; устатковувати; постачати; озброювати

AWL,BSL,TSL

equipment [ɪˈkwɪpmənt]
«n»
ru оборудывание; снаряжение; оснащение
uk обладнання; спорядження; устаткування

NGSL,VOA

eraser [ɪˈreɪsər]
«n»
ru ластик; резинка; затирачка
uk ластик; гумка; затирачка
especially [ɪˈspeʃəli]
«adv»
ru особенно
uk особливо

GSL,NGSL,VOA

espresso [eˈspresəʊ]
«n»
ru экспрессо (кофе)
uk експресо (кава)
essential [ɪˈsenʃəl]
«adj»
ru главный; важный
uk головний; важливий

GSL,NGSL

establish [ɪˈstæblɪʃ]
«v»
ru установить
uk встановити

AWL,NGSL,VOA

estate [ɪstˈeɪt]
«n»
ru поместье; имение
uk маєток

AWL,NGSL

estimate [ˈɛstɪmət]
«v»
ru оценивать; давать оценку
uk оцінювати; давати оцінку

AWL,NGSL,VOA

ethnic [ˈeθnɪk]
«adj»
ru этничный
uk етнічний

AWL,NGSL,VOA

euro [jˈʊroʊ]
«n»
ru евро (валюта)
uk євро (валюта)

BSL,TSL

evaporate [ɪvˈæpɚɹˌeɪt]
«v» syn: vaporize
ru испарять(ся)
uk випаровувати

VOA

evaporation [ɪˌvæpəˈreɪʃən]
«n» ant: condensation
ru испарение
uk випаровування
even [ˈiːvən]
«adj» ant: odd
ru четный
uk парний
«adv»
ru даже
uk навіть

GSL,NGSL,VOA

even if [ˈiːvən ɪf]
«conj» syn: although; even though
ru даже если; даже если бы
uk навідь якщо; навідь якщо б
even though [ˈiːvən ðəʊ]
«conj» syn: although; even if
ru хотя; даже если
uk хоча; навідь якщо
evening [ˈiːvnɪŋ]
«n» ant: morning
ru вечер
uk вечір

GSL,NGSL

event [ɪvˈɛnt]
«n»
ru событие; случай; проишествие
uk подія; випадок

GSL,NGSL,VOA

ever [evər]
«adv» ant: never see: as ever
ru всегда; когда либо
uk завжди; будь-коли

GSL,NGSL,VOA

every [ˈevri]
«adj»
ru каждый
uk кожен

GSL,NGSL,VOA

everybody [ˈevribɒdi]
«pron» ant: none syn: all; everyone
ru каждый; все
uk кожен; всі

GSL,NGSL

everyone [ˈevriwʌn]
«pron» ant: none; no one syn: all; everybody
ru все; каждый
uk всі; кожен

GSL,NGSL

everything [ˈevriθɪŋ]
«pron» ant: nothing
ru всё
uk все

GSL,NGSL

evidence [ˈevɪdəns]
«n» see: proof
ru доказательство; подтверждение
uk доказ; свідчення

NGSL,VOA

evident [ˈɛvɪdənt]
«adj» syn: obvious
ru очевидный; явный; ясный
uk очевидний; явний; ясний

AWL,NAWL,BSL,TSL

evidently [ˈɛvɪdəntli]
«adv» syn: obviously
ru очевидно
uk очевидно
exact [ɛɡzˈækt]
«adj»
ru точный
uk точний

GSL,NGSL,VOA

exactly [ɛɡzˈæktli]
«adv»
ru точно; как раз
uk точно; саме; якраз

NGSL

exaggerate [ɪgˈzædʒəreɪt]
«v»
ru преувеличивать
uk перебільшувати
«v»
ru надмерно/чрезмерно подчеркивать
uk надмірно підкреслювати

BSL

examine [ɪɡˈzæmɪn]
«v»
ru рассматривать; осматривать
uk розглядати; оглядати
«v» syn: inspect; investigate; scan
ru исследовать; изучать; проверять
uk досліджувати; вивчати; перевіряти
«v»
ru осматривать; слушать; обследовать (пациента)
uk оглядати; вислуховувати; обстежувати (пацієнта)
«v»
ru экзаменовать; принимать экзамен
uk екзаменувати; приймати іспит/екзамен
«v»
ru допрашивать; опрашивать (поленного/очевидца)
uk допитувати; опитувати (полоненого/свідка)

GSL,NGSL,VOA

example [ɪɡˈzæmpəl]
«n»
ru пример
uk приклад

GSL,NGSL,VOA

excellent [ˈɛksələnt]
«adj»
ru отменный; восхитительный
uk відмінний; чудовий
«int»
ru восхитительно!
uk чудово!

GSL,NGSL,VOA

except [ɛksˈɛpt]
«prep»
ru кроме; за исключением; исключая
uk крім; за винятком

GSL,NGSL,VOA

excited [ɛksˈaɪɾɪd]
«n»
ru взволнованный
uk схвильований
exciting [ɪkˈsaɪtɪŋ]
«adj» see: thrilling
ru волнующий; захватывающий
uk хвилюючий; захоплюючий
exclamation mark [ɛkskləmˈeɪʃən mɑːɹk]
«n»
ru восклицательный знак
uk знак оклику
excursion [ɪkˈskɜːrʒən]
«n»
ru экскурсия; поездка (туристическая)
uk екскурсія; поїздка (туристична)
«n»
ru экскурс (в прошлое)
uk екскурс (у минуле)

TSL

excuse [ɪkskjˈuːs]
«v»
ru извинять(ся); оправдывать(ся); просить прощения
uk вибачати(ся); виправдувати(ся); прощати; пробачати
«n» syn: apology; pardon
ru извинение
uk вибачення; пробачення
«n»
ru предлог; отговорка; повод
uk привід; відмовка
«n» syn: justification; reason
ru оправдание; объяснение; причина
uk виправдання; пояснення; причина

GSL,NGSL,VOA

excuse me [ɪkskjˈuːs miː]
«phr»
ru извините!; простите!
uk вибачте!; даруйте!
exercise [ˈeksərsaɪz]
«v»
ru тренероваться; упражняться; заниматься спортом
uk тренуватися; робити вправи; займатися спортом
«n»
ru упражнение
uk вправа

GSL,NGSL,VOA

exhibition [ˌeksɪˈbɪʃən]
«n»
ru выставка; показ; демонстрация
uk виставка; показ; демонстрація

NGSL

exist [ɪɡˈzɪst]
«v»
ru существовать
uk існувати

GSL,NGSL,VOA

existence [ɪɡˈzɪstəns]
«n»
ru существование
uk існівання

GSL,NGSL

exit [eɡzɪt]
«n» ant: entrance
ru выход
uk вихід

NAWL,BSL,TSL

exotic [ɛɡzˈɑːɾɪk]
«adj»
ru экзотичный; диковинный; экзотический
uk екзотичний; незвичайний

TSL

expansive [ɪkˈspænsɪv]
«adj»
ru обширный; широкий (територия)
uk просторий; широкий (територія)
expect [ɛkspˈɛkt]
«v»
ru думать; полагать; предполагать
uk думати; вважати; припускати
«v»
ru рассчитывать; надеяться
uk розраховувати; сподіватися
«v»
ru ждать; ожидать
uk чекати; очікувати

GSL,NGSL,VOA

expenses [ɛkspˈɛnsɪz]
«n»
ru расходы
uk витрати
expensive [ɪkˈspensɪv]
«adj» ant: cheap syn: costly; valuable
ru дорогой; дорогостоящий; ценный
uk дорогий; коштовний

GSL,NGSL

experience [ɪkˈspɪriəns]
«v»
ru испытывать (сложности); переживать
uk відчувати (труднощі); зазнавати
«n»
ru опыт (жизненый/работы)
uk досвід (життевий/роботи)

GSL,NGSL,VOA

expert [ˈekspɜːrt]
«n»
ru эксперт; специалист
uk експерт; фахівець

AWL,NGSL,VOA

expiry [ɛkspˈaɪɚɹi]
«n»
ru окончание (строка)
uk закінчення (терміну)
explain [ɪkˈspleɪn]
«n»
ru пояснять
uk пояснювати

GSL,NGSL,VOA

explanation [ˌekspləˈneɪʃən]
«n»
ru пояснение; обьяснение
uk пояснення

NGSL

exploration [ˌekspləˈreɪʃən]
«n»
ru исследование (пространства); розвідка (полезн. ископаемых); изучение
uk дослідження (простору); розвідка (корисних копалин)

BSL

export [ˈɛkspɔːɹt]
«v» ant: import
ru экспортировать
uk експортувати
«n» ant: import
ru экспорт
uk експорт

AWL,NGSL,VOA

express [ɪkˈspres]
«v» syn: state; manifest
ru выражать; высказывать
uk виражати; висловлювати

GSL,NGSL,VOA

expression [ɪkˈspreʃən]
«n»
ru выражение (в речи)
uk вислів
«n»
ru выражение (лица)
uk вираз (обличчя)

GSL,NGSL

extend [ɛkstˈɛnd]
«v» syn: widen; expand
ru расширять (область); продлевать (период)
uk розширяти (область); продовжувати (період)

GSL,NGSL,VOA

extra [ˈɛkstɹɐ]
«adj» syn: additional
ru добавочный; лишний; дополнительный
uk додатковий; надлишковий
«adj»
ru экстренный; внеочередной
uk екстрений; позачерговий

GSL,NGSL,VOA

eye [aɪ]
«n»
ru глаз
uk око

GSL,NGSL

eyelid [ˈaɪlɪd]
«n»
ru веко
uk повіка
face [feɪs]
«n»
ru лицо
uk лице

GSL,NGSL,VOA

fact [fækt]
«n»
ru факт
uk факт

GSL,NGSL,VOA

factory [ˈfæktəri]
«n» syn: plant
ru фабрика; завод; предприятие
uk фабрика; завод; підприємство

GSL,NGSL,VOA

fail [feɪl]
«v»
ru потерпеть неудачу
uk зазнати невдачі

GSL,NGSL,VOA

failure [fˈeɪlɪr]
«n»
ru провал
uk провал; невдача

GSL,NGSL

fair [fɛɹ]
«n»
ru ярмарка
uk ярмарка
«adj» ant: dark
ru светлый (волосы); белокурый
uk світлий (волосся)
«adj»
ru красивый
uk гарний
«adj»
ru честный
uk чесний

GSL,NGSL,VOA

faith [feɪθ]
«n»
ru вера
uk віра

GSL,NGSL

fall [fɔːl] «v1»
fell [fel] «v2»
fallen [ˈfɔːlən] «v3»
«v»
ru падать
uk падати
«n» ant: spring syn: autumn
ru осень
uk осінь

GSL,NGSL,VOA

familiar [fəˈmɪliər]
«adj»
ru знакомый
uk знайомий

GSL,NGSL

family [ˈfæməlɪ]
«n»
ru семья
uk сім'я

GSL,NGSL,VOA

famous [ˈfeɪməs]
«adj» syn: notable
ru известный
uk відомий

NGSL,VOA

fantastic [fæntˈæstɪk]
«adj»
ru фантастический; чудесный; классный; превосходный
uk фантастичний; чудовий; класний

NGSL

far [fɑːr]
further [ˈfɜːrðər] «Br», «comp»
farther [ˈfɑːrðər] «Am», «comp»
furthest [ˈfɜːrðəst] «Br», «super»
farthest [ˈfɑːrðəst] «Am», «super»
«adv»
ru дальше
uk далі
«prep» ant: near
ru далеко
uk далеко

GSL,NGSL,VOA

fare [fer]
«n»
ru плата за проезд; стоимость проезда
uk плата за проїзд; вартість проїзду

BSL,TSL

farm [fɑːrm]
«v»
ru обрабатывать землю; заниматься фермерством/сельским хозяйством
uk обробляти землю; займатись фермерством/сільським господарством
«n»
ru ферма
uk ферма

GSL,NGSL,VOA

farmer [ˈfɑːrmər]
«n»
ru фермер
uk фермер

NGSL

fascinating [ˈfæsɪneɪtɪŋ]
«adj»
ru захватывающий; очаровательный; волшебный; пленительный; обворожительный
uk захоплюючий; чарівний
fashion [fˈæʃən]
«n»
ru мода
uk мода

GSL,NGSL

fast [fɑːst]
«adv» ant: slowly syn: quickly
ru быстро
uk швидко
«adj» ant: slow syn: quick
ru быстрый
uk швидкий

GSL,NGSL,VOA

fast food [fɑːst fuːd]
«n»
ru перекус; еда на быструю руку
uk перекус; їжа на швидку руку
fasten [ˈfɑːsən]
«v»
ru закреплять; застегивать; фиксировать
uk закріпляти; застібувать; фіксувати

GSL,TSL

fat [fæt]
«n»
ru жир
uk жир
«adj»
ru жирный; сальный; маслянистый; толстый; тучный
uk жирний; сальний; маслянистий; товстий; гладкий

GSL,NGSL,VOA

fate [feɪt]
«n»
ru доля; судьба
uk доля

GSL,BSL

father [ˈfɑːðər]
«n» ant: mother syn: daddy; dad
ru отец
uk тато; батько

GSL,NGSL,VOA

fault [fɔːlt]
«n» syn: blame
ru вина
uk вина; провина
«n»
ru ошибка
uk помилка

GSL,NGSL

faulty [fˈɑːlti]
«adj» syn: damaged; defective
ru неисправный; поврежденный
uk пошкоджений; зіпсований

TSL

favor [ˈfeɪvər] «Am»
favour [ˈfeɪvər] «Br»
«n»
ru услуга; любезность; одолжение
uk послуга; люб'язність

GSL,NGSL

favorite [ˈfeɪfərɪt] «Am»
favourite [ˈfeɪfərɪt] «Br»
«adj»
ru любимый
uk улюбленний

GSL,NGSL,VOA

fax [fæks]
«n»
ru факс
uk факс

BSL,TSL

fear [fɪər]
«n»
ru страх
uk страх

GSL,NGSL,VOA

feast [fiːst]
«n»
ru банкет; празник; празнование; торжество
uk бенкет; свято; святкування

GSL

feather [ˈfeðər]
«n»
ru перо
uk перо; пір'їна

GSL

feature [fˈiːʧɚ]
«n»
ru особенность; характерная черта; свойство
uk особливість; характерна риса; властивість

AWL,NGSL

fee [fiː]
«n»
ru плата; взнос; платеж
uk плата; внесок; платня
«n»
ru вознаграждение; гонорар
uk винагорода; гонорар
«n»
ru чаевые
uk чайові

AWL,NGSL

feed [fiːd] «v1»
fed [fed] «v2», «v3»
«v»
ru кормить
uk годувати

GSL,NGSL,VOA

feel [fiːl] «v1»
felt [felt] «v2», «v3»
«v» syn: sence
ru чувствовать; ощущять
uk відчувати; почувати
«n» syn: feeling
ru чуство; ощущение
uk відчуття; почуття

GSL,NGSL,VOA

feeling [fˈiːlɪŋ]
«n» syn: feel
ru чуство; ощущение
uk відчуття; почуття
fellow [ˈfeləʊ]
«n»
ru парень; товарищ; коллега
uk хлопець; товариш; колега

GSL,NGSL

fence [fens]
«n»
ru забор; ограждение; изгородь
uk паркан; огорожа; загорожа; тин

GSL,NGSL,VOA

fencing [ˈfensɪŋ]
«n» sport
ru фехтование
uk фехтування
fertile [fˈɜːɾəl]
«adj»
ru плодородный
uk родючий

VOA

festival [fˈɛstɪvəl]
«n»
ru фестиваль; торжество; празднование
uk фестиваль; свято; святкування

NGSL

few [fjuː]
«pron» ant: many; much syn: bit
ru несколько
uk кілька; декілька

GSL,NGSL,VOA

fiance [ˌfiːɑːnˈseɪ]
«n»
ru жених
uk наречений
fiancee [ˌfiːɑːnˈseɪ]
«n»
ru невеста
uk наречена
field [fiːld]
«n»
ru поле
uk поле

GSL,NGSL,VOA

fierce [fɪrs]
«adj»
ru жестокий; лютый; свирепый
uk жорстокий; лютий

GSL,VOA,BSL

fiery [fˈaɪɚɹi]
«adj»
ru огненный; пламенный
uk вогненний; полум'яний
«adj» syn: spicy
ru острый (еда)
uk гострий (їжа)
fifteen [fˈɪftˈiːn]
«num»
ru пятнадцать
uk п’ятнадцять
fifteenth [fˈɪftˈiːnθ]
«num»
ru пятнадцатый
uk п'ятнадцятий
fifth [fɪfθ]
«num»
ru пятый
uk п'ятий
fiftieth [ˈfɪftɪəθ]
«num»
ru пятидесятый
uk п'ятидесятий
fifty [ˈfɪftɪ]
«num»
ru пядесят
uk п’ятдесят
fight [faɪt] «v1»
fought [fɔːt] «v2», «v3»
«v»
ru сражаться; драться
uk воювати; битись
«v»
ru бороться (за права)
uk боротись (за права)
«n» syn: battle
ru бой
uk бій

GSL,NGSL,VOA

figure [fˈɪɡjɚ]
«n»
ru фигура
uk фігура

GSL,NGSL

figure out [ˈfɪɡjər aʊt]
«phr.v»
ru выяснить; разобраться
uk з'ясувати; розібратися
en I need to figure out how to fit the large piano in this room.
figure skating [ˈfɪɡjər ˈskeɪtɪŋ]
figure-skating [ˈfɪɡjər ˈskeɪtɪŋ]
«n» sport
ru фигурное катание
uk фігурне катання
fill [fɪl]
«v»
ru наполнять; заполнять; наливать; заливать (топливо)
uk наповнювати; заповнювати; наливати; заливати (паливо)

GSL,NGSL,VOA

fill out [fɪl aʊt]
«phr.v»
ru заполнять (бланк)
uk заповнювати (бланк)
film [fɪlm]
«n» syn: movie
ru фильм; кинофильм
uk фільм; кінофільм
en a motion picture

GSL,NGSL,VOA

final [fˈaɪnəl]
«n»
ru финал (игры/соревнования)
uk фінал (гри/змагання)
«adj» syn: last
ru финальный; последний; заключительный; завершающий
uk фінальний; остаточний; заключний; кінцевий

AWL,NGSL,VOA

finally [ˈfaɪnəli]
«adv» syn: in conclusion; lastly
ru наконец то; в конце; в заключение; в конце концов
uk нарешті; наприкінці; на закінчення; в кінці кінців

NGSL

financial [faɪnˈænʃəl]
«adj»
ru финансовый
uk фінансовий

NGSL,VOA

find [faɪnd] «v1»
found [faʊnd] «v2», «v3»
«v»
ru находить
uk знаходити

GSL,NGSL,VOA

fine [faɪn]
«n»
ru штраф; взыскание
uk штраф
en a payment ordered by a court/other official
«adv»
ru отлично; прекрасно
uk вишукано; прекрасно
«adj»
ru отличный; прекрасный
uk чудовий; прекрасний; вишуканий

GSL,NGSL,VOA

finger [fˈɪŋgɚ]
«n»
ru палец
uk палець

GSL,NGSL

fingernail [ˈfɪŋgərneɪl]
«n»
ru ноготь
uk ніготь
finish [ˈfɪnɪʃ]
«v»
ru заканчивать; завершать
uk закінчувати; завершати
«n»
ru конец; окончание
uk кінець; закінчення
«n»
ru финиш (спорт)
uk фініш (спорт)

GSL,NGSL,VOA

fire [ˈfaɪɚ]
«v» syn: shoot
ru стрелять; вести огонь
uk стріляти; вести вогонь
«v»
ru зажигать; поджигать
uk запалювати; підпалювати
«n»
ru огонь; пожар
uk вогонь; пожежа

GSL,NGSL,VOA

fire engine [ˈfaɪər ˈendʒɪn]
fire-engine [ˈfaɪər ˈendʒɪn]
«n»
ru пожарая машина
uk пожежна машина
fireman [fˈaɪɚmən] «s»
firemen [fˈaɪɚmɛn] «pl»
«n»
ru пожарник
uk пожежник
fireplace [ˈfaɪrpleɪs]
«n»
ru камин
uk камін; вогнище
firm [fɜːrm]
«n»
en a small business or company
ru фирма
uk фірма
«adj»
ru неприклонный; непоколебимый (в решении)
uk непохилий (у рішенні)

GSL,NGSL,VOA

firmly [fˈɜːɹmli]
«adv»
ru твёрдо; решительно; крепко; непоколебимо; неизменно; стойко
uk твердо; рішуче; міцно; без вагання; незмінно

NGSL

first [fɜːrst]
«num» ant: last
ru первый
uk перший

GSL,NGSL,VOA

first name [fɜːrst neɪm]
«n» ant: second name; surname
ru имя
uk ім'я
first of all [fɜːrst əv ɔːl]
«phr» syn: firstly; at first
ru прежде всего; во-первых
uk насамперед; по-перше
firstly [fɜːrstli]
«adv» syn: first of all; at first
ru во-первых
uk по-перше

NGSL

fish [fɪʃ]
«v»
ru ловить/удить рыбу
uk ловити/вудити рибу
«n»
ru рыба
uk риба

GSL,NGSL,VOA

fish and chips [fɪʃ ənd ʧɪps] «Am»
«n»
ru панированная рыба и картофельные чипсы
uk панірована риба і картопляні чіпси
fisherman [fˈɪʃɚmən] «s»
fishermen [fˈɪʃɚmˌɛn] «pl»
«n»
ru рыбак
uk рибалка
fishing [ˈfɪʃɪŋ]
«n»
ru рыбалка
uk рибалка
fit [fɪt]
«v»
ru подходить
uk підходити; пасувати
«v»
ru вмещаться; влазить (о соответствии частей)
uk вміщатись (про відповідніть частин)

GSL,NGSL,VOA

five [faɪv]
«num»
ru пять
uk п'ять
fix [fɪks]
«v» ant: break syn: repair
ru ремонтировать; (по)чинить; исправлять
uk ремонтувати; (по)лагодити; виправляти
«v»
ru прикреплять; закреплять; устанавливать
uk прикріпляти; закріпляти; встановлювати
«n»
ru исправление
uk виправлення

GSL,NGSL,VOA

flag [flæɡ]
«n»
ru флаг
uk прапор

GSL,NGSL,VOA

flame [fleɪm]
«n»
ru пламя
uk полум'я

GSL

flamingo [fləˈmɪŋgəʊ]
«n»
ru фламинго
uk фламінго
flat [flæt]
«n»
ru квартира
uk квартира
«adj» syn: plane
ru ровный; плоский
uk рівний; плоский

GSL,NGSL,VOA

flax [flæsk]
«n» botanic
ru лён
uk льон
flea [fliː]
«n»
ru блоха
uk блоха
flee [fliː] «v1»
fled [fled] «v2», «v3»
«v»
ru убегать; бежать; спасаться бегством
uk втікати; тікати; рятуватися втечею

VOA,BSL

flesh [flɛʃ]
«n»
ru мякоть (плода)
uk м'якоть (плоду)
«n»
en what is between skin and bone in body
ru плоть
uk плоть
«n» syn: body
ru тело
uk тіло

GSL,NAWL

flight [flaɪt]
«n»
ru полёт; рейс
uk політ; рейс

NGSL

fling [flɪŋ] «v1»
flung [flʌŋ] «v2», «v3»
«v» syn: cast; throw
ru бросать; швырять; кидать
uk жбурляти; шпурляти; зашпурнути
floor [flɔːr]
«n»
ru пол
uk підлога
«n»
ru этаж
uk поверх

GSL,NGSL,VOA

flour [flaʊr]
«n»
ru мука
uk мука

GSL,TSL

flower [ˈflaʊər]
«n» botany
ru цветок
uk квітка

GSL,NGSL,VOA

flu [fluː]
«n» syn: influenza
ru грипп
uk грип

TSL

flute [fluːt]
«n»
ru флейта
uk флейта
fly [flaɪ] «v1»
flew [fluː] «v2»
flown [fləʊn] «v3»
«v»
ru летать
uk літати

GSL,NGSL,VOA

focus on [ˈfəʊkəs ɒn]
«phr.v»
ru сосредоточится на
uk зосередитись на
en only think about one objective
fog [fɑːɡ]
«n»
ru туман
uk туман

VOA,TSL

folk [fəʊk]
«n»
ru народный
uk народний

NGSL

follow [ˈfɒləʊ]
«v» hypo: chase
ru следовать; ити следом; преследовать
uk слідувати; йти слідом; переслідувати

GSL,NGSL,VOA

following [ˈfɒləʊɪŋ]
«adj» ant: previous syn: next
ru следующий
uk наступний
food [fuːd]
«n»
ru еда; пища; продукты; продовольствие
uk їжа; харчі; продукти; харчування

GSL,NGSL,VOA

foot [fʊt] «s»
feet [fiːt] «pl»
«n»
ru нога
uk нога
«n»
en 12 inches
ru фут
uk фут

GSL,NGSL,VOA

football [ˈfʊtbɔːl]
«n» sport
ru футбол
uk футбол

NGSL

for [fər]
«prep»
ru для; ради
uk для; задля
«prep»
ru в течении
uk протягом

GSL,NGSL,VOA

for example [fər ɪɡˈzæmpəl]
«phr» syn: for instance
ru например
uk наприклад
for instance [fər ˈɪnstəns]
«phr» syn: for example
ru например
uk наприклад
for sale [fɔːɹ seɪl]
«phr»
en available for purchase
ru продается
uk продається
forbear [fɔːrˈber] «rare», «v1»
forbore [fɔːrˈbɔːr] «v2»
forborne [fɔːrˈbɔːrn] «v3»
«v»
ru сдерживаться; воздерживаться (от действий)
uk спримуватися; утримуватися (вій дії)
forbid [fərˈbɪd] «v1»
forbade [fərˈbæd] «v2»
forbidden [fərˈbɪdn] «v3»
«v» ant: allow; permit syn: deny; disallow
ru запрещать; не позволять
uk забороняти; не дозволяти

GSL,BSL,TSL

force [fɔːrs]
«v»
ru заставлять
uk примушувати; змушувати
«n»
ru сила
uk сила

GSL,NGSL,VOA

forceful [fˈoːɹsfəl]
«adj»
ru убедительный; действенный
uk переконливий; дієвий
«adj»
ru волевой; могущественный; влиятельный
uk вольовий; владний; впливовий
«adj»
ru сильный; мощный
uk сильний; потужний
forecast [ˈfɔːrkæst] «v1», «v2», «v3»
forecasted [ˈfɔːrkæstɪd] «v2», «v3»
«v» syn: foresee; foretell; predict
ru предсказывать; предвидеть
uk передбачати
«n»
ru предсказание; прогноз
uk передбачення; прогноз

NGSL

foreign [ˈfɒrɪn]
«adj»
ru иностранный
uk закордонний

GSL,NGSL,VOA

foresee [fɔːrsiː] «v1»
foresaw [fɔːrsɔː] «v2»
foreseen [fɔːrsiːn] «v3»
«v» syn: forecast; foretell; predict
ru предсказывать; предвидеть
uk передбачати
forest [ˈfɒrəst]
«n»
ru лес
uk ліс

GSL,NGSL,VOA

forestry [fˈɔːɹɪstɹi]
«n»
ru лесничество, лесное хозяйство
uk лісництво; лісове господарство
foretell [fɔːrˈtel] «v1»
foretold [fɔːrˈtəʊld] «v2», «v3»
«v» syn: forecast; foresee; predict
ru предсказывать; предвещать
uk пророкувати; предвіщати
forget [fərˈɡet] «v1»
forgot [fərˈɡɑːt] «v2»
forgotten [fərˈɡɑːtn] «v3»
«v» ant: remember
ru забыть
uk забувати

GSL,NGSL,VOA

forgive [fərˈɡɪv] «v1»
forgave [fərˈɡeɪv] «v2»
forgiven [fərˈɡɪvən] «v3»
«v»
ru простить; прощать
uk пробачати; прощати; вибачати

GSL,VOA

fork [fɔːrk]
«n» see: knife; spoon
ru вилка
uk виделка

GSL,TSL

form [fɔːrm]
«n» syn: shape
ru форма (предмета/для наполнения)
uk форма (предмету/для наповнювання)
«n»
ru класс (школы)
uk клас (школи)

GSL,NGSL,VOA

formal [ˈfɔːrməl]
«adj» ant: informal
ru формальный; официальный
uk формальний; офіційний

GSL,NGSL

formula [ˈfɔːrmjʊlə]
«n»
ru формула
uk формула

AWL,NGSL

forsake [fɔːɹsˈeɪk] «v1»
forsook [fɔːɹsˈʊk] «v2»
forsaken [fɔːɹsˈeɪkən] «v3»
«v»
ru покидать; бросать; оставлять (семью)
uk покидати; бросати; лишати (родину); залишувати
«v»
ru отказываться; отрекаться (от принципов)
uk відмовлятися; зрікатися (принципів)
forswear [fɔːrˈswer] «rare», «v1»
forswore [fɔːrˈswɔːr] «v2»
forsworn [fɔːrˈswɔːrn] «v3»
«v»
ru отказываться; отрекаться (делать что-то)
uk відмовлятись; відрікатись (робити щось)
fortieth [ˈfɔːtɪəθ]
«num»
ru сороковый
uk сороковий
forty [ˈfɔːtɪ]
«num»
ru сорок
uk сорок
forward [ˈfɔːrwərd]
«adv» ant: backward
ru вперед
uk вперед

GSL,NGSL,VOA

foundation [faʊnˈdeɪʃən]
«n» syn: organisation; organization
ru организация; учреждение
uk установа; заклад
«n»
ru основа; фундамент; основание
uk основа; фундамент

AWL,NGSL

four [fɔːr]
«num»
ru четыре
uk чотири
fourteen [ˌfɔːrˈtiːn]
«num»
ru четырнадцать
uk чотирнадцять
fourteenth [ˌfɔːrˈtiːnθ]
«num»
ru четырнадцатый
uk чотирнадцятий
fourth [fɔːrθ]
«num»
ru червёртый
uk четвертий
fox [fɑks]
«n» zoo
ru лисица; лиса
uk лисиця
fraud [fɹɔːd]
«n» syn: cheating
ru обман; мошенничество
uk обман; шахрайство

BSL

free [friː]
«v» syn: release
ru освобождать; отпускать на свободу
uk звільняти; випускати на волю
en to grand freedom to
«adj»
ru свободный
uk вільний

GSL,NGSL,VOA

freedom [frˈiːdəm]
«n»
ru свобода
uk свобода

GSL,NGSL,VOA

freeze [friːz] «v1»
froze [frəʊz] «v2»
frozen [frəʊzən] «v3»
«v»
ru замерзать
uk замерзати
«v»
ru замораживать
uk заморожувати

GSL,NGSL,VOA

frequent [ˈfriːkwənt]
«adj» ant: occasional
ru частый
uk частий

GSL,NGSL

frequently [ˈfriːkwəntli]
«adv» ant: infrequently; rarely syn: often
ru часто
uk часто

NGSL

fresh [freʃ]
«adj»
ru свежий
uk свіжий

GSL,NGSL,VOA

fridge [frɪdʒ]
«n» syn: refrigerator
ru холодильник
uk холодильник
friend [frend]
«n» ant: enemy syn: pal
ru приятель; друг; товарищ
uk приятель; друг; товариш

GSL,NGSL,VOA

friendly [fɹˈɛndli]
«adj» ant: unfiendly
ru дружелюбный; дружественный
uk дружній

GSL,NGSL

frighten [fɹˈaɪtən]
«v»
ru пугать
uk лякати

GSL,NGSL,VOA

from [frɒm]
«prep»
ru из (коробки); от (друга)
uk з (коробки); від (друга)

GSL,NGSL,VOA

from scratch [frɒm skræʧ]
«phr»
ru с нуля; на пустом месте
uk з нуля; на пустому місці
en We built this car from scratch.
front [frʌnt]
«n»
ru лоб; лицо
uk лоб; лице
«n» ant: back
ru перед; фасад
uk перед; фасад
«adj» ant: back
ru передний
uk передній

GSL,NGSL,VOA

frosty [ˈfrɒsti]
«adj»
ru морозный
uk морозний
frown [fɹaʊn]
«v»
ru насупиться; хмурить брови; хмуриться; неодобрительно смотреть
uk насупитися; супити брови; несхвально дивитись
«n»
ru сдвинутые брови; хмурый взгляд
uk насуплені брови; хмурий погляд
fruit [fruːt]
«n» see: vegetable
ru фрукт
uk фрукт

GSL,NGSL,VOA

frustrate [ˈfrʌstreɪt]
«v» syn: let down
ru разочаровывать(ся); расстраивать(ся)
uk розчаровувати(ся); розстроювати(ся)

BSL,TSL

fry [fɹaɪ]
«v»
ru жарить; поджарить
uk смажити; підсмажити

GSL,TSL

fuel [fjuːəl]
«n»
ru горюче; топливо; бензин
uk паливо; бензин

NGSL,VOA

fulfil [fʊlˈfɪl]
«v»
ru удовлетворять; соответствовать (условиям)
uk задовольняти; відповідати (умовам)
full [fʊl]
«adj» ant: empty
ru полный
uk повний

GSL,NGSL,VOA

full stop [fʊl stɑːp]
«n»
ru точка (в конце предложения)
uk точка (в кінці речення)
fun [fʌn]
«n»
ru веселье; забава; развлечение; потеха
uk веселощі; забава; розвага; родощі
«adj»
ru весёлый; интересный; забавный
uk веселий; цікавий

GSL,NGSL,VOA

fundamental [fˌʌndəmˈɛntəl]
«adj» syn: central see: important
ru фундаментальный; базисный; основной
uk фундаментальний; базовий; основний

AWL,NGSL

funny [fˈʌni]
«adj»
ru забавный; смешной; комический
uk забавний; смішний; кумедний

GSL,NGSL

furniture [ˈfɜːrnɪʧər]
«n»
ru мебель
uk меблі

GSL,NGSL

further [ˈfɜːrðər]
«adj»
ru дальнейший
uk дальній; подальший

GSL,NGSL

furthermore [ˈfɜːrðərmɔːr]
«adv» syn: in addition; moreover
ru к тому же; кроме того; более того
uk до того ж; крім того; більш того

AWL,NGSL

future [fjˈuːʧɚ]
«n» ant: past
ru будущее
uk майбутне
«adj»
ru будущий
uk майбутній

GSL,NGSL,VOA

gainsay [ˌɡeɪnˈseɪ] «rare», «v1»
gainsaid [ˌɡeɪnˈsed] «v2», «v3»
«v»
ru отрицать; противоречить
uk заперечувати; суперечити; спростовувати
gallery [ˈɡæləri]
«n»
ru галерея
uk галерея

NGSL

game [ɡeɪm]
«n»
ru игра
uk гра

GSL,NGSL,VOA

garage [ɡəˈrɑːʒ]
«n»
ru гараж
uk гараж

GSL,TSL

garden [ɡˈɑːɹdən]
«n»
ru сад
uk сад

GSL,NGSL

gardener [ɡɑːrdnər]
«n»
ru садовник; огородник
uk садівник; городник

TSL

gas [gæs]
«n»
ru газ
uk газ

GSL,NGSL,VOA

gas ring [gæs ɹɪŋ]
«n»
ru газавоя горелка/конфорка
uk газова горілка/конфорка
gate [ɡeɪt]
«n»
ru ворота; калитка; врата
uk ворота; хвіртка; брама
«n» see: platform
ru место посадки на самолет/автобус
uk місце посадки на літак/автобус

GSL,NGSL

gathering [ɡˈæðɚɹɪŋ]
«n»
ru сбор; собрание
uk збір; зборище
gecko [ˈɡekəʊ]
«n» zoo
ru геккон
uk гекон
general [dʒˈɛnɚrəl]
«n»
ru генерал
uk генерал
«adj» ant: specific
ru общий; распространённый
uk загальний; розповсюдженний

GSL,NGSL,VOA

generally [dʒˈɛnɚɹəli]
«adv» syn: as a rule; usually
ru обычно; как правило; вообще; в большинстве случаев
uk звичайно; як правило; взагалі; у більшості випадків; здебільшо

NGSL

generation [dʒenəˈraɪtən]
«n»
ru поколение
uk покоління

AWL,NGSL,VOA

genetic [dʒɪˈnetɪk]
«adj»
ru генетический
uk генетичний

NGSL

genius [dʒˈiːnɪəs]
«n»
ru гений
uk геній
gentle [dʒˈɛntəl]
«adj» syn: kind
ru добрый
uk добрий; лагідний

GSL,NGSL,VOA

gentleman [dʒˈɛntəlmən] «s»
gentlemen [dʒˈɛntəlmən] «pl»
«n» ant: lady
en a polite word for a man
ru джентельмен
uk джентельмен

GSL,NGSL

geography [dʒiˈɒɡrəfi]
«n»
ru география
uk географія

BSL

geometry [dʒiˈɑːmətɹi]
«n»
ru геометрия
uk геометрія
get [ɡet] «v1»
got [ɡɑːt] «v2», «v3»
«v»
ru получить
uk отримати
«v»
ru воспользоваться (транспортом)
uk скористатись (транспортом)
en get a taxi

GSL,NGSL,VOA

get along [ɡet əˈlɒːŋ]
«phr.v» syn: get on
ru ладить (с кем-то)
uk ладити (з кимось)
en I was surprised how well my new girlfriend and my sister got along.
get better [gɛt bˈɛɾɚ]
«phr.v» syn: improve; recover
ru улучшаться; выздоравливать; становиться лучше
uk покращуватись; одужувати; ставати краще
get bored [ɡɛt bˈoːɹd]
«phr.v»
ru наскучить
uk наскучити
get home [ɡɛt həʊm]
«phr»
ru возвращяться домой
uk повертатись додому
get off [get ɒf]
«phr.v» ant: get on
ru выходить; выйти; сойти (с трамвая)
uk виходити; вийти; зійти (з трамваю)
en exit transport
en Get off the bus at the next stop.
get on [get ɒn]
«phr.v» syn: get along
ru ладить (с кем-то)
uk ладити (з кимось)
en be good friends
en I don't get on well with my mother. We argue a lot.
«phr.v»
ru одевать
uk одягати
en Get your jacket on!
«phr.v» ant: get off
ru садиться в (транспорт)
uk сыдати у (транспорт)
get over [ɡet ˈəʊvər]
«phr.v»
ru перестать страдать; оправиться; выздороветь
uk перестати страждати; оправитись; одужати
en I just got over the flu.
«phr.v»
ru преодолеть
uk подолати
en I got over my fear of flying.
get up [get ʌp]
«phr.v»
ru подниматься; вставать (с кровати/после сна)
uk підійматись; вставати (з ліжка/після сну)
en get out of bed
ghost [ɡoʊst]
«n»
ru приведенье; призрак
uk примара; привид

NAWL

giant [ˈdʒaɪənt]
«n» ant: small; tiny syn: big; great; huge; large
ru громадный
uk величезний

NGSL

gift [ɡɪft]
«n» syn: present
ru подарок; презент
uk подарунок; презент; дарунок
«n»
ru дар; талант
uk дар; талант

GSL,NGSL,VOA

gift shop [ɡɪft ʃɑːp]
«n»
ru магазин сувениров/подарков
uk магазин сувенірів/подарунків
gifted [ˈɡɪftɪd]
«adj»
ru талантливый; одаренный; способный
uk талановитий; обдарований; здібний
gild [ɡɪld] «v1»
gilded [ɡɪldɪd] «v2», «v3»
gilt [ɡɪlt] «v2», «v3»
«v»
ru золотить; позолотить
uk золотити; позолотити
«v»
ru украшать
uk прикрашати
giraffe [dʒɪˈrɑːf]
«n» zoo
ru жираф
uk жираф
gird [ɡɜːrd] «v1»
girded [ɡɜːrdɪd] «v2», «v3»
girt [ɡɜːrt] «v2», «v3»
«v»
ru опоясывать(ся)
uk підперізуватися(ся)
girl [ɡɜrl]
«n» syn: boy
ru девочка
uk дівчина

GSL,NGSL,VOA

girlfriend [ˈɡɜːrlfrend]
«n» ant: boyfriend
ru девушка
uk дівчина; кохана
give [ɡɪv] «v1»
gave [ɡeɪv] «v2»
given [ɡɪvən] «v3»
«v»
ru давать; дать
uk давати; дати

GSL,NGSL,VOA

give up [ɡɪv ʌp]
«phr.v»
ru сдаться; сдаваться; махнуть рукой
uk здатися; здаватися; махнути рукою
en My maths homework was too difficult so I gave up.
«phr.v»
ru бросить (привычку); отказаться
uk кинути (звичку); відмовитися
en We all gave up smoking on January 1st.
glad [ɡlæd]
«adj» syn: pleased
ru довольный; радый
uk задоволений; веселий

GSL,NGSL

glass [ɡlɑːs]
«n»
ru стакан
uk склянка; келих
«n»
ru стекло
uk скло
«adj»
ru стеклянный
uk скляний

GSL,NGSL,VOA

glasses [ˈɡlɑːsɪz]
«n»
ru очки
uk окуляри
global [ˈɡləʊbəl]
«adj»
ru глобальный
uk глобальний

NGSL

globe [ɡləʊb]
«n»
ru земной шар
uk земна куля
«n»
ru глобус
uk глобус

AWL,BSL

glove [glʌv]
«n»
ru рукавица; перчатка
uk рукавичка

TSL

go [goʊ] «v1»
went [wɛnt] «v2»
gone [ɡɔn] «v3»
«v»
ru идти; ходить; ездить
uk іти; ходити; їздити

GSL,NGSL,VOA

go ahead [gəʊ əˈhed]
«phr.v»
ru предложение/разрешение что-либо делать
uk запрошення/дозвіл що-небудь робити
en Please go ahead and eat before the food gets cold.
go by [gəʊ baɪ]
«phr.v»
ru ехать (трамваем/поездом)
uk їхати (трамваєм/поїздом)
go on [gəʊ ɒn]
«phr.v» syn: continue
ru продолжать
uk продовжувати
en We went on talking while he was trying to find Josh.
«phr.v» syn: happen
ru происходить
uk відбуватися
en I don't know what's going on.
go out [gəʊ aʊt]
«phr.v»
ru выйти (в свет); проводить время (вне дома); пойти (на свидание/вечеринку/ресторан)
uk вийти (в світ); проводити час (не вдома); піти (на побачення/вечірку/ресторан)
en We're going out for dinner tonight.
go to bed [gəʊ tuː bɛd]
«phr»
ru ложиться спать
uk лягати спати
go to work [gəʊ tuː wɜːrk]
«phr»
ru ити/уходить на работу
uk йти/піти на роботу
goal [ɡəʊl]
«n» syn: purpose
ru задача; цель
uk задача; ціль
«n»
ru гол (футбол)
uk гол (футбол)

AWL,NGSL,VOA

goat [ɡəʊt]
«n» zoo
ru коза; козёл
uk коза; цап

GSL,NAWL

god [ɡɑːd]
«n» syn: lord
ru Бог
uk Бог

GSL,NGSL,VOA

godfather [ˈɡɑːdˌfɑːðər]
«n» ant: godmother
ru крестный отец
uk крещений батько
godmother [ˈɡɑːdˌmʌðər]
«n» ant: godfather
ru крестная мать
uk хрещена мати
gold [ɡəʊld]
«n»
ru золото
uk золото

GSL,NGSL,VOA

golf [ɡɒːlf]
«n» sport
ru гольф
uk гольф

NGSL

gong [ɡɑːŋ]
«n»
ru гонг
uk гонг
gonna [ˈɡɒnə]
«contr»
en going to
good [ɡʊd]
better [ˈbetər] «comp»
best [best] «super»
«adj» ant: bad
ru хороший
uk хороший

GSL,NGSL,VOA

good afternoon [ɡʊd ˌɑːftəˈnuːn]
«int»
ru добрый день
uk добрий день
good evening [ɡʊd ˈiːvnɪŋ]
«int»
ru добрый вечер
uk добрий вечір
good idea [ɡʊd aɪdˈiə]
«int»
ru хорошая идея (соглашаешься)
uk гарна ідея (погоджуєся)
good morning [ɡʊd mɔːrnɪŋ]
«int»
ru доброе утро
uk доброго ранку
good night [ɡʊd naɪt]
«int»
ru доброй ночи; спокойной ночи
uk доброї ночі; добраніч
goodbye [ɡʊdˈbaɪ]
good-bye [ɡʊdˈbaɪ]
«int»
ru до свидания!
uk до побачення!
goodly [ɡˈʊdlɪ]
«adj»
ru красивый; приятный
uk гарний; приємний
«adj»
ru большой; крупный
uk великий
goose [ɡuːs] «s»
geese [ɡiːs] «pl»
«n»
ru гусь; гусыня
uk гусак; гуска
gotta [ˈɡɒtə]
«contr»
en got to / got a
govern [ˈɡʌvərn]
«v»
ru править; управлять
uk правити; керувати

GSL,NGSL,VOA

government [ˈɡʌvərnmənt]
«n»
ru правительство
uk уряд
«adj»
ru правительственный
uk урядовий

NGSL,VOA

grade [ɡeɪd]
«v»
ru оценивать (знания); ставить оценку (студенту)
uk оцінювати (знання); ставити відмітку (студенту)
en to determine the grade of
«v»
ru присваивать (оценку/уровень); размещать/соритровать за рангом; ранжировать
uk присвоювати (оцінку/рівень); розташовувати/сортувати за рангом
en to assign a grade or rank to
«n»
ru класс (школы); уровень
uk клас (школи); рівень

AWL,NGSL

grain [ɡreɪn]
«n»
ru зерно; крупа
uk зерно; крупа

GSL,NGSL,VOA

grandchild [ˈgrænˌʧaɪld]
«n» hypo: granddaughter; grandson
ru внук; внучка
uk внук; внучка; онука
granddaughter [ˈgrænˌdɔːtər]
«n» ant: grandson
ru внучка
uk внучка; онука
grandfather [ˈɡrændˌfɑːðə]
grandpa [ˈɡrændpɑː]
«n» ant: grandmother; grandma; granny hyper: grandparent
ru дедушка
uk дідусь
grandmother [ˈɡrændˌmʌðər]
grandma [ˈɡrændmɑː]
granny [ˈɡrænɪ]
«n» ant: grandfather; grandad; grandpa hyper: grandparent
ru бабушка; бабуля
uk бабуся

NGSL

grandson [ˈɡrændˌsʌn]
«n» ant: granddaughter hyper: grandchild
ru внук
uk онук
grape [ɡreɪp]
«n»
ru виноградина; виноград
uk виноградина; виноград
grass [ɡrɑːs]
«n»
ru трава
uk трава

GSL,NGSL,VOA

grave [ɡreɪv]
«v»
ru могила
uk могила

GSL,BSL

gray [ɡreɪ] «Am»
grey [ɡreɪ] «Br»
«adj» color
ru серый
uk сірий

GSL,NGSL,VOA

grease [ɡɹiːs]
«n» hyper: oil
ru смалец; жир
uk смалець; жир

GSL

great [ɡreɪt]
«adj» ant: small syn: big; large; huge
ru большой; огромный (успех): крупный
uk великий; величезний (успіх)
«int»
ru превосходно
uk чудово

GSL,NGSL,VOA

greatly [ɡɹˈeɪtli]
«adv»
ru очень; весьма; значительно; чрезвычайно
uk дуже; значно
«adv»
ru благородно; величественно; возвышенно
uk благородно; велично

NGSL

greedy [ɡɹˈiːdi]
«adj»
ru жадный
uk жадібний
«adj»
ru прожорливый
uk ненажерливий
green [ɡriːn]
«adj» color
ru зеленый
uk зелений

GSL,NGSL,VOA

griddle [grɪdl] «rare»
«n»
ru сковородка с ручкой
uk сковорода з ручкою
grind [ɡraɪnd] «v1»
ground [ɡraʊnd] «v2», «v3»
«v»
ru молоть; толочь; перемалывать; растирать (в порошок)
uk молоти; товкти; перемелювати; розтирати (у порошок)

GSL,VOA

grinder [ˈɡraɪndər]
«n»
ru шлифовщик; точильщик
uk шліфувальник; точильник
groom [ɡɹuːm]
«n» ant: bride
ru жених
uk наречений
ground [graʊnd]
«n»
ru земля
uk земля
«n» syn: cause; reason
ru причина; основание
uk причина; основа

GSL,NGSL,VOA

group [ɡruːp]
«n»
ru группа
uk група

GSL,NGSL,VOA

grout [ɡɹˈaʊt]
«v»
ru заливать раствором (строительство)
uk заливати розчином (будівництво)
«n»
ru раствор (строительный)
uk розчин (будівельний)
grow [ɡrəʊ] «v1»
grew [ɡruː] «v2»
grown [ɡrəʊn] «v3»
«v»
ru расти; выращивать
uk рости; вирощувати

GSL,NGSL,VOA

grow up [ɡrəʊ ʌp]
«phr.v»
ru выростать; взрослеть; становится взрослым
uk виростати; дорослішати; ставати дорослим
en When Jack grows up he wants to be a fireman.
guard [ɡaːrd]
«n»
ru охранник
uk охоронець

GSL,NGSL,VOA

guess [ɡɛs]
«v»
ru отгадывать; догдываться
uk відгадувати; здогадуватись; гадати
«v»
ru предполагать
uk припускати
«n»
ru гипотеза; предположение; догадка
uk гіпотеза; припущення; здогадка

GSL,NGSL

guest [ɡɛst]
«n»
ru гость; постоялец (отеля)
uk гість

GSL,NGSL

guide [ɡaɪd]
«v»
ru вести; направлять
uk вести; направляти
«n»
ru гид; проводник; экскурсовод
uk гід; провідник; екскурсовод
«n»
ru руководство; справочник
uk довідник

GSL,NGSL,VOA

guided tour [ɡaɪdɪt tʊr]
«n»
en a trip around a city/etc with someone who tells about it
ru экскурсия (с гидом)
uk екскурсія (з гідом)
guitar [gɪˈtɑːr]
«n» music
ru гитара
uk гітара

NGSL

gum [ɡʌm]
«n»
ru десна
uk ясна
«n» syn: bubble gum
ru жевачка; жевательная резинка
uk жуйка; жувальна гумка

TSL

gun [ɡʌn]
«n»
ru оружие
uk зброя

GSL,NGSL,VOA

guy [ɡaɪ]
«n»
ru парень
uk хлопець

NGSL

gym [dʒɪm]
«n»
ru спортзал
uk спортзал

TSL

gymnast [dʒˈɪmnæst]
«n»
ru гимнаст
uk гімнаст
gymnastics [dʒɪmˈnæstɪks]
«n» sport
ru гимнастика
uk гімнастика
habitat [hˈæbɪtˌæt]
«n»
ru ареал; место распространения; среда обитания; естественная среда
uk ареал; місце поширення; середовище перебування; природне середовище

NAWL

hadn't [ˈhædnt]
«contr»
en had not
hair [hɛr]
«n»
ru волосы
uk волосся

GSL,NGSL,VOA

haircut [ˈherkʌt]
«n»
ru стрижка
uk стрижка
hairdresser [hˈɛɹdɹɛsɚ]
«n»
ru парикмахер
uk перукар
half [hæf] «s»
halves [hævz] «pl»
«pron»
ru половина
uk половина

GSL,NGSL,VOA

half an hour [hæf ən aʊr]
«n»
ru полчаса
uk півгодини
hall [hɔːl]
«n» syn: corridor hyper: room
ru коридор
uk коридор
«n» hyper: building
ru зал; холл; помещение
uk зал; хол; приміщення
en City hall. Music hall.

GSL,NGSL

halvah [ˈhælvɑː]
halva [ˈhælvɑː]
«n»
ru халва
uk халва
ham [hæm]
«n» syn: thigh; haunch
ru бедро; ляжка
uk стегно; зад
«n» syn: gammon
ru ветчина; окорок
uk шинка; окорок; окіст
«n»
ru радиолюбитель
uk радіолюбитель
hamburger [ˈhæmbɜːɡər]
«n» syn: burger
ru гамбургер
uk гамбургер

TSL

hammer [hˈæmɚ]
«n»
ru молоток
uk молоток

GSL

hamster [hˈæmstɚ]
«n»
ru хомяк
uk хом'як
hamstring [ˈhæmˌstrɪŋ] «rare», «v1»
hamstrung [ˈhæmˌstrʌŋ] «v2», «v3»
«v»
ru подрезать крылья
uk підрізати крила
hand [hænd]
«n»
ru рука; кисть
uk рука; кисть

GSL,NGSL

handbag [ˈhændbæɡ]
«n»
ru маленькая сумка
uk маленька сумка
handkerchief [ˈhæŋkərʧɪf]
«n»
ru носовой платок
uk хусточка

GSL

handsome [ˈhænsəm]
«adj» ant: ugly syn: pretty
ru красивый (только о мужчинах)
uk гарний (тільки про чоловіків)
hang [hæŋ] «v1»
hanged [hæŋd] «v2», «v3»
hung [hʌŋ] «v2», «v3»
«v»
ru висеть; повесить
uk висіти; вішати

GSL,NGSL,VOA

hang on [hæŋ ɒn]
«phr.v»
ru подождать (недолго)
uk почекати (недовго)
en Hang on while I grab my coat and shoes!
hang out [hæŋ aʊt]
«phr.v»
ru проводить время; тусоваться
uk проводити час; тусити
en Instead of going to the party we are going to hang out at my place.
hanger [hˈæŋər]
«n»
ru вешалка (для одежды); плечики
uk вішалка (для одягу); плечики
happen [ˈhæpən]
«v» syn: befall
ru случаться; происходить
uk статися; траплятися; відбуватись

GSL,NGSL,VOA

happy [ˈhæpɪ]
«adj» feeling ant: unhappy
ru счасливый
uk щасливий

GSL,NGSL,VOA

harbor [ˈhɑːrbər] «Am»
harbour [ˈhɑːrbə] «Br»
«n»
ru гавань; порт
uk гавань; порт

GSL,NGSL

hard [hɑːrd]
harder [ˈhɑːrdər] «comp»
hardest [ˈhɑːrdəst] «super»
«adv»
ru тяжело; трудно
uk тяжко
«adj» ant: easy; light; weak syn: difficult; strong; heavy
ru тяжелый (вес/задача); трудный
uk важкий (вага/задача)
«adj» syn: soft
ru твердый
uk твердий

GSL,NGSL,VOA

hare [her]
«n» zoo
ru заяц
uk заець
harmony [hˈɑːrməni]
«n»
ru гармония; согласие (между частями)
uk гармонія; погодженість (між частками)
harvest [ˈhɑːrvɪst]
«v»
ru собирать урожай; жать
uk збирати врожай; жати
«n»
ru урожай
uk врожай

GSL,NAWL,VOA,BSL

hasn't [ˈhæzənt]
«contr»
en has not
hat [hæt]
«n» clothes
ru шапка
uk шапка; капелюх

GSL,NGSL,VOA

hatch [hæʧ]
«v»
ru вылупляться (из яйца)
uk вилуплятись (з яйця)
«v»
ru высиживать (яйца)
uk висиджувати (яйця)
hate [heɪt]
«v» ant: love
ru ненавидеть
uk ненавидіти
«n» ant: love
ru ненависть
uk ненависть

GSL,NGSL,VOA

have [hæv] «v1»
has [hæz] «v1»
had [hæd] «v2», «v3»
«v»
ru иметь; обладать
uk мати; володіти

GSL,NGSL,VOA

have a break [hæv ə bɹeɪk]
«v» syn: rest; take a break
ru брать перерыв; отдыхать
uk брати перерву; відпочивати
have a good day [hæv ə ɡʊd deɪ]
«phr» syn: have a good time
ru хорошего дня; всего доброго
uk гаронго дня; на все добре
have a lot in common with [hæv ə lɒt ɪn ˈkɑːmən wɪð]
«phr.v»
ru иметь много общего c
uk мати багато спільного c
have a nice day [hæv ə naɪs deɪ]
«phr»
ru всего хорошего
uk всього найкращого
have a talent for [hæv ə ˈtælənt]
«phr.v» syn: have an aptitude for
ru иметь способности/талант к
uk мати здібності/талант до
have access to [hæv ˈækses tuː]
«phr.v»
ru иметь доступ к
uk мати доступ до
have an aptitude for [hæv ən ˈæptɪtjuːd fə]
«phr.v» syn: have a talent for
ru иметь способности к
uk мати здібності до
have breakfast [hæv ˈbrekfəst]
«phr.v»
ru завтракать
uk снідати
have dinner [hæv dˈɪnɚ]
«v»
ru ужинать
uk вечеряти
have lunch [hæv lʌnʧ]
«phr»
ru обедать
uk обідати
have to [hæv tuː]
«v» syn: must
ru должен
uk повинен
haven't [ˈhævənt]
«contr»
en have not
he [hiː]
«pron» ant: she
ru он
uk він

GSL,NGSL,VOA

he'd [hid]
«contr»
en he had / he would
he'll [hil]
«contr»
en he shall / he will
he's [hiz]
«contr»
en he has / he is
head [hed]
«v»
ru возглавлять; руководить
uk очолювати; керувати
«n»
ru голова
uk голова
«adj»
ru главный (офис)
uk головний (офіс)

GSL,NGSL,VOA

headdress [hˈɛddɹɛs]
«n»
ru головной убор
uk головний убір

GSL

headscarf [ˈhedskɑːrf]
«n»
ru платок на голову; шаль
uk платок на голову
health [helθ]
«n»
ru здоровъе
uk здоров'я

GSL,NGSL,VOA

healthy [ˈhelθi]
«adj»
ru здоровый
uk здоровий

NGSL

hear [hɪr] «v1»
heard [hɜːrd] «v2», «v3»
«v»
ru слышать
uk чути

GSL,NGSL,VOA

heart [hɑːrt]
«n»
ru сердце
uk серце

GSL,NGSL,VOA

heat [hiːt]
«n»
ru тепло
uk тепло

GSL,NGSL,VOA

heave [hiːv] «v1»
heaved [hiːvd] «v2», «v3»
hove [həʊv] «v2», «v3»
«v»
ru подымать; поднимать
uk підіймати; піднімати
heavy [hˈɛvi]
«adj» ant: easy; light
ru тяжелый
uk важкий

GSL,NGSL,VOA

height [haɪt]
«n»
ru высота
uk висота

GSL,NGSL

helicopter [ˈhelɪkɒptər]
«n»
ru вертолет
uk гелікоптер

VOA,BSL

hello [helˈəʊ]
«int»
ru привет!
uk привіт!

GSL,NGSL

helmet [hˈɛlmɪt]
«n»
ru шлем; каска
uk шолом; каска

TSL

help [help]
«v»
ru помогать
uk допомагати
«n»
ru помощь
uk допомога

GSL,NGSL,VOA

helpful [ˈhelpful]
«adj» syn: useful; valuable
ru полезный
uk корисний

NGSL

hence [hens]
«adv»
ru потому; поэтому
uk тому

AWL,NGSL

her [hɜr]
«pron» ant: his
ru ее
uk її
«pron» ant: him
ru ей
uk їй
here [hɪr]
«adv» ant: there
ru здесь; тут
uk тут
«adv» ant: there
ru сюда
uk сюди

GSL,NGSL,VOA

here you are [hɪr juː ɑːr]
«phr»
ru вот (когда даешь)
uk ось (коли даєш)
here's [hɪɹz]
«contr»
en here is
heritage [ˈherɪtɪdʒ]
«n»
ru наследство; наследие; традиция
uk спадок; спадщина; традиція
hers [hɜːz]
«pron» ant: his
ru ее
uk її
hew [hjuː] «rare», «v1»
hewed [hjuːd] «v2»
hewn [hjuːn] «v3»
«v»
ru рубить
uk рубити
hey [heɪ]
«int»
ru эй!
uk ей!
hi [haɪ]
«int»
ru привет!
uk привіт!

NGSL

hide [haɪd] «v1»
hid [hɪd] «v2»
hidden [hɪdn] «v3»
«v»
ru прятать(ся)
uk ховати(ся)

GSL,NGSL,VOA

high [haɪ]
«adj» ant: low
ru высокий
uk високий

GSL,NGSL,VOA

hill [hɪl]
«n»
ru холм
uk пагорб

GSL,NGSL,VOA

him [hɪm]
«pron» ant: her
ru ему
uk йому
hippo [hˈɪpoʊ]
«n» syn: hippopotamus
ru гипопотам
uk гіпопотам
hippopotamus [hˌɪpəpˈɑːɾəməs]
«n» syn: hippo
ru гипопотам
uk гіпопотам
hire [haɪɚ]
«v»
ru нанимать
uk наймати

GSL,NGSL

his [hɪz]
«pron» ant: her
ru его
uk його
historical [hɪstˈɒrɪkəl]
«adj»
ru исторический
uk історичний

NGSL

history [ˈhɪstərɪ]
«n»
ru история
uk історія

GSL,NGSL,VOA

hit [hɪt] «v1», «v2», «v3»
«v»
ru ударить(ся)
uk вдарити(ся)
«n»
ru удар; толчек
uk удар; повштовх

GSL,NGSL,VOA

hob [hɑːb]
«n»
en a surface on top of a cooker
ru конфорка
uk конфорка
hockey [ˈhɒki]
«n» sport
ru хокей
uk хокей
hog [hɑːɡ]
«n» syn: pig
ru свинья; боров
uk свиня; кабан
hold [həʊld] «v1»
held [held] «v2», «v3»
«v»
ru держать
uk примати

GSL,NGSL,VOA

hole [hoʊl]
«n»
ru дыра; отверствие; дырка
uk діра; отвір

GSL,NGSL,VOA

holiday [hˈɑːlɪdˌeɪ]
«n» job
ru день отдыха; нерабочий день; праздник
uk день відпочинку; неробочий день; свято
«n» job syn: vacation
ru отпуск; каникулы
uk відпустка; канікули

GSL,NGSL,VOA

hollow [hˈɑːloʊ]
«adj» syn: empty
ru пустой; полый
uk пустий; порожній

GSL

home [həʊm]
«n»
ru дом; жилище
uk дім; житло

GSL,NGSL,VOA

homework [ˈhəʊmwɜːrk]
«n»
ru домашне работа/задание
uk домашне робота/завдання

GSL,NAWL,TSL

honey [ˈhʌni]
«n»
ru мёд
uk мед
«n»
ru любимый/любимая; дорогой/дорогая
uk коханий/кохана
honor [ˈɑːnər]
«n»
ru честь
uk честь

GSL,NGSL,VOA

hood [hʊd]
«n»
ru капюшон
uk капюшон
hooded jacket [hˈʊdɪd dʒˈækɪt]
«n»
en a jacket with hood
ru куртка с капюшоном
uk куртка з капюшоном
hoodie [ˈhʊdi]
«n»
en hooded jacket/top
ru одежда с капюшоном
uk одяг з капюшоном
hook [hʊk]
«v»
ru зацеплять(ся); прицеплять(ся)
uk зачепляти(ся); причепляти(ся)
«v»
ru подцепить; (с)поймать (на крючек/удочку)
uk підчепити; (с)піймати (на гак)
«n»
ru крюк; крючек
uk крюк; гак; гачок

GSL,NGSL

hope [həʊp]
«v»
ru надеяться
uk сподіватись
«n»
ru надежда
uk надія

GSL,NGSL,VOA

hopeful [ˈhəʊpfəl]
«adj» ant: hopeless
ru подающий надежды
uk маючий надію
hopeless [ˈhəʊpləs]
«adj» ant: hopeful
ru безнадёжный; безвыходный
uk безнадійний; безвихідний
horn [hɔːɹn]
«n» hypo: antler
ru рог
uk ріг
horse [hɔːrs]
«n»
ru конь; лошадь
uk кінь

GSL,NGSL,VOA

hospital [ˈhɒspɪtl]
«n»
ru больница
uk лікарня

GSL,NGSL,VOA

hot [hɑːt]
«adj» ant: cold see: warm
ru горячий; жаркий
uk гарячий; спекотний

GSL,NGSL,VOA

hot dog [hɒt dɒɡ]
«n»
ru хот-дог
uk хот-дог
hotel [həʊˈtel]
«n» see: motel
ru гостиница; отель
uk готель

GSL,NGSL,VOA

hour [aʊr]
«n»
ru час
uk година

GSL,NGSL,VOA

house [haʊs]
«n»
ru дом
uk дім

GSL,NGSL,VOA

housewife [ˈhaʊswaɪf]
«n»
ru домохазяйка; хозяйка; домашняя хозяйка
uk домогосподарка; хазяйка; домашня/хатня господарка
hover [ˈhʌvər]
«v»
ru парить; нависать
uk ширяти; нависати
how [haʊ]
«pron»
ru как
uk як

GSL,NGSL,VOA

how about [haʊ ɐbˈaʊt]
«phr» syn: what about
ru как насчёт; что ты думаешь
uk що ти думаєш
how are you [haʊ ɑːr juː]
«phr»
ru как ты?; как дела?; как поживаешь?
uk як ти?; як справи?
en - How are you? - Fine, thanks!
how many [haʊ ˈmenɪ]
«phr»
ru как много?
uk як багато?
how much [haʊ mʌʧ]
«phr»
ru сколько стоит? как дорого?
uk скільки коштує? яка вартість?
how's [hˈaʊz]
«contr»
en how is
however [haʊˈɛvɚ]
«adv»
ru какой бы ни (был); как бы ни (старался)
uk який би не (був); хоч як би (намагався)
«conj» syn: but; nevertheless
ru однако; тем неменее; несмотря на то/это; впрочем
uk однак; проте; не зважаючи; але

GSL,NGSL,VOA

howler [hˈaʊlɚ]
«n»
ru ревун
uk ревун
en Howler monkey have a loud howling cry.
hug [hʌɡ]
«v»
ru обнимать; сжимать в объятиях
uk обіймати; стиснути в обіймах
huge [hjuːdʒ]
«adj» ant: little; small; tiny syn: big; enormous; great; large
ru большой; громадный; гигантский; огромный
uk великий; величезний; велетенський

NGSL,VOA

human [hjuːmən]
«n» syn: person
ru человек
uk людина
«adj»
ru человеческий
uk людський

GSL,NGSL,VOA

humidity [hjuːmˈɪdɪɾi]
«n»
ru влажность
uk вологість

TSL

humor [hjˈuːmɚ]
«n»
ru юмор
uk гумор

NGSL,VOA

hundred [hˈʌndrɪd]
«num»
ru сто
uk сто
hundredth [ˈhʌndrɪdθ]
«num»
ru сотый
uk сотий
hungry [hˈʌŋɡri]
«adj» feeling see: thirsty
ru голодый
uk голодний

BSL,TSL

hunt [hʌnt]
«v»
ru охотиться; ловить
uk полювати; ловити

GSL,NGSL,VOA

hunter [ˈhʌntər]
«n»
ru охотник
uk мисливець
hurt [hɜːrt] «v1», «v2», «v3»
«v»
ru причинить боль; травмировать; ранить (телесно/морально); ушибить
uk спричиняти біль; травмувати; ранити (тілесно/морально); забити
«v»
ru болеть
uk боліти

GSL,NGSL,VOA

husband [hˈʌsbənd]
«n» ant: wife
ru муж
uk чоловік

GSL,NGSL,VOA

hut [hʌt]
«n» syn: shack
ru лачуга; хибара; хижина; шалаш; барак
uk хатина; халупа; хижка; халабуда; барак; хата

GSL

hypernym [ˈhaɪpərˌnɪm]
hyper «abbr»
«n» ant: hyponym
ru гипероним
uk гіперонім
en a word that is more generic than a given word
en 'Animal' is hypernym for 'dog'.
hyponym [ˈhaɪpəˌnɪm]
hypo «abbr»
«n» ant: hypernym
ru гипоним
uk гіпонім
en a word that is more specific than a given word
en 'Dog' is hyponym for 'animal'.
i.e.
«abbr»
en that is; in other words
la id est
ice [aɪs]
«n»
ru лёд
uk лід; крига

GSL,NGSL,VOA

ice cream [aɪs kriːm]
«n»
ru мороженое
uk морозиво

TSL

ice skate [aɪs skeɪt]
«n»
ru коньки
uk ковзани
icicle [ˈaɪsɪkəl]
«n»
ru сосулька
uk бурулька
idea [aɪdˈɪə]
«n» syn: concept
ru идея
uk ідея

GSL,NGSL,VOA

identity [aɪˈdentɪti]
«n»
ru личность; особа
uk індивідуальність; особа

NGSL

if [ɪf]
«conj»
ru если; когда
uk якщо; коли

GSL,NGSL,VOA

ill [ɪl]
«n»
ru вред; зло
uk шкода; зло
«adj» feeling ant: well syn: sick
ru больной
uk хворий

GSL,NGSL

illness [ˈɪlnəs]
«n» syn: disease; sickness
ru болезнь; заболевание
uk хвороба; захворювання

NGSL

image [ˈɪmɪdʒ]
«n»
ru изображение
uk зображення

AWL,NGSL,VOA

imaginary [ɪˈmædʒɪneri]
«adj»
ru воображаемый
uk уявний

GSL

immigrant [ˈɪmɪɡrənt]
«n»
ru иммигрант
uk імігрант

NGSL,VOA

impact [ɪmpˈækt]
«v»
ru влиять; воздействовать
uk впливати

AWL,NAWL,BSL,TSL

impact [ˈɪmpækt]
«n» syn: influence; effect
ru влияние; воздействие
uk вплив; дія

AWL,NAWL,BSL,TSL

imperfect [ɪmˈpɜːrfɪkt]
«adj» ant: perfect
ru несовершенный; с изьяном
uk недосконалий; з вадою
implementation [ˌɪmpləmənˈteɪʃən]
«n»
ru реализация (идеи/плана)
uk реалізація (ідеї/плану)

NGSL

imply [ɪmplˈaɪ]
«v»
ru подразумевать; предполагать (следствие)
uk мати на думці; припускати (наслідок)

AWL,NGSL

import [ˈɪmpɔːrt]
«v» ant: export
ru импортировать
uk імпортувати
«n» ant: export
ru импорт
uk імпорт

NGSL,VOA

importance [ɪmˈpɔːrtəns]
«n»
ru важность; значение
uk важливість; значення

GSL,NGSL

important [ɪmˈpɔːrtənt]
«adv»
ru важно
uk важливо
«adj»
ru важний
uk важливий

GSL,NGSL,VOA

impossible [ɪmˈpɒsɪbəl]
«adj» ant: possible
ru невозможно
uk неможливо

GSL,NGSL

impression [ɪmˈpreʃən]
«n»
ru впечатление
uk враження

NGSL

impressive [ɪmpɹˈɛsɪv]
«adj»
ru впечатляющий
uk вражаючий

NGSL

improve [ɪmˈpruːv]
«v»
ru улучшать
uk покращити

GSL,NGSL,VOA

improvement [ɪmpɹˈuːvmənt]
«n»
ru улучшение
uk покращення; поліпшення

NGSL

in [ɪn]
«prep» ant: out syn: inside
ru в
uk у; в

GSL,NGSL,VOA

in addition [ɪn əˈdɪʃən]
«adv» syn: furthermore
ru в дополнение; к тому же; кроме того
uk в/у/на додачу; до того ж; крім того
in addition to [ɪn əˈdɪʃən tuː]
«phr»
ru в дополнение к
uk на додачу до
in conclusion [ɪn kənklˈuːʒən]
«adv» syn: finally
ru в заключение; напоследок
uk на закінчення; наприкінці
in fact [ɪn fækt]
«adv»
ru на самом деле; фактически; в действительности; по сути
uk насправді; фактично
in front of [ɪn frɒnt əv]
«prep» ant: behind
ru спереди; впереди
uk спереду; попереду
in general [ɪn ˈɡenərəl]
«phr»
ru в общем
uk загалом; взагалі
in order to [ɪn ɔːdər tuː]
«conj»
ru для того чтобы
uk для того щоб
in short [ɪn ʃɔːrt]
«phr» syn: briefly; shortly
ru вкратце; короче говоря; коротко
uk стисло; стисло кажучи
in spite of [ɪn spaɪt əv]
«prep» syn: despite
ru не смотря на; впопреки
uk не дивлячись на; всупереч
in the neighborhood [ɪnðə nˈeɪbɚhˌʊd]
«phr»
ru по соседству; поблизости
uk по сусідству; поблизу
in view of [ɪn vjˈuː ʌv]
«phr»
ru ввиду; принимая во внимание
uk з огляду на; зважаючи на
inch [ɪnʧ]
«n»
ru дюйм
uk дюйм
en 2.54 cm

GSL,NGSL

incite [ɪnsˈaɪt]
«v»
ru подстрекать; подбивать; провоцировать
uk підбурювати; підбивати; провокувати
«v»
ru побуждать; стимулировать
uk спонукати; стимулювати

VOA

include [ɪnˈkluːd]
«v» syn: contain
ru включать; содержать; охватывать
uk включати; містити; охоплювати

GSL,NGSL,VOA

inclusion [ɪnˈkluːʒən]
«n»
ru включение; присоединение
uk включення; приєднання

NAWL,BSL

incorrect [ˌɪnkəˈrekt]
«adj» ant: correct
ru неправильный
uk невірний

BSL

increase [ɪnˈkriːs]
«v» syn: decrease
ru увеличить; повысить
uk збільшити; пітвищити

GSL,NGSL,VOA

indeed [ɪnˈdiːd]
«adv»
ru в самом деле; действительно
uk справді; дійсно; насправді
«adv»
ru конечно; несомненно
uk звичайно; безумовно

GSL,NGSL

independent [ˌɪndəˈpendənt]
«adj»
ru независимый; самостоятельный
uk незалежний; самостійний

NGSL,VOA

individual [ˌɪndɪˈvɪdʒuəl]
«n» syn: human; person
ru особа; индивид
uk особа; індивід; особистість

AWL,NGSL,VOA

indoors [ɪndˈoːɹz]
«adv» ant: outdoors
ru в помещении
uk у приміщенні
industry [ˈɪndəstri]
«n»
ru промышленость; индустрия
uk промисловість; індустрія

GSL,NGSL,VOA

ineffective [ˌɪnɪˈfektɪv]
«adj» ant: effective; efficient syn: inefficient
ru неэфективный
uk неефективний

BSL

inefficient [ˌɪnɪˈfɪʃənt]
«adj» ant: effective; efficient syn: ineffective
ru неэфективный
uk неефективний

BSL,TSL

infinitive [ɪnˈfɪnɪtɪv]
v1 «abbr»
«n»
ru инфинитив
uk інфінітив
influence [ˈɪnfluəns]
«v» hyper: affect; impact
ru влиять; оказывать влияние; воздействовать
uk впливати; вплинути
«n» hyper: effect
ru влияние; действие; воздействие
uk вплив; дія

GSL,NGSL,VOA

influenza [ˌɪnfluˈenzə]
«n» syn: flu
ru грипп
uk грип
inform [ɪnˈfɔːrm]
«v»
ru информировать; извещать
uk інформувати; повідомляти

GSL,NGSL,VOA

informal [ɪnfˈɔːɹməl]
«adj» ant: formal
ru неофициальный
uk неофіційний

NAWL,BSL,TSL

information [ˌɪnfərˈmeɪʃən]
«n»
ru информация
uk інформація

NGSL,VOA

inlay [ˈɪnleɪ] «rare», «v1»
inlaid [ˌɪnˈleɪd] «v2», «v3»
«v»
ru выкладывать; выстилать (узорами); инкрустировать
uk викладати; вистилати (узорами); покривати інкрустацією
input [ˈɪnpʊt] «v1», «v2», «v3»
inputted [ˈɪnpʊtɪd] «v2», «v3»
«v»
ru ввод (информации)
uk введеня (інформації)

AWL,NGSL

inquire [ɪnkwˈaɪɚ]
«v»
ru разузнавать; выяснять; расследовать
uk дізнаватися; з'ясовувати; розслідувати

GSL,TSL

inquiry [ɪnˈkwaɪri]
«n»
ru расспрашивание
uk розпитування
«n»
ru запрос; вопрос
uk запит; питання

GSL,NGSL

insane [ɪnsˈeɪn]
«n»
en mentally sick
ru душевнобольной; ненормальный; сумасшедший; безумный
uk божевільний; ненормальний; психічно хворий

VOA

insect [ˈɪnsekt]
«n»
ru насекомое
uk комаха

GSL,NAWL,VOA

inset [ɪnset] «v1», «v2», «v3»
«v»
ru вставлять; вкладывать
uk вставляти; вкладати
«n»
ru вкладка; вклейка; врезка
uk вкладка; вклейка; врізання
en a small picture/map inside larger one
inside [ɪnˈsaɪd]
«adv» ant: outside
ru внутрь
uk всередину
«prep» ant: outside syn: in; within
ru в; внутри
uk в; усередині; всередині

GSL,NGSL

insist [ɪnsˈɪst]
«v»
ru настаивать
uk наполягати

NGSL

instance [ˈɪnstəns]
«v»
ru приводить пример
uk наводити приклад
«n»
ru пример; экземпляр
uk приклад; зразок

AWL,NGSL

instead [ɪnˈsted]
«adv»
ru вместо
uk замість

GSL,NGSL,VOA

instead of [ɪnstˈɛd ʌv]
«prep»
ru вместо; взамен
uk замість
institute [ˈɪnstɪtjuːt]
«n»
ru институт
uk інститут

AWL,BSL,TSL

instrument [ˈɪnstrʊmənt]
«n»
ru инструмент (рабочий/музыкальный)
uk інструмент (робочий/музикальний)

GSL,NGSL,VOA

insufficient [ˌɪnsəˈfɪʃənt]
«adj»
ru недостаточный
uk недостатній

BSL,TSL

insurance [ɪnˈʃʊrəns]
«n»
ru страховка
uk страховка

GSL,NGSL

integral [ˈɪntɪɡrəl]
«adj»
ru неотемлемая (часть)
uk невід'ємна (частина)

AWL,NAWL,BSL,TSL

intelligent [ɪnˈtelɪdʒənt]
«adj» see: clever; smart
ru разумный; интелектуальный; смышлёный; умный; знающий; сообразительный
uk разумний; інтелектуальний; кмітливий; тямущий; обізнаний

VOA,BSL

interest [ˈɪntrəst]
«n»
ru выгода; интерес; доля
uk вигода; користь; частка

GSL,NGSL,VOA

interested [ˈɪntrəstɪd]
«n» feeling
ru заинтересованный
uk зацікавлкний
interesting [ˈɪntrɪstɪŋ]
«adj» ant: boring
ru интересный
uk цікавий
interjection [ˌɪntərˈdʒekʃən]
int «abbr»
«n»
ru междометие
uk вигук
international [ˌɪntərˈnæʃənəl]
«n»
ru международный
uk міжнародний

GSL,NGSL,VOA

internet cafe [ˈɪntərnet kæˈfeɪ]
«n»
ru интернет-кафе
uk інтернет-кафе
interrupt [ˈɪntɚɹˌʌpt]
«v»
ru прерывать
uk преривати
«v»
ru перебивать; обрывать; вмешиваться (в разговор)
uk перебивати; перепиняти; втручатися (в розмову)
«n»
ru перерыв; временная остановка
uk перерва; тимчасова зупинка
«n»
ru прерывание
uk переривання

GSL,NAWL,TSL

interview [ˈɪntərvjuː]
«n» job
ru интервью; собеседование
uk інтерв'ю; співбесіда

NGSL

interviewee [ˌɪntərvjuˈiː]
«n» job
ru интервьюируемый; тот, у кого берут интервью
uk той, у кого беруть інтервью
interviewer [ˈɪntərvjuːər]
«n»
ru интервьюер; берущий интервью
uk той, хто бере інтерв'ю; той, хто проводить співбесіду

NAWL

interweave [ˌɪntərˈwiːv] «rare», «v1»
interwove [ˌɪntərˈwəʊv] «v2»
interwoven [ˌɪntərˈwəʊvən] «v3»
«v»
ru сплетать; переплетать
uk сплітати; переплітати
into [ˈɪntuː]
«prep»
ru в; внутрь
uk в; у

GSL,NGSL

introduce [ˌɪntrəˈdjuːs]
«v»
ru вводить; внедрять
uk вводити; впроваджувати
«v»
ru знакомить; представлять
uk знайомити; представляти

GSL,NGSL

introduction [ˌɪntrəˈdʌkʃən]
«n»
ru вступление; предисловие
uk вступ; передмова

GSL,NGSL

investigate [ɪnˈvestɪɡeɪt]
«v»
ru расследовать
uk розслідувати
«v»
ru изучать; исследовать
uk вивчати; досліджувати

AWL,NGSL,VOA

investigation [ɪnˌvestɪˈɡeɪʃən]
«n»
ru расследование; следствие; исследование
uk розслідування; слідство; дослідження

NGSL

investment [ɪnˈvestmənt]
«n»
ru инвестиция
uk інвестиція

NGSL

invisible [ɪnˈvɪzəbəl]
«adj» ant: visible
ru невидимый
uk невидимий
invite [ɪnvˈaɪt]
«v»
en to ask someone to take part in or join an event, organization or gathering
ru приглашать; звать
uk запрошувати; кликати
«v»
ru приветствовать (инициативу)
uk вітати (ініціативу)

GSL,NGSL,VOA

invite [ˈɪnvaɪt]
«n»
ru приглашение
uk запрошення

GSL,NGSL,VOA

invoke [ɪnˈvəʊk]
«v»
ru вызывать (свидетелей/функцию/духов)
uk викликати (свідків/функцію/духів)

AWL

iron [ˈaɪən]
«n»
ru метал; железо
uk метал; залізо
«n»
ru утюг
uk праска
«adj»
ru металический; железный
uk металевий; залізний

GSL,NGSL,VOA

irresponsible [ˌɪrɪˈspɒnsɪbəl]
«adj» ant: responsible
ru безответственный
uk безвідповідальний
irritate [ˈɪrɪteɪt]
«v» syn: annoy; bother
ru раздражать; сердить; злить
uk дратувати; сердити
«v» syn: annoy
ru надоедать; досаждать
uk надоїдати; досаджати

TSL

island [ˈaɪlənd]
«n»
ru остров
uk острів

GSL,NGSL,VOA

isn't [ˈɪzənt]
«contr»
en is not
issue [ˈɪʃuː]
«n»
ru проблема; вопрос
uk проблема; питання
«n»
ru выпуск/номер журнала
uk видання/номер журналу

AWL,NGSL,VOA

it [ɪt]
«pron»
ru оно
uk воно

GSL,NGSL,VOA

it drives me crazy [it draɪvz miː cɹeɪzi]
«phr»
ru это выводит меня из себя
uk це мене дратує
it'll [ˈɪtl]
«contr»
en it will
it's [ɪts]
«contr»
en it has / it is
it's OK [ɪts oʊkˈeɪ]
«phr» syn: all right
ru все в порядке
uk все гаразд
it's all right [ɪts ɔːl ɹaɪt]
«phr» syn: all right; it's OK
ru все в порядке
uk все гаразд
itinerary [aɪtˈɪnəreri]
«n»
en a plan of a journey, including the route and the places that you visit
ru маршрут; путь; план маршрута
uk маршрут; шлях; план маршруту

TSL

its [ɪts]
«pron»
ru его/её
uk його/її
jacket [dʒˈækɪt]
«n» clothes
ru пиджак; куртка; жилет
uk піджак; куртка; жакет

NGSL

jar [dʒaːr]
«n»
ru банка (стеклянная); кувшин
uk банка (скляна); глечик
jaw [jɔː]
«n»
ru челюсть
uk щелепа

GSL

jazz [dʒæz]
«n» music
ru джаз
uk джаз

NAWL,TSL

jealous [dʒˈɛləs]
«adj» syn: envious
ru ревнивый; завидующий; ревнующий; завистливый
uk ревнивий; заздрісний

GSL

jeans [dʒiːnz]
«n» clothes
ru джинсы
uk джинси

TSL

jeep [dʒiːp]
«n»
ru джип
uk джип
jerk [dʒɜːk]
«v»
ru вялить (мясо)
uk в'ялити (м'ясо)
«n»
ru вяленое мясо
uk в'ялене м'ясо
«n»
ru тупица; ничтожество
uk тупиця; нікчема
jet [dʒet]
«n»
ru реактивный самолет
uk реактивний літак

BSL,TSL

jewelry [ˈdʒuːəlri] «Am»
jewellery [ˈdʒuːəlri] «Br»
«n»
ru драгоценности; ювелирные изделия
uk коштовності; ювелірні вироби

TSL

job [dʒɑːb]
«n»
ru работа
uk робота

AWL,NGSL,VOA

joke [dʒəʊk]
«v»
ru шутить; острить
uk жартувати; кепкувати
«n»
ru шутка; острота
uk жарт

GSL,NGSL,VOA

jot [dʒɑːt]
«v»
ru бегло/кратко записать/набросать; сделать заметку
uk стисло записати; зробити замітку
journalist [ ˈdʒɜːrnəlɪst]
«n»
ru журналист
uk журналіст

NGSL

journey [ˈdʒɜːrni]
«n» hyper: travel hypo: trip
ru поездка; путешествие
uk поїздка; подорож

GSL,NGSL

joy [dʒɔɪ]
«v»
ru радовать; веселить
uk радувати; веселити
«v»
ru радоваться; веселиться; наслаждаться
uk радіти; звеселятися; насолоджуватись
«n» ant: sorrow
ru радость; веселье; удовольствие; утеха
uk радість; веселощі; задоволення; утіха

GSL,NGSL

judge [dʒʌdʒ]
«v» syn: try
ru судить; выносить приговор
uk судити; виносити вирок
«n»
ru судья
uk суддя

GSL,NGSL,VOA

jug [dʒʌɡ]
«n»
ru кувшин
uk глечик
juice [dʒuːs]
«n»
ru сок
uk сік

GSL,TSL

jumble [dʒˈʌmbəl]
«v»
ru смешивать в кучу
uk змішувати в кучу
jump [dʒʌmp]
«v» syn: leap
ru прыгать
uk стрибати
«n» syn: leap
ru прыжок
uk стрибок

GSL,NGSL,VOA

jumping [ˈdʒʌmpɪŋ]
«n» sport
ru прыжки
uk стрибки
jungle [dʒˈʌŋɡəl]
«n»
ru джунгли
uk джунгли
junk food [dʒʌŋk fuːd]
«n»
en an unhealthy food
ru нездоровая пища
uk нездорова їжа
just [jʌst]
«adv»
ru как раз; только что
uk щойно; тільки що; тільки но
«adv»
ru просто
uk просто
«adv»
ru точно
uk саме
«adj» ant: unfair syn: fair
ru справедливый
uk справедливий

GSL,NGSL,VOA

just a minute [jʌst ə ˈmɪnɪt]
«int»
ru одну минутку
uk одну хвилинку
keep [kiːp] «v1»
kept [kept] «v2», «v3»
«v»
ru хранить; держать (вещь в чем-то)
uk зберігати; тримати (річ у щомусь)

GSL,NGSL,VOA

keep in touch [kiːp ɪn tʌtʃ]
«phr»
ru будь на связи
uk будь на зв'язку
ken [ken] «rare», «v1»
kenned [kenɪd] «v2», «v3»
«v» syn: identify; recognize
ru узнавать (по виду)
uk впізнавати (по вигляду)
kettle [ˈketl]
«n»
ru чайник
uk чайник
key [kiː]
«n»
ru ключь
uk ключ

GSL,NGSL

keyboard [ˈkiːbɔːrd]
«v»
ru клавиатура; клавиши
uk клавіатура; клавіши

TSL

kick [kɪk]
«v»
ru бить; ударять
uk бити; вдаряти

GSL,NGSL,VOA

kid [kɪd]
«v»
ru подшучивать; разыгрывать; шутить
uk жартувати; розігрувати; шуткувати
«n» syn: child
ru ребенок
uk дитина

NGSL

kill [kɪl]
«v» syn: murder; slay
ru убивать
uk вбивати
«v»
ru забивать; резать (скот)
uk забивати; різати (худобу)

GSL,NGSL,VOA

kilogram [ˈkɪləˌɡræm]
«n»
ru килограм
uk кілограм

TSL

kilometer [kɪlˈɑːmɪɾɚ] «Am»
kilometre [kɪˈlɒmɪtər] «Br»
«n»
ru километр
uk кілометр

NAWL,TSL

kind [kaɪnd]
«n»
ru сорт; тип; класс; разновидность
uk сорт; тип; клас; різновид
«adj» ant: unkind
ru добрый; вежливый
uk добрий; вічливий

GSL,NGSL,VOA

kindergarten [ˈkɪndərˌgɑːrtən]
«n»
ru детский сад
uk дитячий садок
king [kɪŋ]
«n»
ru король
uk король

GSL,NGSL

kingdom [ˈkɪŋdəm]
«n»
ru королевство; царство
uk колорівство; царство

GSL

kiss [kɪs]
«v»
ru целовать(ся); поцеловать(ся)
uk цілувати(ся); поцілувати(ся)
«n»
ru поцелуй
uk поцілунок

GSL,NGSL,VOA

kitchen [ˈkɪʧən]
«n»
ru кухня
uk кухня

GSL,NGSL

kite [kaɪt]
«v»
ru летать; парить в воздухе
uk літати; ширяти у повітрі
«n»
ru воздушный змей
uk повітряний змій
kitten [ˈkɪtən]
«n» see: cat
ru котёнок
uk кошеня
kitty [kˈɪɾi]
«n»
ru котенок; кошечка
uk кошеня; киця
knee [niː]
«n»
ru колено
uk коліно

GSL,NGSL

kneel [niːl] «v1»
knelt [nelt] «v2», «v3»
«v»
ru становиться на колени
uk ставати на коліна

GSL

knife [naɪf]
«n» see: fork; spoon
ru нож
uk ніж

GSL,NGSL,VOA

knit [nɪt] «Br», «v1», «v2», «v3»
knitted [nɪtɪd] «Am», «v2», «v3»
«v»
ru плести; вязать
uk плести; в'язати
know [nəʊ] «v1»
knew [njuː] «v2»
known [nəʊn] «v3»
«v»
ru знать
uk знати

GSL,NGSL,VOA

knowledge [ˈnɒlɪdʒ]
«n»
ru знания
uk знання

GSL,NGSL,VOA

laboratory [ˈlæbrətɔːri]
«n»
ru лаборатория
uk лабораторія

NGSL,VOA

ladder [lˈædɚ]
«n»
ru лестница
uk драбина

GSL,TSL

lade [leɪd] «rare», «v1»
laded [leɪdɪd] «v2», «v3»
laden [leɪdən] «v3»
«v»
ru грузить (корабль)
uk вантажити (корабель)
lady [ˈleɪdi]
«n» ant: gentleman
ru леди; дама
uk леді; пані

GSL,NGSL

ladybird [lˈeɪdɪbˌɜːd] «Br»
«n» syn: ladybug
ru божья коровка
uk сонечко
ladybug [lˈeɪdɪbˌʌɡ] «Am»
«n» syn: ladybird
ru божья коровка
uk сонечко
lake [leɪk]
«n»
ru озеро
uk озеро

GSL,NGSL,VOA

lamp [læmp]
«n»
ru лампа
uk лампа

GSL,TSL

land [lænd]
«v»
ru высаживаться (на берег)
uk висаджуватися (на берег)
«n»
ru земля; суша
uk земля
«n»
ru страна
uk країна

GSL,NGSL,VOA

landscape [ˈlændskeɪp]
«n»
ru ландшафт; пейзаж
uk ландшафт; пейзаж

NGSL

language [ˈlæŋɡwɪdʒ]
«n»
ru язык
uk мова

GSL,NGSL,VOA

laptop [lˈæptɑːp]
«n»
ru лептоп; переносной/портативный компьютер
uk лептоп; портативний коп'ютер

BSL,TSL

lard [lɑːrd]
«n»
ru сало
uk сало
large [lɑːrdʒ]
«adj» ant: small syn: big; great; huge
ru большой
uk великий

GSL,NGSL,VOA

larva [ˈlɑːrvə] «s»
larvae [ˈlɑːrviː] «pl»
«n»
ru личинка
uk личинка
laser [lˈeɪzɚ]
«n»
ru лазер
uk лазер

VOA,BSL

last [lɑːst]
«v»
ru длиться
uk тривати
«pron»
ru последный
uk останній
«adj» ant: first syn: final
ru последный
uk останній

GSL,NGSL,VOA

lastly [ˈlæstli]
«adv» syn: finally
ru наконец; в конце концов
uk нарешті; в кінці кінців
late [leɪt]
«adv»
ru поздно
uk пізно
«adj» ant: early
ru поздный
uk пізній

GSL,NGSL,VOA

later [ˈleɪtər]
«adv»
ru познее; поже
uk пізніше
latitude [ˈlætɪtjuːd]
«n» ant: longitude
ru широта
uk широта
latter [lˈæɾɚ]
«n» ant: former
en the second of two
ru второй
uk другий
«adj» ant: former
en the second of two
ru второй
uk другий

GSL,NGSL

laugh [lɑːf]
«v»
ru смеяться
uk сміятись; реготати
«n»
ru смех
uk сміх; регіт

GSL,NGSL,VOA

launch [lɑːnʧ]
«v»
ru запустить (проект); стартовать (бизнес); начать
uk запустити (проект); стартувати (бізнес); розпочати
en to start sth important; to make new product
«v»
ru отправить (в космос); запустить (ракету/двигатель)
uk відправити (у космос); запустити (ракету/двигун)

NGSL,VOA

law [lɔː]
«n»
ru закон
uk закон
en the collection of rules imposed by authority/government

GSL,NGSL,VOA

lawn [lɔːn]
«n»
ru газон; лужайка
uk газон; лужок

TSL

lawyer [lɔːjər]
«n»
ru адвокат; юрист
uk адвокат; юрист

GSL,NGSL

lay [leɪ] «v1»
laid [leɪd] «v2», «v3»
«v»
ru класть; положить
uk класти; покласти

GSL,NGSL

lead [liːd] «v1»
led [led] «v2», «v3»
«v»
ru вести; управлять
uk вести; керувати

GSL,NGSL,VOA

leader [lˈiːdɚ]
«n»
ru лидер (глава группы)
uk лідер (головний групи)
en a person who rules or guides or inspires others
«n» sport
ru лидер (гонки)
uk лідер (перегонів)
en a person/animal/vehicle that is winning at particular time in competition

NGSL

leaf [liːf] «s»
leaves [liːvz] «pl»
«n»
ru лист (растения); листочек
uk лист (рослини); листок

GSL,NAWL

leaflet [lˈiːflət]
«n»
ru листочек; листик
uk листочок; листок
«n»
ru листовка (рекламная); брошюрка
uk листівка (рекламна); брошурка
lean [liːn] «v1»
leant [lent] «v2», «v3»
«v»
ru опираться; покладаться; прислоняться
uk спиратись; покладатися; притулятися

GSL,NGSL

leap [liːp] «v1»
leaped [liːpt] «v2», «v3»
leapt [lept] «v2», «v3»
«v» syn: jump
ru прыгать; скакать; перепрыгивать; выпрыгивать; спрыгивать
uk стрибати; скакати; перестрибати; вистрибувати; зістрибувати
«n» syn: jump
ru прыжок; скачок (человека/цен)
uk стрибок (людини/цін)

NGSL

learn [lɜːrn] «v1»
learnt [lɜːrnt] «v2», «v3»
«v»
ru учить (себя)
uk вчити (себе)

GSL,NGSL,VOA

learned [ˈlɜːrnɪd]
«adj»
ru знающий; ученый; эрудированый
uk знаючий; вчений; ерудований
least [liːst]
«adv»
ru по крайней мере
uk принаймі
«adv»
ru не менее
uk щонайменше

GSL,NGSL

leather [lˈɛðəɹ]
«n»
ru кожа (выделанная)
uk шкіра (вичинена)
«adj»
ru кожанный (изделие)
uk шкіряний (вироб)

GSL,NGSL

leave [liːv] «v1»
left [left] «v2», «v3»
«v» syn: quit
ru покидать; оставлять; уежать; уходить
uk полишати; залишати; в'їждати; піти

GSL,NGSL,VOA

lecture [ˈlekʧər]
«n»
ru лекция
uk лекція

AWL,NGSL

left [left]
«adv» ant: right
ru налево
uk наліво
«adj» ant: right
ru левый
uk лівий

GSL,NGSL,VOA

leg [leɡ]
«n»
ru нога
uk нога
«n»
en a part of a journey
ru этап; отрезок (пути); часть (путешествия)
uk етап; відрізок (шляху); частина (подорожі)

GSL,NGSL

legal [ˈliːɡəl]
«adj»
ru законний
uk законний

AWL,NGSL,VOA

lemon [ˈlemən]
«n»
ru лимон
uk лимон
lemonade [lˌɛmənˈeɪd]
«n»
ru лимонад
uk лимонад
lend [lend] «v1»
lent [lent] «v2», «v3»
«v» ant: owe
ru одалживать
uk позичати

GSL,NGSL,VOA

less [les]
«adv» ant: more
ru меньше
uk менше

GSL,NGSL,VOA

lesson [ˈlesən]
«n» syn: class
ru урок; занятие
uk урок; заняття

GSL,NGSL

let [let] «v1», «v2», «v3»
«v» syn: allow; permit
ru разрешить; позволять
uk дозволити

GSL,NGSL,VOA

let down [let daʊn]
«phr.v» syn: frustrate
ru разочаровать; расстраивать
uk розчаровувати; прикро вразити
en You need to be on time. Don't let me down this time.
let's [lets]
«contr»
en let us
letter [lˈɛɾɚ]
«n»
ru письмо
uk лист

GSL,NGSL,VOA

lettuce [ˈletɪs]
«n»
ru салат-латук
uk салат-латук
level [lˈɛvəl]
«n»
ru уровень
uk рівень

GSL,NGSL,VOA

lever [lˈɛvɚ]
«n» see: pulley
ru рычаг
uk ричаг

NAWL

library [ˈlaɪbreri]
«n»
ru библиотека
uk бібліотека

GSL,NGSL

license [ˈlaɪsəns] «Am»
licence [ˈlaɪsəns] «Br»
«n»
ru лицензия (на программу); права (водителя)
uk ліцензія (на програму); права (водія)

NGSL

lie [laɪ] «v1»
lay [leɪ] «v2»
lain [leɪn] «v3»
«v»
ru лежать
uk лежати
«v»
ru врать
uk брехати
«v»
ru враньё; обман
uk брехня; обман

GSL,NGSL,VOA

life [laɪf]
«n»
ru жизнь
uk життя

GSL,NGSL,VOA

lifeguard [lˈaɪfɡɑːɹd]
«n»
ru спасатель
uk рятівник

TSL

lift [lɪft]
«v»
ru поднимать
uk підіймати
«n» syn: elevator
ru лифт
uk ліфт

GSL,NGSL,VOA

light [laɪt] «v1»
lit [lɪt] «v2», «v3»
«v»
ru светить; освещать
uk світити; освітлювати
«v»
ru запаливать; зажигать
uk запалювати
«n»
ru свет
uk світло
«n»
ru лампа; фонарь
uk лампа; ліхтар
«adj» ant: dark
ru светлый
uk світлий
«adj» ant: heavy
ru лёгкий
uk легкий

GSL,NGSL,VOA

like [laɪk]
«v» ant: hate
ru любить; нравиться
uk любити; подобатися
«prep»
ru как; подобно
uk как; подібно

GSL,NGSL,VOA

limb [lɪm]
«n»
ru конечность (рука/нога)
uk кінцівка (рука/нога)

GSL,NAWL

lime [laɪm]
«n» botany
ru лайм
uk лайм
«n»
ru известь
uk вапно
limit [ˈlɪmɪt]
«n»
ru предел
uk межа

GSL,NGSL,VOA

limp [lɪmp]
«v»
ru хромать
uk кулгати
«n»
ru хромота
uk кульгавість
line [laɪn]
«n»
ru линия
uk лінія

GSL,NGSL,VOA

lion [ˈlaɪən]
«n»
ru лев
uk лев
lip [lɪp]
«n»
ru губа
uk губа

GSL,NGSL

liquid [ˈlɪkwɪd]
«n»
ru жидкость
uk рідина
«adj» ant: solid
ru жидкий; текучий
uk рідкий; текучий

GSL,NGSL,VOA

listen [ˈlɪsn]
«v»
ru слушать
uk слухати

GSL,NGSL,VOA

listen to [lˈɪsən tuː]
«v»
ru слушать (музыку)
uk слухати (музику)
listener [lˈɪsənɚ]
«n»
ru слушатель
uk слухач

NGSL

literary [ˈlɪtəreri]
«adj»
ru литературный
uk літературний

GSL,NGSL

literature [ˈlɪtərəʧə]
«n»
ru литератера
uk література

GSL,NGSL,VOA

litter [ˈlɪtər]
«n»
ru (уличный) мусор
uk сміття (на вулиці)
litter bin [ˈlɪtər bɪn]
«n»
ru мусорный ящик/бак; урна для мусора
uk сміттевий ящик/бак; урна для сміття
little [ˈlɪtl]
less [les] «comp»
least [liːst] «super»
«adj» ant: big; large syn: small; tiny
ru маленький; небольшой
uk маленький; невеликий
«adv»
ru мало; немного
uk мало; небагато
en not much

GSL,NGSL,VOA

live [lɪv]
«v»
ru жить
uk жити

GSL,NGSL,VOA

liver [ˈlɪvər]
«n»
ru печень; печёнка
uk печінка

NAWL,VOA

living [ˈlɪvɪŋ]
«adj» syn: alive
ru живой
uk живий
llama [ˈlɑːmə]
«n» zoo
ru лама
uk лама
load [ləʊd]
«v»
ru грузить; загружать
uk грузити; завантажувати
«n»
ru груз; нагрузка
uk вантаж; навантаження

GSL,NGSL,VOA

loaf [ləʊf] «s»
loaves [ləʊvz] «pl»
«n» food
ru буханка; булка; батон
uk паляниця; булка; хлібина

GSL

local [ˈləʊkəl]
«adj»
ru местный
uk місцевий

GSL,NGSL,VOA

locate [ləʊˈkeɪt]
«v»
ru устанавливать (точное местоположение); найти; определять
uk визначити (точне місцезнаходження); знаходити; виявляти
«v»
ru засекать (положение цели/врага)
uk засікти (положення цілі/ворога)
«v»
ru размещать; распологать; поместить
uk розміщати; розташувати; помістити; розміщувати; розташовувати

AWL,NGSL

location [ləʊˈkeɪʃən]
«n» syn: position
ru положение; месторасположение; локация; дислокация
uk розміщення; місцезнаходження; локація; дислокація

NGSL

locomotive [ˌləʊkəˈməʊtɪv]
«n»
ru локомотив; тепловоз; электровоз
uk локомотив; тепловоз; електровоз; потяг
lodging [lˈɑːdʒɪŋ]
«n»
ru жилище; ночлег; жилье
uk житло; ночівля
long [lɒŋ]
«adj» ant: short
ru длинный
uk довгий

GSL,NGSL,VOA

longitude [ˈlɒndʒɪtjuːd]
«n» ant: latitude
ru долгота
uk довгота
look [lʊk]
«v»
ru смотреть; рассматривать
uk дивитись; оглядати; озиратись
«v»
ru выглядеть
uk виглядати
«n»
ru взгляд
uk погляд
«n»
ru вид
uk вигляд

GSL,NGSL,VOA

look after [lʊk ˈɑːftər]
«phr.v»
ru заботиться; присматривать; ухаживать
uk піклуватись; доглядати; глядіти
en take care of someone/something
en Can you look after our cats while we're on holiday?
look for [lʊk fɔːr]
«phr.v»
ru искать
uk шукати
look into [lʊk ˈɪntuː]
«phr.v» syn: investigate
ru исследовать; расследовать
uk досліджвати; розслідувати
en Police are looking into recent murder.
look like [lˈʊk lˈaɪk]
«v»
ru быть похожим
uk бути схожим
look out [lʊk aʊt]
«int»
ru осторожно!; берегись!
uk обережно!; бережись!
en beware!; be careful!; watch out!
lord [lɔːɹd]
«n» syn: overlord; master
ru господин; повелитель; владыка
uk пан; владика; володар
«n»
ru лорд; пер
uk лорд; пер
«n» syn: god
ru господь; бог
uk господь; бог

GSL

lorry [ˈlɒri]
«n» syn: truck
ru грузовик
uk вантажівка
lose [luːz] «v1»
lost [lɒst] «v2», «v3»
«v»
ru терять; потерять
uk губити; загубити; втратити
«v» ant: win
ru проигрывать
uk програвати

GSL,NGSL,VOA

lost [lɒst]
«adj»
ru потеряный
uk загублений
lot [lɒt]
more [mɔːr] «comp»
most [məʊst] «super»
«adv»
ru много; намного
uk багато; набагато

GSL,NGSL

lots of [lɒts əv]
«phr» syn: a lot of
ru очень много
uk дуже багато
loud [laʊd]
«adj» ant: quiet see: noisy
ru громкий
uk гучний

GSL,NGSL,VOA

loudly [ˈlaʊdli]
«adv» ant: quietly; silently
ru громко
uk гучно

TSL

lounge [laʊndʒ]
«n»
ru гостиная
uk вітальня

TSL

louse [laʊs] «s»
lice [laɪs] «pl»
«n»
ru вошь
uk воша
love [lʌv]
«v» ant: hate
ru любить; нравиться
uk любити; подобатись; кохати
«n» ant: hate
ru любовь
uk любов; кохання

GSL,NGSL,VOA

lovely [ˈlʌvli]
«adj»
ru красивый
uk красивий

GSL,NGSL

low [ləʊ]
«adj» ant: high
ru низкий
uk низький

GSL,NGSL,VOA

luck [lʌk]
«n»
ru удача
uk удача

GSL,NGSL,VOA

lucky [ˈlʌki]
«adj»
ru удачный; успешный
uk вдалий; успішний

NGSL

luggage [lˈʌɡɪdʒ]
«n»
ru багаж
uk багаж

TSL

lunch [lʌnʧ]
«n»
ru обед; ланч
uk обід; ланч

GSL,NGSL

machine [məˈʃiːn]
«n»
ru машина
uk машина

GSL,NGSL,VOA

magazine [ˈmæɡəziːn]
«n»
ru журнал
uk журнал

NGSL,VOA

magic [mˈædʒɪk]
«n»
ru магия
uk магія

NGSL

mailman [mˈeɪlmæn] «s»
mailman [mˈeɪlmɛn] «pl»
«n»
ru почтальон
uk листоноша
main [meɪn]
«adj»
ru главный; основной
uk головний; основний

GSL,NGSL,VOA

major [mˈeɪdʒɚ]
«adj» ant: minor
ru главный
uk головний

AWL,NGSL,VOA

majority [məˈdʒɒrɪti]
«n» ant: minority
ru большинство
uk більшість

NGSL,VOA

make [meɪk] «v1»
made [meɪd] «v2», «v3»
«v» syn: create; do
ru делать
uk робити

GSL,NGSL,VOA

make money [mˌeɪk mˈʌni]
«v»
ru зарабатыввать деньги
uk заробляти гроші
make sure [meɪk ʃʊr]
«phr.v»
ru убедиться; удостоверится
uk переконатись; пересвідчитись
mall [mɔːl]
«n»
ru торговый центр
uk торгівельний центр

NAWL,BSL,TSL

man [mæn] «s»
men [men] «pl»
«n»
ru мужчина
uk чоловік

GSL,NGSL,VOA

manage [ˈmænɪdʒ]
«v»
ru руководить; управлять; заведовать
uk керувати; управляти; завідувати

GSL,NGSL

manager [ˈmænɪdʒər]
«n» job
ru менеджер; управляющий; администратор
uk менеджер; управляючий; адмінімтратор

NGSL

mandolin [mˈændəlɪn]
«n» music
ru мандолина
uk мандоліна
mango [mˈæŋɡəʊ]
«n»
ru манго
uk манго
mansion [ˈmænʃən]
«n»
ru большое здание; особняк
uk велика будівля; маєток
mantis [mˈæntɪs]
«n»
ru богомол
uk богомол
many [ˈmenɪ]
«adj» ant: bit; few syn: much
ru многие; много
uk багато

GSL,NGSL,VOA

map [mæp]
«n»
ru карта
uk мапа

GSL,NGSL,VOA

marathon [ˈmærəθən]
«n» sport ant: sprint
ru марафон
uk марафон
marble [ˈmɑːrbəl]
«n»
ru мрамор
uk мармур

NAWL

margarine [mˈɑːɹdʒɚɹən]
«n»
ru маргарин
uk маргарин
mark [mɑːrk]
«v»
ru помечать
uk відмічати
«n»
ru знак
uk знак

GSL,NGSL,VOA

marker [ˈmɑːrkər]
«n»
ru маркер
uk маркер

NAWL

market [ˈmɑːrkət]
«n»
ru рынок; базар
uk ринок; базар

GSL,NGSL,VOA

marriage [ˈmærɪdʒ]
«n»
ru брак; замужество; супружество
uk шлюб; заміжжя

GSL,NGSL

married [mˈæɹɪd]
«adj»
ru женатый; замужняя
uk одружений; заміжня
marry [ˈmæri]
«v»
ru сочетать(ся); вступать в брак; женить(ся); выходить/выйти/выдавать/выдать замуж; бракосочетаться
uk поєднувати(ся); брати шлюб; одружувати(ся); виходити/вийти/видавати/видати заміж; женити(ся)
«v»
ru венчать(ся); обвенчать(ся); повенчать(ся)
uk вінчати(ся)

GSL,NGSL,VOA

marsh [mɑːrʃ]
«n»
ru болото
uk болото
mass [mæs]
«n»
ru масса
uk маса

GSL,NGSL,VOA

mat [mæt]
«n»
ru коврик (у порога)
uk килимок (у порога)
«n»
ru мат (в спортзале)
uk мат (у спортзалі)

GSL

match [mæʧ]
«v»
ru подбирать (размер/цвет); подгонять (под размер/цвет)
uk підбирати (розмір/колір); підганяти (під розмір/колір)
«v»
ru соответствовать (параметрам)
uk відповідати (параметрам); задовольняти
«n»
ru спичка
uk сірник
«n»
ru матч; игра; соревнование; состезание
uk матч; гра; змагання

GSL,NGSL

mate [meɪt]
«v»
ru спаривать(ся) (животные); случать
uk спаровувати(ся) (тварини)
«n»
ru ставить мат (шахматы)
uk ставити мат (шахи)
«n»
ru мат (шахматы)
uk мат (шахи)
«n»
ru товарищ; друг; однокласник; сокурсник; сотрудник; напарник; приятель
uk товариш; друг; однокласник; сокурсник; співробітник

NGSL,VOA

material [məˈtɪərɪəl]
«n»
ru материал (строительный или одежды); вещество; сырьё
uk матеріал (будівельний або одягу); речовина; сировина
en the substance or matter something made of
«adj»
ru материальный
uk материальний

GSL,NGSL,VOA

mathematics [ˌmæθɪˈmætɪks]
«n» see: arithmetic
ru математика
uk математика

NGSL,VOA

matter [ˈmætər]
«n»
ru дело; вопрос
uk справа; питання

GSL,NGSL,VOA

mattress [mˈætɹəs]
«n»
ru матрац
uk матрац
maximal [ˈmæksɪməl]
«adj» ant: minimal
ru максимальный
uk максимальний
maximum [ˈmæksɪməm]
«n» ant: minimum
ru максимум
uk максимум

NGSL

may [meɪ] «v1»
might [maɪt] «v2», «v3»
«v»
ru мочь; иметь возможность
uk могти; мати можливість

GSL,NGSL,VOA

maybe [mˈeɪbiː]
«adv» syn: possibly; perhaps; probably
ru возможно
uk можливо

GSL,NGSL

mayonnaise [meɪəneɪz]
«n»
ru майонез
uk майонез
mayor [meɪər]
«n»
ru мер
uk мер

NGSL,VOA

me [miː]
«pron» ant: you
ru мне
uk мені
meadow [ˈmedəʊ]
«n»
ru луг
uk луг
meal [miːl]
«n»
ru еда
uk їжа

GSL,NGSL,VOA

mean [miːn] «v1»
meant [mɛnt] «v2», «v3»
«v»
ru подразумевать
uk мати на думці
«v»
ru означать; иметь значение
uk значити; мати значення
«n»
ru середина
uk середина
«adj»
ru средний
uk середній

GSL,NGSL,VOA

meaning [ˈmiːnɪŋ]
«n»
ru значение; смысл
uk значення
meaningful [ˈmiːnɪŋfəl]
«adj»
en having a clean meaning
ru понятный
uk зрозумілий

NAWL,BSL,TSL

measure [ˈmeʒər]
«n»
ru измерение; замер
uk вимір

GSL,NGSL,VOA

meat [miːt]
«n» food
ru мясо
uk м'ясо

GSL,NGSL,VOA

mechanic [mɪˈkænɪk]
«n»
ru механик
uk механік

GSL,NAWL,TSL

mechanical [mɪkˈænɪkəl]
«adj»
ru механический
uk механічний

NAWL,BSL,TSL

medical [ˈmedɪkəl]
«adj»
ru медицинский; лечебный; врачебный
uk медичний; лікувальний; цілющий

GSL,AWL,NGSL

medicine [ˈmedəsən]
«n»
ru лекарство
uk ліки

GSL,NGSL,VOA

meditation [ˌmedɪˈteɪʃən]
«n»
ru размышление; раздумье
uk розмірковування; міркування
«n»
ru медитация
uk медитація
meet [miːt] «v1»
met [met] «v2», «v3»
«v»
ru встретить
uk зустрічати

GSL,NGSL,VOA

meeting [ˈmiːtɪŋ]
«n»
ru встреча (друзей)
uk зустріч (друзів)
«n»
ru собрание (комисии); засидание
uk збори (комисії); засідання
melancholy [mˈɛlənkˌɑːli]
«adj»
ru меланхолический; унылый; грустный
uk меланхолічний; смутний; сумний
melon [ˈmelən]
«n»
ru дыня
uk диня
melt [melt]
«v»
ru таять; плавить
uk танути; плавити

GSL,VOA

member [mˈɛmbɚ]
«n»
ru член; участник
uk член; участник

GSL,NGSL,VOA

memory [mˈɛmɚri]
«n»
ru память; воспоминание
uk пам'ять; спогад

GSL,NGSL,VOA

mend [mɛnd]
«v»
ru (по)чинить; исправлять; (по)ремонтировать
uk (по)лагодити; виправляти; (по)ремонтувати; (під)ладнати
«v»
ru штопать; латать
uk штопати; латати
«n»
ru заштопаная дырка; забитая трещина
uk заштопана дірка; забита тріщина

GSL

mention [mˈɛnʃən]
«v»
ru упоминать
uk згадувати
«v»
ru упоминание
uk згадка

GSL,NGSL

mess [mɛs]
«n»
ru беспорядок; неразбериха
uk безлад

NGSL

message [ˈmesɪdʒ]
«n»
ru сообщение
uk повідомлення

GSL,NGSL,VOA

metal [mˈɛɾəl]
«n»
ru метал
uk метал
«adj»
ru металлический
uk металевий

GSL,NGSL,VOA

metaphor [mˈɛɾəfˌɔːr]
«n»
ru метафора
uk метафора

NAWL

meter [mˈiːɾɚ]
«n»
ru метр
uk метр

NGSL

method [ˈmeθəd]
«n» syn: technique
ru метод
uk метод

AWL,NGSL,VOA

microphone [mˈaɪkɹəfˌoʊn]
«n»
ru микрофон
uk мікрофон

TSL

microwave [ˈmaɪkrəʊˌweɪv]
«n»
ru микроволновая печь; микроволновка
uk мікрохвильова піч

TSL

midday [mˌɪddˈeɪ]
«n» syn: noon
ru полдень
uk південь
middle [mɪdl]
«n»
ru середина
uk середина

GSL,NGSL,VOA

midnight [ˈmɪdnaɪt]
«n»
ru полночь
uk північ

TSL

mightn't [mˈaɪtənt]
«contr»
en might not
mild [maɪld]
«adj»
ru спокойный; тихий
uk спокійний; тихий

GSL,BSL,TSL

mile [maɪl]
«n»
en 1609.344 meters
ru миля
uk миля

GSL,NGSL

military [ˈmɪlɪtərɪ]
«adj»
ru военный
uk військовий

AWL,NGSL,VOA

milk [mɪlk]
«n»
ru молоко
uk молоко

GSL,NGSL,VOA

millimeter [mˈɪlɪmˌiːɾɚ]
«n»
ru миллиметр
uk міліметр

NAWL

million [mˈɪljən]
«num»
ru миллион
uk мільйон
millionth [ˈmɪljənθ]
«num»
ru миллионный
uk мільйонний
mime [maɪm]
«n»
ru мимика; пантомима
uk міміка; пантоміма
«n»
ru мим
uk мім
mincer [ˈmɪnsər]
«n»
ru мясорубка
uk м'ясорубка
mind [maɪnd]
«n»
ru мысли
uk думки
«n»
ru ум
uk розум

GSL,NGSL,VOA

mine [maɪn]
«n»
ru шахта
uk шахта
«pron» ant: yours
ru моё
uk моє

GSL,NGSL,VOA

miner [mˈaɪnɚ]
«n»
ru шахтер
uk шахтар
mineral [ˈmɪnərəl]
«n»
ru минерал
uk мінерал
«adj»
ru минеральный
uk мінеральний

GSL,NAWL,VOA,BSL,TSL

mineral water [ˈmɪnərəl ˈwɔːtər]
«n»
ru минеральная вода
uk мінеральна вода
minerals [mˈɪnərəlz]
«n»
ru полезные ископаемые
uk корисні копалини
minimal [ˈmɪnɪməl]
«adj» ant: maximal
ru минимальный
uk мінімальний

AWL,NAWL,BSL

minimum [ˈmɪnɪməm]
«n» ant: maximum
ru минимум
uk мінімум

AWL,NGSL

minister [ˈmɪnɪstər]
«n»
ru министр
uk міністр

GSL,NGSL,VOA

minor [ˈmaɪnər]
«adj» ant: major syn: secondary
ru второстепенный
uk другорядний

AWL,NGSL,VOA

minority [maɪˈnɒrɪti]
«n» ant: majority
ru меньшинство
uk меншість

NGSL,VOA

minus [mˈaɪnəs]
«n» ant: plus
ru минус
uk мінус

NAWL,BSL

minute [ˈmɪnɪt]
«n»
ru минута
uk хвилина

GSL,NGSL,VOA

mirror [ˈmɪrər]
«n»
ru зеркало
uk дзеркало

NGSL

miscast [ˌmɪsˈkɑːst] «v1», «v2», «v3»
«v»
ru неправильно распределять роли
uk невірно розподіляти ролі
en to choose an unsuitable actor to play a particular character
mishear [ˌmɪsˈhɪr] «rare», «v1»
misheard [ˌmɪsˈhɜːrd] «v2», «v3»
«v»
ru ослышаться
uk недочути
mishit [ˌmɪsˈhɪt] «rare», «v1», «v2», «v3»
«v» sport
ru промахнуться (по мячу)
uk промахнутися (по м'ячу)
«n» sport
ru промах (по мячу)
uk промах (по м'ячу)
mislay [ˌmɪsˈleɪ] «rare», «v1»
mislaid [ˌmɪsˈleɪd] «v2», «v3»
«v»
ru затерять; положить так, что забыл куда
uk загубити; покласти так, що забув куди
en to lose something for a time because you can't remember where you put it
mislead [ˌmɪsˈliːd] «v1»
misled [ˌmɪsˈled] «v2», «v3»
«v»
ru вводить в заблуждение; сбивать с пути; сбивать с толку
uk вводити в оману; збивати з шляху

BSL,TSL

misprint [ˈmɪsprɪnt]
«n»
ru опечатка; небольшая ошибка
uk друкарська помилка
misread [ˌmɪsˈriːd] «v1»
misread [ˌmɪsˈrɛd] «v2», «v3»
«v»
ru неправильно истолковывать
uk невірно тлумачити
miss [mɪs]
«v»
ru упустить; опоздать; не услышать; не увидеть
uk пропустити; запізнитись; не почути; не побачити
«v»
ru тосковать; скучать (по кому-то/чему-то)
uk сумувати (по комусь/чомусь)
«v»
ru промазать; не попасть; промахнуться
uk промазати; не вцілити; схибити
«n»
ru потеря; утрата; неудача; промах
uk втрата; невдача; промах
«n»
ru незамужняя
uk незаміжня

GSL,NGSL,VOA

missing [ˈmɪsɪŋ]
«adj»
ru пропавший; недостающий
uk загублений; відсутній

VOA

misspell [ˌmɪsˈspel] «rare», «v1»
misspelt [ˌmɪsˈspelt] «v2», «v3»
«v»
ru писать с ошибками
uk писати з помилками
misspend [ˌmɪsˈspend] «rare», «v1»
misspent [ˌmɪsˈspent] «v2», «v3»
«v»
ru неразумно/зря тратить (деньги)
uk нерозумно/марно витрачати (грощі)
mistake [mɪˈsteɪk] «v1»
mistook [mɪˈstʊk] «v2»
mistaken [mɪˈsteɪkən] «v3»
«v»
ru неправильно понимать
uk невірно розуміти
«n»
ru ошибка
uk помилка

GSL,NGSL,VOA

mister [ˈmɪstər]
Mr. [ˈmɪstər]
sir [sɜːr]
«n»
ru мистер; господин
uk містер

BSL,TSL

mistress [ˈmɪstrɪs]
Mrs. [ˈmɪsɪz]
madam [ˈmædəm]
«n»
ru хозяйка; госпожа
uk господиня
«n»
ru миссис; мадам
uk місіс; мадам
misunderstand [ˌmɪsʌndərˈstænd] «v1»
misunderstood [ˌmɪsʌndəˈstʊd] «v2», «v3»
«v»
ru неправильно понимать; неправильно понять; недопонимать
uk невірно розуміти; невірно зрозуміти

BSL

mix [mɪks]
«v»
ru смешивать
uk змішувати

GSL,NGSL,VOA

mixer [mˈɪksɚ]
«n»
ru миксер
uk міксер
mobile [moʊbl]
«n» syn: mobile phone
ru мобильный телефон
uk мобільний телефон
«adj»
ru мобильный; передвижной; подвижный
uk мобільний; рухливий; рухомий

NGSL

mobile phone [moʊbl foʊn]
«n» syn: mobile
ru мобилка; мобильный телефон; мобильник
uk мобілка; мобільний телефон
model [mˈɑːdəl]
«n»
ru модель
uk модель

GSL,NGSL,VOA

modern [ˈmɑːdərn]
«adj» ant: obsolete syn: new
ru современный
uk сучасний

GSL,NGSL,VOA

modification [mˌɑːdɪfɪkˈeɪʃən]
«n»
ru модификация; видоизменение; изменение
uk модифікація; видозміна; зміна

NAWL,BSL,TSL

molecule [ˈmɑːlɪkjuːl]
«n»
ru молекула
uk молекула

NAWL,VOA,BSL

moment [ˈməʊmənt]
«n»
ru момент
uk момент

GSL,NGSL

money [mˈʌni]
«n»
ru деньги
uk гроші

GSL,NGSL,VOA

money exchange [ˈmʌni ɪksˈʧeɪndʒ]
«n»
ru размен валют
uk обмін валюти
monitor [ˈmɑːnɪtər]
«v»
ru мониторить; следить; контролировать
uk моніторити; стежити; контролювати
«n»
ru монитор; экран
uk монітор; екран

AWL,NGSL

month [mʌnθ]
«n»
ru месяц
uk місяць

GSL,NGSL,VOA

monthly [mʌnθli]
«adv»
ru ежемесячно
uk щомісясно
en every month
«adj»
ru ежемесячный
uk щомісясний
en occuring every month

NGSL

monthly pass [mʌnθli pɑːs]
«n»
ru проездной; месячный проездной билет
uk проїздний; місячний проїздний квиток
moon [muːn]
«n»
ru луна
uk місяць

GSL,NGSL,VOA

more [mɔːr]
«adv»
ru много
uk багато
«adv» ant: less
ru больше
uk більше

GSL,NGSL,VOA

moreover [mɔːrˈəʊvər]
«adv» syn: furthermore
ru кроме того; больше того; к тому же; сверх того
uk крім того; більше того; до того ж

GSL,NGSL

morning [ˈmɔːnɪŋ]
«n» ant: evening
ru утро
uk ранок
«adj»
ru утренний
uk ранковий

GSL,NGSL,VOA

mosquito [məskˈiːɾoʊ]
«n»
ru комар; москит
uk комар; москіт

TSL

mostly [ˈməʊstli]
«adv»
ru главным образом
uk головним чином

NGSL

motel [məʊˈtel]
«n» see: hotel
ru мотель
uk мотель
mother [mˈʌðɚ]
mummy [mˈʌmi]
mum [mʌm]
mammy [mˈæmi]
mommy [mˈɑːmi] «Am»
mom [mɑːm] «Am»
«n» ant: father
ru мать
uk мати

GSL,NGSL,VOA

motion [ˈməʊʃən]
«n» syn: movement
ru движение
uk рух

GSL,NGSL,VOA

motor [mˈoʊɾɚ]
«n»
ru двигатель; мотор
uk двигун; мотор

GSL,NGSL

motorbike [ˈməʊtərˌbaɪk]
«n» syn: motorcycle
ru мотоцикл
uk мотоцикл
motorcycle [ˈməʊtərˌsaɪkəl]
«n» syn: motorbike
ru мотоцикл
uk мотоцикл

TSL

mountain [mˈaʊntɪn]
«n»
ru гора
uk гора

GSL,NGSL,VOA

mourn [mɔːrn]
«v»
ru оплакивать; горевать; печалиться; скорбеть
uk оплакувати; горювати; сумувати; журитися

VOA

mouse [maʊs] «s»
mice [maɪs] «pl»
«n»
ru мышь
uk миша

GSL,NGSL

mouth [maʊθ]
«n»
ru рот
uk рот

GSL,NGSL

move [muːv]
«v»
ru двигать(ся)
uk рухати(сь)
«n»
ru движение
uk рух
«n»
ru ход (в игре)
uk хід (у грі)

GSL,NGSL,VOA

move along [muːv əˈlɒːŋ]
«phr.v» syn: move on
ru продолжать движение; ити/пройти дальше
uk продовжувати рух; іти/пройти далі
«int»
ru проходите! (не задерживайтесь/освободите место)
uk проходьте! (не затримуйтесь/звільніть місце)
movement [ˈmuːvmənt]
«n» syn: motion
ru движение
uk рух

NGSL,VOA

movie [ˈmuːvi]
«n» syn: film
ru фильм; кинофильм
uk фільм; кінофільм
en a motion picture

NGSL,VOA

mow [məʊ] «v1»
mowed [məʊd] «v2», «v3»
mown [məʊn] «v3»
«v»
ru косить; жать
uk косити; жати
much [mʌʧ]
«adj» ant: bit; few syn: many
ru много
uk багато

GSL,NGSL,VOA

mud [mʌd]
«n»
ru грязь; слякоть
uk грязь; бруд; багно

GSL

mug [mʌɡ]
«n»
ru кружка
uk кружка
multiplication [mˌʌltɪplɪkˈeɪʃən]
«n»
ru умножение
uk множення

GSL

murder [ˈmɜːrdər]
«v» syn: kill; slay
ru убивать
uk вбивати
«n»
ru убийство
uk вбивство

GSL,NGSL,VOA

museum [mjuːˈziəm]
«n»
ru музей
uk музей

NGSL

mushroom [ˈmʌʃruːm]
«n»
ru гриб
uk гриб
music [ˈmjuːzɪk]
«n»
ru музыка
uk музика

GSL,NGSL,VOA

music producer [ˈmjuːzɪk prəˈdjuːsəɹ]
«n» job
ru музыкальный продюсер
uk музичний продюсер
musical [ˈmjuːzɪkəl]
«n»
ru мюзикл
uk мюзикл
«adj»
ru музыкальный
uk музичний

NGSL

musician [mjuːˈzɪʃən]
«n»
ru музыкант; композитор
uk музикант; композитор

GSL,NGSL

must [mʌst]
«v»
ru должен
uk повинен

GSL,NGSL,VOA

mustn't [ˈmʌsənt]
«contr»
en must not
my [maɪ]
«pron» ant: your
ru мой
uk мій
myself [maɪsˈɛlf]
«pron»
ru себя; себе; собой
uk себе; собі; собою
«pron»
ru сам; сама
uk сам; сама

NGSL

nail [neɪl]
«n»
ru ноготь (человека); коготь (животных)
uk ніготь (людини); пазур (тварини)
«n»
ru гвоздь
uk цвях

GSL,TSL

name [neɪm]
«n»
ru называть; давать имя
uk називати; давати ім'я
«n»
ru имя
uk ім'я

GSL,NGSL,VOA

namely [ˈneɪmli]
«adv»
ru а именно; тоесть
uk а саме; тобто

NAWL,BSL

nap [næp]
«v» hypo: doze
ru дремать; вздремнуть
uk дрімати
«n»
ru дремота; короткий сон
uk дрімота; короткий сон

TSL

napkin [ˈnæpkɪn]
«n»
ru салфетка
uk серветка
narrate [nɐɹˈeɪt]
«v»
ru рассказывать; повествовать
uk розповідати; оповідати
narrative [ˈnærətɪv]
«n»
ru рассказ; повесть
uk оповідання; повість

NGSL

narrow [ˈnærəʊ]
«adj» ant: wide
ru узкий
uk вузький
«adj»
ru тесный
uk тісний

GSL,NGSL,VOA

nation [ˈneɪʃən]
«n»
ru нация; народ
uk нація; народ

GSL,NGSL,VOA

national [ˈnæʃənəl]
«n»
ru национальный
uk національний

NGSL

nationality [ˌnæʃəˈnælɪɾi]
«n»
ru национальность
uk національність
«n» syn: citizenship
ru гражданство; подданство
uk громадянство; підданство
«n»
ru народ; нация
uk народ; нація
native [nˈeɪɾɪv]
«adj»
ru родной; коренной; исконный
uk рідний

GSL,NGSL,VOA

nature [ˈneɪʧər]
«n»
ru природа
uk природа

GSL,NGSL,VOA

navel [nˈeɪvəl]
«n»
ru пупок
uk пуп
navy [ˈneɪvi]
«n»
ru флот
uk флот

VOA

near [nɪr]
«adj» ant: far syn: close
ru близкий; ближний
uk близький
«prep» ant: far
ru близко; около; рядом с
uk близько; біля; поруч з

GSL,NGSL,VOA

nearby [nɪɹbˈaɪ]
«adv»
ru поблизости; неподалеку; вблизи; рядом; близко
uk поблизу; неподалік; недалеко
«adj»
ru близкий; соседний
uk близький; сусідній

NGSL

neat [niːt]
«adj»
ru аккуратный
uk акуратний

GSL,NAWL,TSL

necessarily [ˈnesɪsərəli]
«adv» ant: unnecessarily
ru обязательно; непременно
uk обов'язково; неодмінно

NGSL

necessary [ˈnesəsəri]
«adj»
ru необходимый; нужный
uk необхідний; потрібний

GSL,NGSL,VOA

neck [nek]
«n»
ru шея
uk шия

GSL,NGSL

necklace [nˈɛkləs]
«n»
ru ожерелье
uk намисто

TSL

need [niːd]
«v»
ru нуждаться
uk потребувати

GSL,NGSL,VOA

needle [ˈniːdl]
«v»
ru шить; зашивать (иглой)
uk шити; зашивати (голкою)
«n»
ru иголка
uk голка
«n»
ru спица (вязальная)
uk спиця (в'язальна)

GSL

needn't [ˈniːdnt]
«contr»
en need not